మాడ్యూల్:Infobox road/meta/mask/country

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Module documentation[create]
local p = {}

local getArgs

local countries = {}
do
	do -- United States
		local states = {"CA", "TX", "NY", "FL", "IL", "PA", "OH", "MI", "GA", "NC", "NJ", "VA", "WA", "AL", "AK", "AZ", "AR", "CO", "CT", "DE",
						"HI", "ID", "IN", "IA", "KS", "KY", "LA", "ME", "MD", "MA", "MN", "MS", "MO", "MT", "NE", "NV", "NH", "NM", "ND",
						"OK", "OR", "RI", "SC", "SD", "TN", "UT", "VT", "WV", "WI", "WY", "DC", "AS", "GU", "MP", "PR", "UM", "VI"}
		for i,v in ipairs(states) do
			countries[v] = "USA"
		end
	end -- United States
	do -- Canada
		local provinces = {"AB", "BC", "MB", "NB", "NL", "NS", "NT", "NU", "ON", "PE", "QC", "SK", "YT"}
		for i,v in ipairs(provinces) do
			countries[v] = "CAN"
		end
	end -- Canada
	do -- Mexico
		local states = {"AGU", "BCN", "BCS", "CAM", "CHP", "CHH", "COA", "COL", "DIF", "DUR", "GUA", "GRO", "HID", "JAL", "MEX", "MIC", "MOR",
						"NAY", "NLE", "OAX", "PUE", "QUE", "ROO", "SLP", "SIN", "SON", "TAB", "TAM", "TLA", "VER", "YUC", "ZAC"}
		for i,v in ipairs(states) do
			countries[v] = "MEX"
		end
	end -- Mexico
	do -- Australia
		local states = {"NSW", "QLD", "SA", "TAS", "VIC"}
		for i,v in ipairs(states) do
			countries[v] = "AUS"
		end
	end -- Australia
end

p.mapping = countries

function p._country(state, country)
	return country and string.upper(country) or countries[state]
end

function p.country(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
	end
	local args = getArgs(frame)
	return p._country(args[1], args[2])
end

return p