బోయర్ గోత్రములు

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

బోయలకు 23గోత్రములు లున్నవి. వీరిలో సూర్య, చంద్ర, నక్షత్ర వంశములున్నవని శ్రీ ఆర్. బి. కిత్తూర అను రచయిత తన పుస్తకంలో అభిప్రాయపడ్డారు. వీరికి సుమారు 282 గృహనామాలు ఉన్న

గమనిక:ఇందు తెలియపరచినవి వాడుకభాషలో కొద్ది మార్పులు కలిగి ఉండవచ్చును ఇందులోలేనివి కూడా అనేకము ఇంటిపేర్లు కలిగి ఉన్న బోయలు ఉన్నారు. మీ ఇంటి పేర్లు తెలిపితే మలి ముద్రణలో ప్రచు రిస్తాము.

    వంశము     గోత్రము ఉపగోత్రము/ఇంటిపేరు ఇంటిదేవుడు పరిపాలించినదేశము
సూర్యవంశము సహకేతు సాకే వారు, శెట్టిలవారు, పామడ్లవారు, మహాదేవ(శివ)   అయోధ్యా
సాకేతు తేరుసామంత,శార్జ,సాత్విక   మహాదేవ(శివ)         సింహళ

(సిలోన్)

కంకాళసహకేతు  కిరాతవారు,కల్మాశవారు,కాదుచరారు  మహాదేవ(శివ)         కిరాతదేశము
  కురంగసహకేతు  పుళింద,ఉరిసింఘ,కురంజరు   భూదేవి        కురుదేశము
కిన్నర కంకుల,కిన్నర,క్లిభిశ   వృషభరాజు       కళింగదేశము
భూచక్ర రాజబూటక,రాజధాని,రాఘవభూటిక,దేవల,కలశ,సిద్దకల్లు,అక్కలవారు,మారప్పవారు.మాచికల్లు,ఆలకట్టు,కురహాట్టు    సూర్యదేవుడు భోజరాజ్యము,రాయదుర్గవంశమువారు
అగస్త్య అంకెవారు,అజ్జముట్టి,శల్య భానుకోటిసూర్యుడు గాంధారదేశము
రాధాకృష్ణవిట్టల రాఘోజి,రంగస్య్య,రాజపుత్ర శ్రీకృష్ణుడు  మహారాష్ట్రదేశము
  కెంగపుట్టల పువ్వుల,పూలవారు,పూలోరు,పూలారు,మల్లెలవారు,పాములవారు,గొవినవారు,గోపాలపాటు,మస్జెవారు  విరూపాక్షు డు  హంపి,తరికెరదేశములు
పుట్టల చిన్నమాగెల,చెన్నమగల,చిన్నమగలు,చెన్నంకోల,మాగెలవారు, మగెలవారు ,మాగలవారు, బల్లయనవారు,బల్లెలవారు,భీష్మపంచకవారు  భానుకోటిసూర్యదేవుడు        విధర్భ
విట్టల ఆనంద,భిల్ల,భిల్లవారు,గాకన్న,లక్షేలవారు,లక్మెలవారు,లక్మెలోరు  భానుకోటిసూర్యదేవుడు       విధర్భ
రాజశ్రుంగ           రాజగిరి,రామాంక,భాజ్జనత్,గెంగనాథ్  భానుకోటిసూర్యదేవుడు   మాళవదేశము
శౌర్య ఎనుములవారు,ఎన్ములోరు,ఎనుముల,తమలమత్తేరు,భిల్లిన సురేరు,యరకత నాయక,బలనాయక,యరబలనాయక,ఓబనాయక,బొబినాయక.బోసివారు,భోసురు,భోశానవారు,పెద్దలనాయక,పెద్దనాయక,చిత్తగతనాయక,అరకోరు,అజ్జపలోరు,యడ్లవారు,ఎద్దలవారు,ఎద్దులోరు,పెయ్యలవారు,పయ్యావులవారు,గౌరపోరు,దేవదలవారు,దేవలవారు,బొమ్మదేవడ్లనాయక,బొమ్మదేవర,యాకలవారు,గుజ్జలోరు,గుజ్జల,గుజ్జలోరు,అజ్జద్లోరు,అజ్జడ్లు,చీమలవారు,చీమలోరు,చీమల,యర్రపోతుల,,యెర్రపోతులోరు,గంగనాయక,పెన్నయలోరు,చిన్నగట్లు,చిన్నంగరు,తొడలవారు                                                                                                          అల్లమ్మ,విష్ణు,దేవుడు  జిగలోరు,నాయకన్ హట్టి,నన్నివల,గోనూరు
చంద్ర వంశము మహిపర్రి,మహీపాల మండలవారు,మండ్లోరు,మళ్ళావారు,కామగెతుల,కామకెతుల,కంగెట్ల,లింగదవారు,సామ్నాలవారు,ముగలవారు,పరమశివ,పెద్దలవారు,పెద్దలోరు,కమ్మలవారు,కమ్మనవ,గోపనవారు,యమదలవారు,పావకనవ,పావకలువ,గద్దల,గంగడాల,దిచిట్ల,మాదాల,బుల్లదల,భూల్లాలోల్లు,భూల్లన,నలకేతుల,గజ్జల.ముచ్చర్ల  లక్ష్మీదేవి,సూర్యదేవుడు,శ్రీరంగనాథుడు   హస్తినావతి,ఆనెగొంది
  మత్స్యఋషి బల్లిగారు,నగరంతక,కావలివారు,గుమ్మట,గొల్లలారు,గెద్దెల,హోల్లేపరాల,మిల్లెలనెల్లేలవారు,నెల్లెడ,నెల్లెల,బోగ్యమువారు,భోగ్య,భోగినేని,గోసల,గోశాల,గోస్లా,ముదగంట బంగారు బొమ్మరాజు    గుర్జారరాజులు(గుజరాత్ దే శ ము)
కూష్మాండఋషి కురువంత,కుంతల,కుంభాల,కత్తి,కటారి,ఎతి,బుందేల,వోటల  మహాదేవశివ   బార్బరాదేశము
రాజమహకేతు కురియవారు,కురుబారు,కురుబులు,కురుబ్లవారు,కురియారు,రాజీల,రన్నియారు,కన్నెలోరు,  బొంగరాల రాజుబొమ్మ  కొంకణదేశము
విష్ణు బసవ,భరిమంధాల,భల్లెల  సూర్యదేవుడు   బంగాళాదేశము
పర్వత నాగరస,లక్ష్మల పోతరాజు   కోసలదేశము
కశ్యప కాలువ,కన్నెల,కలగ,ఆదోని పోతరాజు    కోసలదేశము
శ్రీవత్స సముద్ర,హరబల్లాల,సాగర,చక్రవర్తి శివ    రాజస్తానదేశము
భరద్వాజ ముచ్చల,ముచ్చులవారు,ముచ్చెల,ముచ్చ్లోరు,మినుగల,మినుగా,మీనుగుల,మల్లెల,మల్లెలోరు,మల్లెలారు శివ    చిత్రదుర్గ,కోలారు దే శములు
నక్షత్రవంశము వాల్మీకస అనాల,ఆచర్ల,అక్కలోరు,అవలోరు,అనగల,అరసున్నయన,అన్న్యన,అందదేవరు,అనుగుమోలా,అంతెల,అలకేరు,బాపిల,బదేశాల,బడకల,బన్నెల,బేరగరిమర్దెల,భట్టర్,బచకల,బచ్చకల్లేరు,భాసల,భసకలవారు,భాసలద,భాసురవారు,బానురు,బిడ్డలారు,బిద్దుడ్ల,బృద్దిడ్ల,బృలెటెలికేండ్ల,బుట్లుగాను,బుటకల,బుటకలోరు,బుట్టిగల,భుల్లన,బుద్దుబారణ,బుద్దుబెర్నా,భుచక,బెల్లోల,బెల్లల్లి,బెల్లేరు,బెల్లెయవారు,బెల్లెనవారు,బెల్లారు,బెణ్డ్ళారు,బెంచేల,బెనెకన,బోగీమారు,బొపినాయక,బోనహళ్లియోరు,బోడ,బోడదాస,బోడిపలాల,బోగీల్లోరు,బెగిల్లరి,బండ్లేబల,బెంతెల,బెంతలోరు,బండారు,బంగారు,బండ్లమూల,బిబ్లోరు,భరకర,బరంగి,బోగీవారు,బిజ్జడ్లు,చక్రడా,చామలముత్తేరు,చింగాటనాయక,చినమదేల,చినకుముట్టినమలేలు,చిన్నాకటనరు,చెన్నకలనరు,చిన్ననాయక,చెడుబోతుల,చెడ్డీబొట్ల,చందబలేన,చందబలేరు,చంపాల,చందన,చెంచల,చుంచుల,చెంచులోరు,చిత్రయ్య,చన్నారు,దలమండ్ల,దడ్డిదాస,దద్దిమతేరు,దాసర్లు,దాసరివారు,ద్వారపాలకరు,డాకుల,ద్విరకల్లేరు,,దేవరకల్లేరు,దేవరకురియరు,దొడ్డనాయక,దొనమండల,దొన్లోరు,దుశ్యారు,గబ్బెలవారు,గబ్బెలోరు,గబ్బిలవారు,గవలేరు,గోలేరు,గౌలారు,గోలారు,గన్నెర,గన్నెర్ల,గనారు,గద్దుబార్ర్య,గగ్రిదాస్,గట్టిమలేరు,గజగడ్లారు,గుజుగుడ్లు,గడపనారు,గరపలోరు,గద్రపలోరు,గడవర్లు,గురగలవారు,గుదగలవారు,గూటమి,గుడికొల్లేరు,గుల్లనవారు,గుద్దెటివారు,ఎడ్డ్లవారు,గుడెకోటేమల్లెలు,గునారు,గోనురారు,గెనేరు,గెజ్జెదారు,ఘోడెనవారు,గోరేలోరు,గోరేలరు,గొర్లరు,ఫోదేనవారు,గొడుగుదాసరు,గౌంపూరు,గంగవారము,గలియవారు,హబనారు,హురలుయవారు,హుల్లేరు,హువామూడల,హొన్నాపూలవ,హొన్నాకెంగారు,హోమ్మముదల,హొన్నాచెంచుల,హొన్నామీనుగుల,హొన్నాపోతగోలి,హొన్నాగోసల,హొన్నాబంట్ల,హొన్నాల్లే,హొన్నాపోరాలవ,హిందుగూడరి,హమాత్రి,హోత్మలారు,హెగ్డే,ఇమ్మల్లు-ఇమ్మల్లు, ఇమ్మలారు, ఇడ తరప, ఎయార్గర్ ,ఈశ్వరపరమేశ్వర,జకలరు,జనకొనల్,జగ్గల,జానుక్తి,జన్నెనోరు,జనమూల,జెదల,జగ్నోరు,జీనగలరు,జీరబోతుల,జింకల,జుక్కల,జెర్రబోతుల,జెన్నెనైడింగ,జంపాల,జంపాలోరు,జంగలోరు,జంటల,జోడెనవారు,కలిశాల,కనగాల,కరేసళ్ళ,కలఫ్డేవరు,కళ్ళల్లెరా,కపిలా,కబ్బిల,కపిలోరు,కస్తూరి,కళ్యాణ్డ,కావలద,కావలవారు,కౌలారు,కౌలుమలేల,కనినోరు,కదినవారు,కంచికర్ల,కాలీద,కాశీ,కచ్చికోండ్ల,కలిమాళ్లనాయక,కిరియముచ్చేలా,కుర్తీర,కుర్గలేరా,కుర్గతెల,కుక్కుదాల,కుక్కల,కుంచెల,కుంట,కురుసల,కుర్లన,కుర్లెర,కురల,కేంచక్క,కెంగల,కెంగర,కెంగాలు,కెండాకలరు,కెట్టలు,కెమ్మదల,కేసల,కసల,కేశాలవారు,కేశయ్యారు,కశయ్యారు,కుందలోరు,కుంట్రీలు,కీచుగారు,కుందేరు,కెంసల్యారు,కేంత్రిగారు,కొలయియాలేవారు,కొంగల,కొనసాగర్-పల్లెవారు కోసల, కర్రెనవారు ,కుండ్రీల, కంపిలవారు,కంగెళ్ళ,మల్లనాయక,మల్లన,మళ్ళారు,మెళ్ళారు,మసకల,మసకలోరు,మసాకేన,మసేన,మంగేళ్ళ,మామిగెలరు,మంగెలవారు,మలగల్లర్,మనపొల్లర్,మన్నలర్,మన్నలరు,మల్లగారు,మనేగల,మరలేయా,మలేయ,మెడలోరు,మసేలోరు,మసర్లు,(పెరుగువారు),మకనడకు,మీసాలునాయకవారు,ముంబడ్ల,ముమ్మళ్లవారు,మిశ్శ్య్యనవారు,మిమ్మళ్ళు,ముమ్మడ్లవారు,ముమ్మదలవారు,ముత్యాలవారు,ముత్తలవరు,ముట్టెరు,ముర్తిరు,ముదిగొండ్లోరు,ముతశ్శయారు,ముచ్చల,ముద్దలా,ముచ్చట్ల,ముంగాల,ముదగండ్లవారు,ముందాసదారు,ముడ్లపోరు,మున్నులు;మేకల,మెటకొప్పినవారు,మెస్లోరు,మోటమల్లనవారు,మొగళ్ళారు,మొన్నలర్,మల్లగ్లర్ –కొనిగల్, నల్లుల ,నవన్, నవాని , నవ నీయవారు ,నల్లబోతుల, నల్లబోతులవారు ,నల్లబోడులు, నల్లేతెయర్, నగర దవారు,నల్లపామదలు,నల్లపామదలోరు,నల్లగీతలవారు,నల్లగీతలోరు,నల్లనేరు,నల్లదేవరుబుతికలు,నల్లబలాలు,నాకేలవారు,నాగలనువారు,నగలవారు,నగరశరు,నామాలవారు,నాదేర్లవారు,నేయిగుజ్జలవారు,నాలదురవారు,నీరకాశీ,నీల్మరు,నిచ్చమల్లయవారు,నెల్లేలారు,నెల్లేలవారు,నెల్లేడవారు,నత్తసారు,నేనులారు,ఔరస,ఓటలవారు,ఒక్లారు,పగలవారు,పట్టపులారు,పుట్టపల్లానర్రు,పాటిపల్లుల,పల్లెవారు,పెరిమట్టగర్రు,పాయోరు,పాలేజ్జియవారు,పగడపోతుల,పానువులూరువారు,ప్యాపిలివారు,పులబ్బగరు,పరామికుల,పరముచారు,పడాలవారు,పడ్డాలవారు,పెద్దలవారు,పింగర,పిక్కిలవారు,పిక్కిలి,పిరియమినుగలవారు,పుట్టలవారు,పుట్టపులవారు,పుట్టములవారు,పురలేలేవారు,పుర్తీరు,పూవుల-గంపల, పూసరపల్లిపాముదుల ,పువములవారు, పెద్ద ముక్కుల వారు, పెదమంగెలవారు,పెదమకిల,పెరుమక్కలవారు,పింగలివారు,పోతుగోలేరు,పోతలవారు,పోతుల,పోతులోరు,పొలారు,పందెలరు,పీతలదేవరు,పెంజే వారు, రంబేలవారు ,రంగలే రు,రైగు జాలవారు, రొయబోరు, రాయబారు ,రోమన వారు,సనకన్నవారు,శంకలవారు,సల్లబోతులవారు,సదాకేతులవారు,సమ్మలవారు,సంతలోరు,సాతెలు,సాతెలోరు,సత్వలవారు,సచిదువారు,సమ్మతలవారు,సమతులవారు,సచితులవారు,సామంతులవారు,సిబ్శీల,సిలవళ్ళు,సిలలదేవరు,సిద్దపల్లిబుతికలు,శీలయోల్లు,సురేపాకలవారు,,సూర్యారు,సెట్నవారు,సోట్టిలోరు,సొంటేలవారు,సోలుమల్లెలు,సౌలసరువలేరు,సోల్లేరు,తరముల్ఖర,తిరుముక్కల,తెలగర,తాపులవారు,తట్ట్లెల్లర్,తయాటోనిపద్లేవారు,తరుమనేరు,తుతికూల్యనవారు,తోదేనరు,టోపాలరు,ఉద్దలరు,ఉరపలదవారు,వల్మీకారు,వడెలరు,వెన్నెలవారు,వంకలవారు,వంకదారువారు,ఎకరపోతలెరు,ఎలుబినవారు,ఎద్దుల,ఎద్దులోరు,ఎడ్లవారు,ఎద్దులవారు,ఎక్కెలవారు,ఎర్రిస్వామి,ఎదెలారు,ఎట్టినవారు,యమదలవారు,యమదలోరు,యమదేవరు,యమలోరు,యకలవారు,యారాలు,యమదేవలవారు,యమగతలు,యారగతలు,యరగతలవారు,యరభూతలవారు,యెరబోతులోరు,యరపామదలవారు,యరగంటనాయకలు,యరగొట్లవారు,యరగొతే,యరమంచినాయకవారు,యరబొమ్మరు,యరబొమ్మనవారు,యందులవారు,ఏడుకొండలవారు,ఎలుబెత్తలదేవరవారు,యకలోడి,ముడుకలవారు,సిరిమగలోరు,హందారుదేవరు    

*1.ఆధారములు

1.వాల్మీకి వంశాజర-శ్రీ ఆర్.బి.కిత్తూర,కన్నడభాషలో ప్రచురితము.

2.వాల్మీకి వంశపావని-డి.రంగనాయకలు,కన్నడభాషలో ప్రచురితము.

3.వాల్మీకి-శ్రీ చరబండరాజు

గమనిక:ఇందు తెలియపరచినవి వాడుకభాషలో కొద్ది మార్పులు కలిగి ఉండవచ్చును ఇందులోలేనివి కూడా అనేకము ఇంటిపేర్లు కలిగి ఉన్న బోయలు ఉన్నారు.ఉదాహరణకు ఇందులో రచయత ఇంటిపేరు కూడా లేదు.మీ ఇంటి పేర్లు తెలిపితే మలి ముద్రణలో ప్రచు రిస్తాము.

 • 1 సాకే
 • 2.శెట్టిల
 • 3.పామడ్ల,
 • 4.తేరు,
 • 5.శార్జ ,
 • 6.సాత్విక ,
 • 7.కిరాత
 • 8.కల్మాశ,
 • 9.కాదుచార,
 • 10.పుళింద,
 • 11.ఉరిసింఘ
 • 12.కురంజరు,
 • 13.కంకుల,
 • 14.కిన్నర,
 • 15.రాజబుటక,
 • 16.దేవల,
 • 17.కలశ,
 • 18.సిద్దకల్లు,
 • 19.మారప్ప,
 • 20.మాచికల్లు,
 • 21.ఆలకట్టు,
 • 22.కురహట్టు,
 • 23.అంకెవారు,
 • 24.అజ్జముట్టి,
 • 25.శల్య,
 • 26రాఘోజి.
 • 27.రంగస్య,
 • 28.రాజపుత్ర,
 • 29.పువ్వుల,
 • 30.పూల,
 • 31. మల్లెల,
 • 32.పాముల,
 • 33.గొవిన,
 • 34.గోపాల,
 • 35.మస్జే,
 • 36.పెరుగు,
 • 37.చిన్నమాగెల,
 • 38.చెన్నంకోల,
 • 39.మాగెల,
 • 40.బల్లెల,
 • 41. బల్లయన,
 • 42.భీష్మపంచక,
 • 43.ఆనంద,
 • 44.భిల్ల,
 • 45.గాకన్న,
 • 46.లంకెల,
 • 47.రాజగిరి,
 • 48.రామాంక,
 • 49.బాజ్జన,
 • 50.గెంగ,
 • 51.ఎనుముల, ఎడ్ల,ఎడ్లవారు
 • 52.తమల, ఎక్కెల,ఎర్రిస్వామి
 • 53.సురేరు, సురేపాకలవారు,సూర్యారు
 • 54.యరకత, యమడలోరు,యెమడవారు,యెమవారు
 • 55.నాయక, బలనాయక,ఓబనాయక
 • 56.వాల్మీకివారు,వెన్నెలవారు,
 • 57.తరముకురా,తిరుముక్కుల,
 • 58.బొబినాయక,
 • 59.బోసి,భోసన,భోశాన
 • 60.ఆవుల, పెయ్యవుల
 • 61.సమతుల,సర్దారుల
 • 62.సంతలోరు,సత్తెపువారు
 • 63.పెద్దలనాయక, పెదనాయక
 • 64.పుట్టల,పుట్టపూల,పుట్టములవారు,
 • 65.చిత్తనాయక,
 • 66.అరక, యర్రగొట్ల
 • 67.అజ్జ,
 • 68.ఏడుకొండల,ఎలుబెట్టెడవారు,
 • 69.సిరిమగలోరు,
 • 70.పందెలోరు,పీతలదేవరు
 • 71.గౌరపోరు,
 • 72.దేవదల,
 • 73.బొమ్మదేవర,
 • 74.యాకల, యర్రబోతుల
 • 75.గుజ్జల,గజ్జల,గుజ్జలోరు
 • 76.చీమల,చీమలోరు
 • 77.యరపామదల,యర్రగొట్ల,,
 • 78.గంగనాయక,
 • 79.పెన్నయ,
 • 80.చిన్నగట్లు,
 • 81. తొడల,
 • 82.మండల,మళ్ళా,
 • 83.కూడేటి,
 • 84.కమగెతుల,
 • 85.కంగెట్ల
 • 86.పెనుముక్కల,పెనుకుల
 • 87.సమ్మేట్ల,సమ్మెట
 • 88.లింగద
 • 89.సామ్నాల
 • 90.ముగుల
 • 91.పరమశివ,
 • 92.కమ్మల
 • 93.గోపన
 • 94.యమదల
 • 95.పావకన,పావకలువ
 • 96.గద్దల,గేదెల,గెద్దెల
 • 97.గంగడాల
 • 98.డిచిట్ల
 • 99.మాదాల
 • 100.బుల్లదల

101 నుండి 200 వరకు గల యింటి పేర్లు[మార్చు]

 • 101.భూపని,భూపతి
 • 102.నలపోతుల
 • 103,పిక్కిలి
 • 104.నూనె
 • 105.బల్లి
 • 106.నగరంతక
 • 107.కావలి
 • 108.గుమ్మట
 • 109.గొల్లల
 • 110.గొటుముక్కల
 • 111.హోల్లేపరాల
 • 112.మిల్లెల
 • 113.నెల్లెల,నెల్లేడ
 • 114.భోగ్యము,భోగ్య,భోగినేని
 • 115.గోసల,గోశాల,గోస్లారు
 • 116.ముదగంట
 • 117.కురువంత,కుంతల,కుంభాల
 • 118.కత్తి,కటారి
 • 119.ఎతి
 • 120.బుందెక
 • 121.వోటల
 • 122.కురియ, కురుబ , కురుబ్ల
 • 123.రాజీల, రన్నియా
 • 124.కన్నెలోరు
 • 125.బసవ
 • 126.భరిమంధల
 • 127.భల్లెల
 • 128.నాగరస
 • 129.లక్షమల
 • 130.కాలువ
 • 131.కన్నెల
 • 132.ఆధోని
 • 133.సముద్ర
 • 134.హరబల్లల
 • 135.సాగర
 • 136.చెక్రవర్తి
 • 137.ముచ్చుల,ముచ్చోర్లు,ముత్తురాశి
 • 138.మినుగల, మీనుగ
 • 139.మల్లెల, మల్లెలోరు
 • 140.అనాల
 • 141.ఆచర్ల
 • 142.అక్కలోరు, అవలోరు, అనగల, అరసున్న
 • 143.అనన్య
 • 144. అందె
 • 145.అనుగుమోలా
 • 146.అంతెల,గుంతల,గుంతలగారి
 • 147.అలకేరు
 • 148.బాపిల
 • 149.బసకల, బాసలా, బాసలద, బాసర
 • 150.బడకల,బండి
 • 151.బన్నెల
 • 152.చిప్పగిరి
 • 153.మద్దెల
 • 154.భట్టర్
 • 155.బిడ్డల, బిధుడ్ల, బృధిడ్ల
 • 156.బూటకాల, బుట్టిలోరు, బుట్టిగల, బుల్లన
 • 157.భుచక
 • 158.బెల్లోల, బెలల్లి, బెల్లేరు, బెల్లెయ, బెల్లరు
 • 159.బెంచేలా
 • 160.బెనెకన
 • 161.బోగీమారు
 • 162.బొపినాయక
 • 163.భొనహళ్లియొరు
 • 164.బోడ, దాస, బోడిపాలల
 • 165.బెంతెల, బెంతెలోరు
 • 166.బండారు
 • 167.బంగారు,సాతర్ల,సత్తు,సర్దార్
 • 168.బండ్లమూల
 • 169.బిబ్బ్లోరు
 • 170.భరకర
 • 171.బరంగి
 • 172.బిజ్జడ్లు
 • 173.చక్రడా
 • 174.చామల
 • 175.చింగట
 • 176.చినమదేలా
 • 177.చినకుముట్టిన
 • 178.చిన్ననాయక
 • 179.చెడిబోతుల
 • 180.చెడ్డీబొట్ల
 • 181.చంధబలేన, చంధబ్లేరు
 • 182.చంపాల
 • 183.చందన
 • 184.చుంచుల
 • 185.చిత్రయ్య
 • 186.చన్నరు
 • 187.దలమండ్ల
 • 188.ధడ్డిదాస, దాసరి, దాసర్లు
 • 189.ద్వారపాలక
 • 190.ద్విరాకల్లేరు, దేవరకల్లేరు, దేవరకురియరు
 • 191.దొడ్డనాయక
 • 192.ధోనమంల, దొన్లోరు
 • 193.దూష్యరు
 • 194.గబ్బిల, గబ్బెల, గవల
 • 195.గోలేరు, గౌలరు, గోలారు
 • 196.గన్నెర, గన్నెర్ల, గనారు,
 • 197.గట్టిమలేరు
 • 198.గజగల్లు
 • 199.గడపనారు
 • 200.గరపలోరు

201 నుండి 281 వరకు గల యింటి పేర్లు[మార్చు]

 • 201.గడవర్లు
 • 202.గూటమి
 • 203.గుడికొల్లేరు
 • 204.గుడ్డేటివారు
 • 205.యెడ్లవారు
 • 206.గుడెకూతెమల్లెలు
 • 207.గునారు, గోనురారు, గెనేరు
 • 208.గెజెదారు
 • 209.ఘోదేనవారు
 • 210.గోరేలోరు,గొర్లర్
 • 211.ఫోదెన
 • 212.గొడుగుదాసరి
 • 213.గౌంపూరు,గంగవారము,గాలియవారు
 • 214.హబనారు,
 • 215.హురలుయవారు,హుల్లేరు,హువామూడల
 • 216.హొన్నాచెంచుల
 • 217.హొన్నామీనుగుల
 • 218.హొన్నాపోతగుల
 • 219.హొన్నాగోసల
 • 220.హొన్నాబంట్ల
 • 221.హొన్నాల్లే
 • 222.హొన్నాపోరాలవ
 • 223.హిందూగూడరి
 • 224.హమాత్రి
 • 225.హోత్మలారు
 • 226.హెగ్డే
 • 227.ఇమ్మల్లు,ఇమ్మలారు,
 • 228.ఇడతరప
 • 229.వెంపలి,
 • 230.ఈశ్వరపరమేశ్వర
 • 231.జక్లోరు,జింకల,జుక్కల , జక్కుల
 • 232.జోదెన
 • 233.జెర్రిపోతుల
 • 234.జంపాల,జంపలొరు,జంగలోరు
 • 235.జంటల,జోదెన
 • 236.జగ్గల,
 • 237.జానుక్తి
 • 238.కలిశాల
 • 239.కలిగాన
 • 240.కనగాల
 • 241.కరేసళ్ళ
 • 242.కలప
 • 243.కపిల,కబ్బిల,కపిలోరు
 • 244.కస్తూరి
 • 245.కళ్యాణ
 • 246.కావలద
 • 247.కౌవాలారు
 • 248.కౌలుమలేల
 • 249.కనినోరు
 • 250.కదినవారు
 • 251.కంచికర్ల
 • 252.కలిద
 • 253.కాశీ
 • 254.కచ్చికొండ్ల
 • 255.కొప్పులకొండ
 • 256.కలిమాళ్లనాయక
 • 257.కిరియాముచ్చెల
 • 258.కుర్తిర
 • 259. కుర్గలేర,కుర్గతెల,కుక్కుదల
 • 260.కుంచెల,కుంట
 • 261.కురుసల,కుర్లన,కుర్లెర,కురలర
 • 262.కేంచక్క,కేంగల,కెంగర,కేంగాలు
 • 263. కేండకలరు,కెట్టలు,కేమ్మదల
 • 264.కేసల,కౌశల,కేశయ్యారు,కసయ్యారు
 • 265.కుందలోరు,కుందీరు,కుంటిరు
 • 266.కీచుగారు,కేంసల్యారుకేంత్రిగారు
 • 267.కొలయ,కొంగల,కొంసాగర
 • 268.కర్రెన,కంగెళ్ళ,కాంపిల
 • 269.మల్లనాయక
 • 270.మల్లన,మళ్ళారు,మెళ్ళారు
 • 271.మసకల,మసకలోరు,మసాకేన,మసేన
 • 272.మంగెలా,మంగేళ్ల,మామిళ్ల
 • 273.మీసాల,మీసాలనాయక,
 • 274.ముంబడ్ల,ముమ్ముళ్ళా,ముమ్ముడల
 • 275.ముత్యాల,ముత్తల,ముట్టెల,ముట్టెరు
 • 276.ముదిగొండ్ల,ముదిగొండ్లోరు,మూతశయ్యారు,
 • 277.ముచ్చల,ముద్దల,ముచ్చట్ల,ముంగల,ముచ్చర్ల
 • 278.ముడ్లపోరు,మున్నులు,
 • 279.మేకల,మేకపోతుల
 • 280.మెటకొప్పిన,మెస్లోరు,మోటమల్లన
 • 281.నల్లుల,నవన
 • 282.మైల

ఆధారాలు[మార్చు]

 • 1.Castes and Tribes of Southern India-Edgar Thurdston and Rangachaary,1909
 • 2.శ్రీ మత్ భాగవతము,శ్రీ విష్ణు పురాణము-వేదవ్యాసుడు,పరాశరుడు
 • 3. వాల్మీకి వంశాజర-శ్రీ ఆర్.బి.కిత్తూర,దావణగెరె

.*4.ఆంధ్రుల చరిత్ర-ఆచార్యడా. బి.ఎస్.ఎల్.హనుమంతరావు

 • 5.హంపి నుండి హరప్పా దాకా-ఆచార్య తిరుమల రామచంద్ర,2003,సాహితి అకాడమీ అవార్డ్ గ్రహీత
 • 6. రాయలు బోయవారే-ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక-గుంతలగారి శ్రీనివాసులు,ద హిందూ,ఆంగ్లదినపత్రిక-శ్రీ ఎస్.డి.తిరుమలరావు,cf.కూడేటి ఓబయ్య.
 • 7. Historical sketches of south India-Mark Wilks,Murre Hummick-1817(1980) cf.నాగప్ప
 • 8.డా.చిప్పగిరి,2012