మూస:చైనా చరిత్ర

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
చైనా చరిత్ర
చైనా చరిత్ర
ANCIENT
నవీన శిలా యుగం c. 8500 – c. 2070 BCE
గ్జియా c. 2070 – c. 1600 BCE
షాంగ్ c. 1600 – c. 1046 BCE
జౌ c. 1046 – 256 BCE
 Western Zhou
 Eastern Zhou
   వసంతం, శిశిర
   Warring States
IMPERIAL
క్విన్ 221–207 BCE
హాన్ 202 BCE – 220 CE
  Western Han
  Xin
  Eastern Han
Three Kingdoms 220–280
  వెయి , Shu and Wu
జిన్ 266–420
  Western Jin
  Eastern Jin పదహారు రాజ్యాలు
దక్షిణ, ఉత్తర రాజవంశాలు
420–589
సూయి 581–618
టాంగ్ 618–907
  (Wu Zhou 690–705)
అయిదు సామ్రాజ్యాలు, పది రాజ్యాలు
907–979
లియావో 916–1125
సాంగ్ 960–1279
  ఉత్తర సాంగ్ పశ్చిమ గ్జియా
  దక్షిణ సాంగ్ జిన్
యువాన్ 1271–1368
మింగ్ 1368–1644
క్వింగ్ 1636–1912
ఆధునిక కాలం
ప్రధానభూభాగలో చైనా గణతంత్రం 1912–1949
చైనా ప్రజల గణతంత్రం 1949–present
చైనా గణతంత్రం 1949–present