కన్నడ అక్షరమాల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Tulu Kannada Malayalam1.png

అచ్చులు[మార్చు]

 • ಅ - అ
 • ಆ - ఆ
 • ಇ - ఇ
 • ಈ- ఈ
 • ಉ - ఉ
 • ಊ - ఊ
 • ಋ - ఋ
 • ೠ - ౠ
 • ಎ - ఎ
 • ಏ - ఏ
 • ಐ - ఐ
 • ಒ - ఓ
 • ಔ - ఔ
 • ಅಂ - అం
 • ಅಃ - అ:

హల్లులు[మార్చు]

 • ಕ - క
 • ಖ - ఖ
 • ಗ - గ
 • ಘ - ఘ
 • ಙ್ -ఙ
 • ಚ - చ
 • ಛ - ఛ
 • ಜ - జ
 • ಝ - ఝ
 • ಞ್ - ఞ
 • ಟ - ట
 • ಠ - ఠ
 • ಡ - ఢ
 • ಣ - ణ
 • ತ - త
 • ಥ - థ
 • ದ - ద
 • ಧ - ధ
 • ನ - న
 • ಪ - ప
 • ಫ - ఫ
 • ಬ - భ
 • ಮ - మ
 • ಯ - య
 • ರ - ర
 • ಲ - ల
 • ವ - వ
 • ಶ - శ
 • ಸ - స
 • ಹ - హ
 • ಳ - ళ
 • ಕ್ಷ - క్ష
 • ಱ -ఱ

గుణింతాలు[మార్చు]