ద్వాత్రింశతి జలనామములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. జలముడి
 2. అమృతము
 3. ఉదకము
 4. తోయము
 5. అపస్సు
 6. వాః
 7. హరి
 8. సవిలము
 9. కమలము
 10. పయస్సు
 11. కీలాలము
 12. జీవనము
 13. భువనము
 14. వనము
 15. కబంధము
 16. పాదస్సు
 17. పుష్కరము
 18. సర్వాతోముఖము
 19. అంబస్సు
 20. అర్ణము
 21. ఘనరసము
 22. పానీయము
 23. నీరము
 24. క్షీరము
 25. అంబువు
 26. శబరము
 27. కృపీటము
 28. కాండము
 29. జవనీయము
 30. కుశము
 31. విషము
 32. మేఘపుష్పము