హేమచంద్రుఁడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. . విశాలుని కొడుకు.
  2. . *ఒకానొక సంస్కృత పండితుఁడు. ఇతఁడు శాలివాహన శక 1100 సంవత్సరములప్పుడు ఉండినట్లు తెలియవచ్చుచున్నది. హేమచంద్రకోశము అను ఒక నిఘంటువు ఇతఁడు రచించెను.