మూస:Box-header

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

{{{title}}}

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/3 మూస:Box-header/3

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H30

Template:Box-header/4 మూస:Box-header/4

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/5 మూస:Box-header/5

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/6 మూస:Box-header/6

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H60

Border: H60/S15/V75 • Background: H60/S4/V100 • Header 1: H60/S40/V100 • Header 2: H60/S15/V100 • Header 3: H60/S10/V100

Template:Box-header/7 మూస:Box-header/7

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/8 మూస:Box-header/8

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/9 మూస:Box-header/9

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H60

Template:Box-header/10 మూస:Box-header/10

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/11 మూస:Box-header/11

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/12 మూస:Box-header/12

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H90

Template:Box-header/13 మూస:Box-header/13

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/14 మూస:Box-header/14

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/15 మూస:Box-header/15

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H120

Template:Box-header/16 మూస:Box-header/16

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/17 మూస:Box-header/17

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/18 మూస:Box-header/18

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H150

Template:Box-header/19 మూస:Box-header/19

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/20 మూస:Box-header/20

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/21 మూస:Box-header/21

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H180

Template:Box-header/22 మూస:Box-header/22

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/23 మూస:Box-header/23

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/24 మూస:Box-header/24

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H210

Template:Box-header/25 మూస:Box-header/25

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/26 మూస:Box-header/26

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/27 మూస:Box-header/27

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H240

Template:Box-header/28 మూస:Box-header/28

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/29 మూస:Box-header/29

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/30 మూస:Box-header/30

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H270

Template:Box-header/31 మూస:Box-header/31

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/32 మూస:Box-header/32

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/33 మూస:Box-header/33

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H300

Template:Box-header/34 మూస:Box-header/34

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/35 మూస:Box-header/35

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/36 మూస:Box-header/36

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H330

Template:Box-header/37 మూస:Box-header/37

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/38 మూస:Box-header/38

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/39 మూస:Box-header/39

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

H0 S0

Border: H0/S0/V75 • Background: H0/S0/V100 • Header 1: H0/S0/V75 • Header 2: H0/S0/V85 • Header 3: H0/S0/V95

Template:Box-header/40 మూస:Box-header/40

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/41 మూస:Box-header/41

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

Template:Box-header/42 మూస:Box-header/42

వర్గం: వికీపీడియా వేదిక మూసలు

See also

Portal content templates

Main portal page formatting templates

Templates that configure links

Selected page templates, used on subpages of older portals

Related templates

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Box-header&oldid=1280169" నుండి వెలికితీశారు