చర్చ:మదర్ థెరీసా/పాతకూర్పు విశ్లేషణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Overall statistics
number of edits	107
number of minor edits	71 (66.4%)
first edit	2007-09-18 07:17 (Dvratnam)
most recent edit	2014-01-18 05:26 (Arjunaraoc)
mean time between edits	21.6 d
average number of edits per year	16.9
average number of edits per month	1.4
unique editors	44 (2 IP addresses)
average number of edits per user	2.4
number of edits within previous day	1
number of edits within previous week	2
number of edits within previous month	2
number of edits within previous year	6
Edits per year
Year	edits	Minor edits	(%)	 
2007	31	4	12.9	
2008	22	17	77.3	
2009	24	24	100.0	
2010	6	6	100.0	
2011	11	11	100.0	
2012	6	4	66.7	
2013	5	3	60.0	
2014	2	2	100.0	
Edits per month
Month	edits	Minor edits	(%)	 
09/2007	24	1	4.2	
10/2007	3	0	0.0	
11/2007	1	1	100.0	
12/2007	3	2	66.7	
01/2008	2	2	100.0	
02/2008	1	1	100.0	
03/2008	3	3	100.0	
04/2008	2	1	50.0	
05/2008	4	2	50.0	
06/2008	1	1	100.0	
07/2008	1	1	100.0	
08/2008	5	3	60.0	
09/2008	0	0		
10/2008	1	1	100.0	
11/2008	2	2	100.0	
12/2008	0	0		
01/2009	4	4	100.0	
02/2009	0	0		
03/2009	0	0		
04/2009	0	0		
05/2009	2	2	100.0	
06/2009	1	1	100.0	
07/2009	0	0		
08/2009	3	3	100.0	
09/2009	3	3	100.0	
10/2009	4	4	100.0	
11/2009	3	3	100.0	
12/2009	4	4	100.0	
01/2010	0	0		
02/2010	0	0		
03/2010	2	2	100.0	
04/2010	1	1	100.0	
05/2010	0	0		
06/2010	1	1	100.0	
07/2010	1	1	100.0	
08/2010	1	1	100.0	
09/2010	0	0		
10/2010	0	0		
11/2010	0	0		
12/2010	0	0		
01/2011	2	2	100.0	
02/2011	1	1	100.0	
03/2011	3	3	100.0	
04/2011	2	2	100.0	
05/2011	2	2	100.0	
06/2011	0	0		
07/2011	1	1	100.0	
08/2011	0	0		
09/2011	0	0		
10/2011	0	0		
11/2011	0	0		
12/2011	0	0		
01/2012	0	0		
02/2012	0	0		
03/2012	1	1	100.0	
04/2012	0	0		
05/2012	0	0		
06/2012	0	0		
07/2012	0	0		
08/2012	2	2	100.0	
09/2012	1	1	100.0	
10/2012	0	0		
11/2012	0	0		
12/2012	2	0	0.0	
01/2013	1	0	0.0	
02/2013	0	0		
03/2013	1	1	100.0	
04/2013	0	0		
05/2013	0	0		
06/2013	2	1	50.0	
07/2013	0	0		
08/2013	0	0		
09/2013	1	1	100.0	
10/2013	0	0		
11/2013	0	0		
12/2013	0	0		
01/2014	2	2	100.0	
User statistics
User	# edits	# Minor edits (%)	First edit	Last edit	ATBE*
Dvratnam	22	0	0.0%	2007-09-18 07:17	2007-10-17 05:16	1.4 d
Xqbot	8	8	100.0%	2009-05-24 19:07	2012-09-11 20:25	172.3 d
TXiKiBoT	7	7	100.0%	2008-05-11 01:13	2009-12-13 20:17	97.0 d
TobeBot	5	5	100.0%	2009-10-17 04:48	2010-03-10 19:03	36.2 d
SieBot	5	5	100.0%	2008-01-08 17:01	2009-08-24 01:35	148.3 d
MelancholieBot	4	4	100.0%	2008-05-31 23:58	2009-06-14 22:06	126.3 d
WikitanvirBot	3	3	100.0%	2011-03-23 21:49	2011-04-07 03:38	7.1 d
JAnDbot	3	3	100.0%	2007-12-10 16:03	2009-01-21 14:13	204.0 d
Rajasekhar1961	3	0	0.0%	2008-05-23 09:02	2008-08-26 07:53	47.5 d
వైజాసత్య	3	1	33.3%	2007-09-18 10:02	2007-09-25 14:26	3.6 d
Arjunaraoc	2	2	100.0%	2014-01-17 04:51	2014-01-18 05:26	1.0 d
Kvr.lohith	2	0	0.0%	2013-01-04 13:38	2013-06-01 11:54	147.9 d
Escarbot	2	2	100.0%	2011-01-10 14:36	2012-03-09 18:11	424.1 d
Idioma-bot	2	2	100.0%	2009-01-17 10:34	2011-05-29 20:41	862.4 d
FoxBot	2	2	100.0%	2009-08-28 18:03	2011-02-27 20:26	548.1 d
CommonsDelinker	2	2	100.0%	2007-12-21 23:29	2011-01-01 04:41	1106.2 d
VolkovBot	2	2	100.0%	2009-01-07 16:28	2010-04-07 05:04	454.5 d
LaaknorBot	2	2	100.0%	2009-10-17 02:49	2009-11-07 03:49	21.1 d
DragonBot	2	2	100.0%	2007-11-02 19:50	2008-10-11 19:48	344.0 d
Sai2020	2	1	50.0%	2008-04-18 12:25	2008-04-18 12:26	20 s
Rotlink	1	1	100.0%	2013-09-30 11:14	2013-09-30 11:14	 
RahmanuddinBot	1	1	100.0%	2013-06-22 09:46	2013-06-22 09:46	 
Addbot	1	1	100.0%	2013-03-09 02:00	2013-03-09 02:00	 
117.221.49.174	1	0	0.0%	2012-12-14 12:34	2012-12-14 12:34	 
14.139.69.119	1	0	0.0%	2012-12-01 06:22	2012-12-01 06:22	 
EmausBot	1	1	100.0%	2012-08-30 03:33	2012-08-30 03:33	 
Robbot	1	1	100.0%	2012-08-05 06:11	2012-08-05 06:11	 
Luckas-bot	1	1	100.0%	2011-07-16 12:34	2011-07-16 12:34	 
ZéroBot	1	1	100.0%	2011-05-30 17:56	2011-05-30 17:56	 
Ripchip Bot	1	1	100.0%	2011-04-12 13:49	2011-04-12 13:49	 
Movses-bot	1	1	100.0%	2011-03-09 03:39	2011-03-09 03:39	 
RedBot	1	1	100.0%	2010-06-24 08:26	2010-06-24 08:26	 
Thijs!bot	1	1	100.0%	2010-03-02 10:18	2010-03-02 10:18	 
Jotterbot	1	1	100.0%	2009-10-15 19:17	2009-10-15 19:17	 
ArthurBot	1	1	100.0%	2009-09-27 01:47	2009-09-27 01:47	 
Obersachsebot	1	1	100.0%	2009-08-26 18:24	2009-08-26 18:24	 
Dev	1	1	100.0%	2008-08-31 10:51	2008-08-31 10:51	 
రవిచంద్ర	1	0	0.0%	2008-05-11 10:17	2008-05-11 10:17	 
PipepBot	1	1	100.0%	2008-03-21 22:30	2008-03-21 22:30	 
Veeven	1	1	100.0%	2008-03-04 10:21	2008-03-04 10:21	 
AlleborgoBot	1	1	100.0%	2008-01-02 09:46	2008-01-02 09:46	 
C.Chandra Kanth Rao	1	0	0.0%	2007-12-09 18:42	2007-12-09 18:42	 
Kprsastry	1	0	0.0%	2007-09-23 12:27	2007-09-23 12:27	 
Mpradeep	1	0	0.0%	2007-09-18 09:02	2007-09-18 09:02	 

* Average Time Between Edits

0.002 / 0.265 / 7