చర్చ:మారేపల్లి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  మా గ్రామము పేరు మారేపల్లి.
     ఇది ఎ.కొందూరు మందలం , క్రిష్న జీల్లాలొ వుంది.
  ===వ్యుత్పత్తి===
  మా ఊరు అకు కూరలకు ప్రసిద్ది.

ఆలయాలు[మార్చు]

 మా ఊరిలొ రామాలయము,అంజనేయస్వామి ఆలయయం .వూన్నవి
 ====పంటలు===
  ఈ ఊరిలొ మామిడి;వరి,పత్తి,శనగ,మిరప,చెరకు,మొక్కజోన్న పండిస్తారు
 ===జల వనరులు===
  ఈ ఊరిలొ ఒక చెరువు వుంది.దానికి కావలసిన నీరు నాగార్జున సాగర్ నూండి వస్తాయి.దిని వలన చాల పొలాలకు  కావలసిన నీరు సంరూదిగా లభిస్తూన్నాయి.

వెమిరేడ్డి పల్లి[మార్చు]

    ఝ్ంజ్ధ్ఫ్జ్క్ఫ్జ్ఫ్బ్ఫ్ఫ్హ్ంబ్ఫ్హ్జ్ద్జ్ఝ్ద్

జ్క్ధ్భ్జ్జ్ఫ్ఝ్జిస్ల్క్స్క్జ్స్నబ్ ంస్గ్వష్జ్స్భ్క్ష్వ్వ్ఘ్ద్జ్ బ్న్జ్న్ంకజ్జ్జ్స్క్క్స్వ్చ్క్ష్ంబ్ ఝ్ద్ఫ్బ్ంచ్జ్జ్స్జ్ద్నక్జ్స్ మ్ంహ్చిఝ్స్ద్జ్స్ద్ ధ్బ్ఫ్వ్ధ్ఝ్బ్ద్ఫ్ద్గ్బ్ఫ్స్జ్ంజక్స్క్జస్ జ్ఝ్ద్జ్స్ద్ఫ్హ్ద్క్జ్ఫ్హ్సుఇఎయ్ఫ్హ్స్ఫ్చ్జ్క్స్