అయస్కాంతపు రికార్డింగు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పరిచయం[మార్చు]

magnetic tape

పాటలు వినె చిన్న పరికరం, కసెట్టు నిండి పాటలు ఎలా వస్తుంది?
ఆ లోపల ఉండె థారం లంటి "తీగ" ఐశ్కాత పరికరంతో చెయబడింది. అయస్కాంత శక్తి ద్వార వెలువడె magnetic lines of forceని చదివె పరికరం వల్ల వినబడుతుంది.

అర్ధం[మార్చు]

lines of force అనగా, ఏప్పుడైతె ఐశ్కాతం ఇంకొక ఐశ్కాంత శక్తి పరిధిలో ఉంటే ఆ ఐశ్కాతం నుండి వెలువడె శక్తి. ఇవి మాములుగా ఐశ్కాంత రెండు మూలల నుండి వస్తుంది. ఇవి ఒక మూల నుండి మరో మూలకు ప్రవహించే అధ్రుస్య శక్తి.

lines of force

ఐశ్కాంతానికి రెండు వైపులా poles అని ఉంటాయ్, వాటిలిని north మరియూ south pole గా గుర్తిస్తాం. ఆకర్షణ శక్తికి ఇదే కారణం.

"విధానం"[మార్చు]

మొదట http://www.thefreedictionary.com/armatures

ఉపయొగపడే చొటు[మార్చు]