త్రింశతి కర్మలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. గర్బాధానము
 2. పుంసవనము
 3. సీమంతము
 4. జాతకర్మము
 5. నామకరణము
 6. అన్నప్రాసనము
 7. చౌలము
 8. ఉపనయము
 9. ప్రజాపత్యము
 10. సౌమ్యవము
 11. అగ్నేయము
 12. వైశ్వదెము
 13. గోదానము
 14. సమావర్థనము
 15. వివాహము
 16. అంత్య కర్మము
 17. అబక్షేపణము
 18. అకుంచనము
 19. ప్రసారణము
 20. గమనము
 21. ఉత్కేల్పణము (తర్కము)
 22. యజనము
 23. యాజనము
 24. అధ్యయనము
 25. అధ్యాపనము
 26. దానము
 27. ప్రతిగ్రహము (షట్కర్మలు)
 28. కాయిక కర్మ
 29. వాదక కర్మ
 30. మానస కర్మ