ఉపకళా కణజాలము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉపకళా కణజాలాలు (Epithelium) జీవుల శరీరపు వివిధ భాగాల్ని కప్పుతూ ఉండే కణజాలము.

రకాలు

[మార్చు]
Types of epithelium

ఉపకళా కణజాలాలు చాలా రకాలుగా గుర్తించారు.

 • సరళ ఉపకళా కణజాలాలు
  • సరళ శల్కల ఉపకళా కణజాలాలు
  • సరళ ఘనాకార ఉపకళా కణజాలాలు
  • సరళ స్తంభాకార ఉపకళా కణజాలాలు
  • సరళ స్తంభాకార శైలికా ఉపకళా కణజాలాలు
  • మిధ్యాస్త్వరిత ఉపకళా కణజాలాలు
 • సంయుక్త ఉపకళా కణజాలాలు
  • స్తరిత ఘనాకార ఉపకళా కణజాలాలు
  • స్తరిత స్తంభాకార ఉపకళా కణజాలాలు
  • స్తరిత కేరాటిన్ సహిత శల్కల ఉపకళా కణజాలాలు
  • స్తరిత కెరాటిన రహిగ ఉపకళా కణజాలాలు
  • అవస్థాంతర ఉపకళా కణజాలాలు