త్రింశతి ఆయుధములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. భిడివాలము
 2. అసి
 3. కోదండము
 4. భల్లంతకము
 5. నారాచకము
 6. రోహణము
 7. సఖరము
 8. వజ్రము
 9. ముష్టి
 10. ముద్ద్గరము
 11. శూలము
 12. ముసలము
 13. భునుండిక
 14. ప్రాసము
 15. ప్రకూర్మము
 16. కప్పటము
 17. కటారి
 18. కాగరము
 19. అయోదండము
 20. కణయము
 21. కుంతము
 22. అంతలము
 23. పరశువు
 24. తోమరము
 25. చక్రము
 26. పరిఘము
 27. పట్టినము
 28. వంకిణిక
 29. సబళము
 30. చిన్వి
 31. ఈటి
 32. లెలకట్టె
 33. అశనిపాతము