ద్వావింశతి వాక్య దోషములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. అక్రమము -(క్రమము తప్పుట)
 2. విసంధి -( సంధి తప్పు)
 3. వ్రక్రమ భంగము (మొదటి నియమము తుదకు చెప్పుట)
 4. పునరుక్తి- (చెప్పినదే చెప్పటం)
 5. అపూర్ణము ( క్రియాన్వయము లేనిది)
 6. వాక్య సంకీర్ణస్ము - వాక్యముల కూడిక
 7. వ్యాకరణము - (భౌతికరాకరావ్యయము)
 8. అధిక పదము - (లేని పోని మాటలు చెప్పటము)
 9. వాచ్య వివర్జితము ( (చెప్పదలచినది మానటము)
 10. అరీతి - (రసమునకు చితము గాని పద రచన)\
 11. న్యూవోవము (తక్కువను పోల్చుట)
 12. అధికోవము (ఎక్కువను పోల్చుట)
 13. సమాప్త పునారాత్తము ( వాక్యము పూర్తి చేసి మరలా చెప్పుట)
 14. ఆస్థన సమానము _ (ఆపద సమాసము)
 15. చంధో భంగము- (చందస్సు తప్పుట)
 16. యతి భంగము - (యతి తప్పుట)
 17. వరిషత్ప్రకిర్షు - (అతిశయము చెప్పుట)
 18. భిన్న లింగము - (లింగ భేదము)
 19. భిన్న వచనము -( వచన భేదము)
 20. అక్రియ -(లేక) అశరీరము - (క్రియ లేకుండుట)
 21. సంబంధా వర్జితము (సంభందము లేకుండ చెప్పుట)
 22. వాక్య గర్భితము - (చెప్ప బోవు దాని నడుమ మరియొకటి యిముడ్చుట)