అయ్యప్ప స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
స్వామి అయ్యప్ప

శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి లో ప్రతి నామం వెనుక "మణికంఠాయ నమః" అని చదువవలెను.

అయ్యప్ప స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి[మార్చు]


ఓం మహాశాస్త్రే నమః
ఓం విశ్వ శాస్త్రే నమః
ఓం లోక శాస్త్రే నమః
ఓం ధర్మ శాస్త్రే నమః
ఓం వేద శాస్త్రే నమః
ఓం కాల శాస్త్రే నమః
ఓం గజాధిపాయై నమః
ఓం గజ రూఢాయ నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం మహాద్యుతయే నమః
ఓం వ్యాఘ్రారూఢాయ నమః
ఓం గోప్త్రే నమః
ఓం గీర్వాణ సంసేవ్యాయ నమః
ఓం గతాంతకాత నమః
ఓం గుణాగ్రహణ్యే నమః
ఓం ఋగ్వేద రూపాయ నమః
ఓం నక్షత్ర రూపాయ నమః
ఓం చంద్ర రూపాయై నమః
ఓం వలాహకాయ నమః
ఓం దుర్వా శ్యామాయ నమః
ఓం మహా రూపాయా నమః
ఓం కౄర దృష్టయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం త్రినేత్రాయ నమః
ఓం ఉత్పలాకారాయ నమః
ఓం కాలహంత్రే నమః
ఓం నరాధిపాయ నమః


ఓం ఖండేందు మౌళితనయాయ నమః
ఓం కల్హార కుసుమ ప్రియాయ నమః
ఓం మదనాయ నమః
ఓం మాధవ సుతాయ నమః
ఓం మందార కుసుమార్చితాయ నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం మహోత్సాయ నమః
ఓం మహా పాప వినాశాయ నమః
ఓం మహా వీరాయ నమః
ఓం మహా ధీరాయ నమః
ఓం మహా సర్ప విభూషితాయ నమః
ఓం అసిహస్తాయ నమః
ఓం శాదరాత్మజాయ నమః
ఓం హాలాహల ధర్మత్మజాయ నమః
ఓం అర్జునేశాయ నమః
ఓం అగ్ని నయనాయ నమః
ఓం అనంగ మదనాతురాయ నమః
ఓం దుష్ట గ్రహాధిపాయ నమః
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం శిష్ట రక్షణ దీక్షితాయ నమః
ఓం కస్తూరి తిలకాయ నమః
ఓం రాజశేఖరాయ నమః
ఓం రాజ సోత్తమాయ నమః
ఓం రాజ రాజార్చితాయ నమః
ఓం విష్ణు పుత్రాయ నమః
ఓం వనజాధిపాయ నమః
ఓం వర్చస్కరాయ నమః


ఓం వరరుచయే నమః
ఓం వరదాయ నమః
ఓం వాయు వాహనాయ నమః
ఓం వజ్రకాయాయ నమః
ఓం ఖడ్గ పాణయే నమః
ఓం వజ్ర హస్తాయ నమః
ఓం బలోతయాయ నమః
ఓం త్రిలోకజ్ఞాయ నమః
ఓం అతిబలాయ నమః
ఓం పుష్కలాయ నమః
ఓం వృద్ధవావనాయ నమః
ఓం పూర్ణ ధవాయ నమః
ఓం పుష్కలేశాయ నమః
ఓం పాశహస్తాయ నమః
ఓం భయావహాయ నమః
ఓం భట్కార రూపాయ నమః
ఓం పాపఘ్నాయ నమః
ఓం పాషండరుధిరాశాయ నమః
ఓం పంచ పాండవ సంధాత్రే నమః
ఓం పర పంచాక్షర శ్రితాయ నమః
ఓం పంచ వక్త్రాయ నమః
ఓం పూజ్యాయ నమః
ఓం పండితాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓం భవతాప ప్రశాయ నమః
ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ నమః
ఓం కవయే నమః


ఓం కవినామ దీపాయ నమః
ఓం కృపాళవే నమః
ఓం క్లేతనాశనాయ నమః
ఓం శమాయ నమః
ఓం సేనాన్యే నమః
ఓం భక్తసంపత్ప్రదాయకాయ నమః
ఓం వ్యాఘ్రచర్మధరాయ నమః
ఓం శూలినే నమః
ఓం కపాలినే నమః
ఓం వేణునాధాయ నమః
ఓం కళ్హార వాసాయ నమః
ఓం కంభు కంఠాయ నమః
ఓం కిరీటాది విభూషితాయ నమః
ఓం ధూర్జటయే నమః
ఓం వీర నీలయాయ నమః
ఓం వీరేంద్ర వందితాయ నమః
ఓం విశ్వరూపాయ నమః
ఓం వృషపతయె నమః
ఓం వివిధార్థ ఫలప్రదాయ నమః
ఓం దీర్ఘనాశాయ నమః
ఓం మహాబాహువే నమః
ఓం చతుర్భాహువే నమః
ఓం జరాధరాయ నమః
ఓం సనకాది ముని శ్రేష్టస్తుతాయ నమః
ఓం అష్ట సిద్ధిప్రదాయకాయ నమః
ఓం హరిహరాత్మజాయ నమః
శ్రీ పూర్ణ పుష్కలాంబ సహిత
అయ్యప్ప అష్టోత్తర శతమాన
పూజాయాం సమర్పయామి.


యివి కూడా చూడండి[మార్చు]


మూలాలు[మార్చు]