మూస:కార్బొనేట్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Carbonates
H2CO3 He
LiCO3 BeCO3 B C (NH4)2CO3,
NH4HCO3
O F Ne
Na2CO3,
NaHCO3,
Na3H(CO3)2
MgCO3,
Mg(HCO3)2
Al2(CO3)3 Si P S Cl Ar
K2CO3,
KHCO3
CaCO3,
Ca(HCO3)2
Sc Ti V Cr MnCO3 FeCO3 CoCO3 NiCO3 CuCO3 ZnCO3 Ga Ge As Se Br Kr
Rb2CO3 SrCO3 Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag2CO3 CdCO3 In Sn Sb Te I Xe
Cs2CO3,
CsHCO3
BaCO3   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl2CO3 PbCO3 (BiO)2CO3 Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo
La2(CO3)3 Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Ac Th Pa UO2CO3 Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr