మూస:Archive top green/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

This template is used to close discussions on a talk page or a noticeboard.

When used on a talk page this template should only be used by uninvolved editors or administrators in conjunction with the talk page guidelines and relevant advice at refactoring. It should not be used by involved parties to end a discussion over the objections of other editors.

Usage[మార్చు]

{{Archive top green|result=|status=}}

Place the {{archive top green}} template below the header containing the discussion, then place {{Archive bottom}} at the end of the discussion.

Do not include main section headers: including main headers will disrupt archiving bots.

Parameters[మార్చు]

This template takes two optional parameters, used for creating a floating box for discussion results:

  • result - the result of the discussion.
  • status - resolved/withdrawn/moved/none, or any short phrase. A brief header (uppercased) to indicate the status of the discussion.

These parameters are passed through to template:Quote box to create the result box.

Examples[మార్చు]

Plain archival

{{Archive top green}}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
కింది చర్చ ముగిసింది. ఇక దానిలో మార్పుచేర్పులు చెయ్యకండి. ఇకపై చెయ్యదలచిన వ్యాఖ్యానాలను సముచితమైన చర్చ పేజీలో చెయ్యాలి.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

పై చర్చ ముగిసింది. ఇకపై దానిలో మార్పుచేర్పులేమీ చేయకండి. దీనిపై మరిన్ని వ్యాఖ్యలు చెయ్యాలంటే వేరే చర్చలో లేదా సముచితమైన చర్చ పేజీలో రాయాలి. ఇకపై ఈ చర్చలో మార్పుచేర్పులేమీ చేయరాదు.

Result box

{{Archive top green
|result = The time has come, my little friend, to talk of other things.  Of shoes and ships and sealing wax, of cabbages and kings.
|status = none }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
చర్య ఏమీ తీసుకోలేదు

The time has come, my little friend, to talk of other things. Of shoes and ships and sealing wax, of cabbages and kings.

కింది చర్చ ముగిసింది. ఇక దానిలో మార్పుచేర్పులు చెయ్యకండి. ఇకపై చెయ్యదలచిన వ్యాఖ్యానాలను సముచితమైన చర్చ పేజీలో చెయ్యాలి.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

పై చర్చ ముగిసింది. ఇకపై దానిలో మార్పుచేర్పులేమీ చేయకండి. దీనిపై మరిన్ని వ్యాఖ్యలు చెయ్యాలంటే వేరే చర్చలో లేదా సముచితమైన చర్చ పేజీలో రాయాలి. ఇకపై ఈ చర్చలో మార్పుచేర్పులేమీ చేయరాదు.

Result box, no header, bulleted list

{{Archive top green
|result = * The time has come, my little friend, 
*to talk of other things.  
*Of shoes and ships and sealing wax, 
*Of cabbages and kings. }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
  • The time has come, my little friend,
  • To talk of other things.
  • Of shoes and ships and sealing wax,
  • Of cabbages and kings.
కింది చర్చ ముగిసింది. ఇక దానిలో మార్పుచేర్పులు చెయ్యకండి. ఇకపై చెయ్యదలచిన వ్యాఖ్యానాలను సముచితమైన చర్చ పేజీలో చెయ్యాలి.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

పై చర్చ ముగిసింది. ఇకపై దానిలో మార్పుచేర్పులేమీ చేయకండి. దీనిపై మరిన్ని వ్యాఖ్యలు చెయ్యాలంటే వేరే చర్చలో లేదా సముచితమైన చర్చ పేజీలో రాయాలి. ఇకపై ఈ చర్చలో మార్పుచేర్పులేమీ చేయరాదు.

See also[మార్చు]