చతుర్త్రింశతి బిల్వపత్ర నామములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. శాండిల్య
 2. శైలూష
 3. నులూర
 4. శ్రీఫల
 5. కపేతన
 6. మహాకపిత్ద
 7. అతిమంగల్య
 8. మయూర
 9. గోహరీతక
 10. శల్య
 11. మహాఫల
 12. గృద్వగ్రంధి
 13. రుభూక
 14. శలాట
 15. కర్కతాహ్ర
 16. శైలపత్ర
 17. శివేస్ఠ
 18. పత్రశ్రేష్ట
 19. గంథపత్ర
 20. లక్ష్మిపత్ర
 21. గందఫల
 22. వదారుహ
 23. దురారోహ
 24. త్రిశాఖ ఫత్ర
 25. త్రిశిఖ
 26. నీలిమల్లికా
 27. శివద్రుమ
 28. అసితానన
 29. సధాఫల
 30. పేతఫల
 31. సత్యాకర్మ
 32. కంటక
 33. గంధగర్భ