సెక్యూర్‌పోల్

Jump to navigation Jump to search

క్రింద పోల్స్ జాబితా ఉంది.

పేరు ఆరంభ తేదీ ముగింపు తేదీ  
Test vote 12:00, 8 ఏప్రిల్ 2009 12:00, 10 ఏప్రిల్ 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 ఏప్రిల్ 2009 12:00, 3 మే 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 జూలై 2009 23:59, 10 ఆగస్టు 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 మే 2011 23:59, 12 జూన్ 2011
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 ఆగస్టు 2011 23:59, 30 ఆగస్టు 2011
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 జూన్ 2013 23:59, 22 జూన్ 2013
Testing T287780 3 00:00, 2 ఆగస్టు 2021 00:00, 3 ఆగస్టు 2021
STV 2 00:00, 2 ఆగస్టు 2021 00:00, 3 ఆగస్టు 2021
TESTING T287859 - DO NOT VOTE 00:00, 4 ఆగస్టు 2021 00:00, 5 ఆగస్టు 2021
II_choose your sports All wikis 00:00, 4 ఆగస్టు 2021 00:00, 11 ఆగస్టు 2021
DWalden Test STV Election 1 00:00, 6 ఆగస్టు 2021 00:00, 7 ఆగస్టు 2021
JS - Testing with encryption 00:00, 6 ఆగస్టు 2021 00:00, 7 ఆగస్టు 2021
II Poll for favorite fruit candidate 00:00, 9 ఆగస్టు 2021 00:00, 15 ఆగస్టు 2021
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis 00:00, 13 ఆగస్టు 2021 00:00, 16 ఆగస్టు 2021
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List 00:00, 13 ఆగస్టు 2021 00:00, 15 ఆగస్టు 2021
DWalden STV Election Test 123 00:00, 13 ఆగస్టు 2021 00:00, 14 ఆగస్టు 2021
DWalden STV Election Test 456 00:00, 14 ఆగస్టు 2021 00:00, 18 ఆగస్టు 2021
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list 00:00, 16 ఆగస్టు 2021 00:00, 19 ఆగస్టు 2021
DWalden Test Election Foobar 00:00, 16 ఆగస్టు 2021 00:00, 17 ఆగస్టు 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 00:00, 17 ఆగస్టు 2021 00:00, 18 ఆగస్టు 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 2 00:00, 17 ఆగస్టు 2021 00:00, 18 ఆగస్టు 2021
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 00:00, 18 ఆగస్టు 2021 00:00, 1 సెప్టెంబరు 2021
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 00:00, 12 అక్టోబరు 2021 00:00, 25 అక్టోబరు 2021
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:SecurePoll" నుండి వెలికితీశారు