గూగోల్ ప్లెక్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గూగోల్ ప్లెక్స్ అనునది ఒక సంఖ్య దీనిని 10googol, లేదా. . అని వ్రాస్తారు. 1 తర్వాత గూగోల్ సున్నాలు చేర్చిన సంఖ్య. ఈ సంఖ్యను పూర్తిగా రాయాలంటే భూమికి,చంద్రునికి మధ్య దూరం చాలదు. దీనిని బట్టి ఊహించవచ్చు ఈ సంఖ్య ఎంత పెద్దదో!