పందొమ్మిది

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏకోనవింశతి:

ఏకోనవింశతి దేవ గణములు: 1అమరులు. 2సిద్దులు. 3.సాధ్యులు. 4. గరుడులు. 5.కిన్నరులు. 6.కింపురుషులు. 7. గందర్యులు. 8. యక్షులు. 9. విధ్యాధరులు. 10. భూతములు. 11. పిశాచన్య్క్య్, 12. రుద్రులు. 13. ముని గణములు. 14. ఉరగులు. 15. తుషితులు. 16. దైత్యులు. 17. భాస్వరులు. 18. గుహ్యకులు. `9. నరులు.