చర్చ:త్రికోణమితి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్, ఎవరైన దయచెసి కాస్,సైన్,త్యాన్, కొసైన్,కొసెక్, వాతి గురిన్చి వివరన ఇవ్వగలరా? ఇవ్వగలివితె మీకు కృతజ్ఞున్ని చాల చాలా మరియు కుది చెతి నియమమ్, మరియు సదిశల గురిన్చి కూద చెప్పన్ది, ప్లీజ్