మూస:చేర రాజవంశం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాజులు చేర జాబితా
ప్రారంభ చేర
ఉథియన్ చేరలథన్  ·   నెడున్-చేరలథన్  ·   సెల్వ కడుంకొ వలైథాన్  ·   సెంగుత్తువాన్ చేర  · ఇల్లం చేరల్ ఇరుంపొరై   ·   మంతరన్ చేరల్
స్వల్పవిరామము (సి.300–800)
చేరులు తరువాత
కులశేఖర వర్మ 800-820
రాజశేఖర వర్మ 820-844
స్థాను రవి వర్మ 844-885
రామ వర్మ కులశేఖర 885-917
గోడ రవి వర్మ 917-944
ఇందు కొత్త వర్మ 944-962
మొదటి భాస్కర రవి వర్మ 962-1019
రెండవ భాస్కర రవి వర్మ 1019-1021
వీర కేరళ 1021-1028
రాజసింహ 1028-1043
మూడవ భాస్కర రవి వర్మ 1043–1082
రవి రామ వర్మ 1082-1090
రామ వర్మ కులశేఖర 1090-1102
సంబంధిత వ్యాసాలు
శిలప్పటికారం  ·   పట్టిరుపట్టు
ముచిరి  ·   తొండి  · వంచి
థొలన్  · శంకరనారాయణ
చెరమాన్ పెరుమాళ్  ·   ముకుందమాల
కొల్లాం యుగం
కందలూరు సాలై యుద్ధం
ఖగోళ శాస్త్రం, గణిత స్కూలు  ·   వఝపల్లి తలాలు
edit