ఎడినోకార్సినోమా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Gross appearance of a colectomy specimen containing two adenomatous polyps (the brownish oval tumors above the labels, attached to the normal beige lining by a stalk) and one invasive colorectal carcinoma (the crater-like, reddish, irregularly-shaped tumor located above the label).
Histopathologic image of colonic carcinoid stained by hematoxylin and eosin.

ఎడినోకార్సినోమా (Adenocarcinoma) గ్రంధులకు (Glands) సంబంధించిన మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ (Malignant tumor). ఇవి పెద్దప్రేగులు, అవటు గ్రంధి మొదలైన చాలా అవయవాలకు రావచ్చును. కొన్ని రకాల ఎడినోమాలు కొంతకాలం తర్వాత మాలిగ్నెంట్ పరివర్తన జరిగి కాన్సర్ గా మారవచ్చును.