పంచవింశతి భగవద్గుణములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. జ్ఞానము
 2. బలము
 3. ఔశ్వర్యము
 4. వీర్యము
 5. శక్తి
 6. తేజస్సు
 7. ల్యము
 8. వాత్సల్యము
 9. మృదుత్వము
 10. అర్జనము
 11. సౌహార్దము
 12. సౌమ్యము
 13. కారుణ్యము
 14. మాధుర్యము
 15. గాంభీర్యము
 16. ఔదార్యము
 17. చాతుర్యము
 18. స్థైర్యము
 19. ధైర్యము
 20. పరాక్రమము
 21. సత్యకామము
 22. సత్య సంకల్పము
 23. కృతిత్వము
 24. కృతజ్ఞత్వము
 25. అనంత కళ్యాణ గుణము