భ్రాంతి మదలంకారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భ్రాంతి మదలంకారం తెలుగు భాషలో ఒక విధమైన అలంకారం.

లక్షణం
ఒక దానిని చూచి మరొకటిగా భ్రమించినచో అది భ్రాంతిమత్ అలంకారం లేదా భ్రాంత్యలంకారం.
ఉదాహరణ
ఈ మదించిన తుమ్మెద నీ వదనమును పద్మమని తలంచుచున్నది.
వివరణ
ముఖాన్ని కమలంగా తుమ్మెద భ్రమించినదని కవి చమత్కారం.