గణేశ పంచరత్నమ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గణేశ పంచరత్నమ్


ముదా కరా త్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం

కలాధరా వతంసకం విలాసిలోకరక్షకమ్

అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం

నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ 1


నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్కభాస్వరం

నతేత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరమ్

సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం

మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ 2


సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం

దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరమ్

కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం

మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ 3


అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం

పురారి పూర్వనందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్

ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాది భూషణం

కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణమ్ 4


నితాంతకాంతదంత కాంతిమంతకాంతకాత్మజం

అచింత్యరూప మంతహీన మంతరాయ కృంతనమ్

హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం

తమేకదంతమేవ తం విచంతయామి సంతతమ్ 5


మహాగణేశ పంచరత్న మాదరేణయో2న్వహం

ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్గణేశ్వరమ్

అరోగతా మదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం

సమాహితాయురష్టభూతి మభ్యుపైతి సో2చిరాత్ 6