త్రింశతి ఆసనములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. స్వస్తికాసనము
 2. గోముఖసనము
 3. బుద్ధాసనము
 4. పద్మాసనము
 5. వీరాసనము
 6. సింహాసనము
 7. భద్రాసనము
 8. ముక్తాసనము
 9. కర్నికాసనము
 10. మాయూరాసనము
 11. కుక్కుటాసనము
 12. వరాహసనము
 13. ఐణాసనము
 14. కౌంచాసనము
 15. ముద్రికాసనము
 16. సర్వతోభద్రాసన్యము
 17. నాగాసనము
 18. మత్స్యాసనము
 19. దండాసనము
 20. వ్యాఘ్రాసనము
 21. అర్థ చంద్రాసనము
 22. అర్కాసనము
 23. శైలాసనము
 24. ఖడ్గాసనము
 25. ముద్గరాసనము
 26. మకరాసనము
 27. వజ్రాసనము
 28. గుప్తాసనము
 29. హస్తికాసనము
 30. సిద్ధాసనము