మూస:CSS list-style-type values

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

CSS list-style-type values
CSS 2.1 list-style-type values[1]
none
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
disc
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
circle
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
square
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
decimal
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
decimal-leading-zero
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
lower-roman
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
upper-roman
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
lower-alpha
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
upper-alpha
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
lower-greek
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
armenian
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
georgian
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును
CSS2 list-style-type values deprecated in CSS 2.1[2]

...but still supported by some browsers.

hebrew
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు కాదు కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును కాదు కాదు కాదు
cjk-ideographic
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు కాదు కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును కాదు కాదు కాదు
hiragana
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు కాదు కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును కాదు కాదు కాదు
katakana
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు కాదు కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును కాదు కాదు కాదు
hiragana-iroha
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు కాదు కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును కాదు కాదు కాదు
katakana-iroha
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
కాదు కాదు కాదు కాదు కాదు అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును అవును కాదు కాదు కాదు