మూస:Cite wikisource

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

This template is used to cite sources in Wikipedia. It is specifically for works in the sister project Wikisource.

మూస పరామితులు[టెంప్లేట్‌డేటాను నిర్వహించు]

పరామితివివరణరకంస్థితి
titletitle

Title of book on Wikisource. This must not be wikilinked. This must not have any formatting. It will be automatically linked to Wikisource.

స్ట్రింగుతప్పనిసరి
authorauthor

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
datedate

Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, or year). Use same format as other publication dates in the citations.

తేదీఐచ్చికం
firstfirst

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
lastlast

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
publication-datepublication-date

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
11

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
22

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
33

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
firsticonfirsticon

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
iconfirsticonfirst

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
vbvb

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
classclass

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authormaskauthormask

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author-maskauthor-mask

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surnamesurname

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last1last1

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname1surname1

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author1author1

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorsauthors

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last2last2

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname2surname2

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author2author2

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last3last3

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname3surname3

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author3author3

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last4last4

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname4surname4

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author4author4

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last5last5

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname5surname5

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author5author5

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last6last6

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname6surname6

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author6author6

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last7last7

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname7surname7

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author7author7

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last8last8

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname8surname8

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author8author8

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
last9last9

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
surname9surname9

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author9author9

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first1first1

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given1given1

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
givengiven

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first2first2

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given2given2

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first3first3

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given3given3

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first4first4

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given4given4

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first5first5

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given5given5

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first6first6

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given6given6

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first7first7

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given7given7

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first8first8

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given8given8

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first9first9

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
given9given9

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author-linkauthor-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author1-linkauthor1-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlinkauthorlink

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink1authorlink1

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author2-linkauthor2-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink2authorlink2

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author3-linkauthor3-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink3authorlink3

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author4-linkauthor4-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink4authorlink4

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author5-linkauthor5-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink5authorlink5

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author6-linkauthor6-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink6authorlink6

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author7-linkauthor7-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink7authorlink7

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author8-linkauthor8-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink8authorlink8

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author9-linkauthor9-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorlink9authorlink9

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
coauthorcoauthor

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
coauthorscoauthors

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
yearyear

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
origyearorigyear

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
dayday

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
monthmonth

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
plaintitleplaintitle

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
noiconnoicon

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
wslanguagewslanguage

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
wslinkwslink

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
anchoranchor

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
trans_chaptertrans_chapter

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
trans_titletrans_title

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
archiveurlarchiveurl

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
urlurl

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
archivedatearchivedate

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
typetype

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
seriesseries

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
volumevolume

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
issueissue

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
numbernumber

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
wspagewspage

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
wspageswspages

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
chapterchapter

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
pagespages

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
pagepage

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
atat

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
noppnopp

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
contributioncontribution

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
plainchapterplainchapter

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
chapter-urlchapter-url

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
chapterurlchapterurl

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
contribution-urlcontribution-url

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
othersothers

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editionedition

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
placeplace

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
locationlocation

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
publication-placepublication-place

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
publisherpublisher

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor-lasteditor-last

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor-surnameeditor-surname

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor1-lasteditor1-last

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor1-surnameeditor1-surname

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editoreditor

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editorseditors

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor2-lasteditor2-last

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor2-surnameeditor2-surname

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor3-lasteditor3-last

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor3-surnameeditor3-surname

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor4-lasteditor4-last

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor4-surnameeditor4-surname

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor-firsteditor-first

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor-giveneditor-given

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor1-firsteditor1-first

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor1-giveneditor1-given

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor2-firsteditor2-first

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor2-giveneditor2-given

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor3-firsteditor3-first

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor3-giveneditor3-given

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor4-firsteditor4-first

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor4-giveneditor4-given

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor-linkeditor-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor1-linkeditor1-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor2-linkeditor2-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor3-linkeditor3-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editor4-linkeditor4-link

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
languagelanguage

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
inin

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
formatformat

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
arxivarxiv

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
asinasin

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
ASINASIN

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
bibcodebibcode

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
doidoi

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
DOIDOI

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
doi_inactivedatedoi_inactivedate

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
doi_brokendatedoi_brokendate

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
isbnisbn

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
ISBNISBN

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
issnissn

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
ISSNISSN

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
jfmjfm

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
JFMJFM

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
jstorjstor

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
JSTORJSTOR

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
lccnlccn

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
LCCNLCCN

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
mrmr

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
MRMR

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
oclcoclc

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
OCLCOCLC

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
olol

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
OLOL

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
ostiosti

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
OSTIOSTI

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
pmcpmc

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
PMCPMC

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
pmc-embargo-datepmc-embargo-date

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
pmidpmid

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
PMIDPMID

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
rfcrfc

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
RFCRFC

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
ssrnssrn

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
SSRNSSRN

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
zblzbl

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
idid

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
IDID

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
access-dateaccess-date

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
accessdateaccessdate

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
dateformatdateformat

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
quotequote

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
laysummarylaysummary

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
laydatelaydate

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
refref

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
separatorseparator

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
seperatorseperator

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
postscriptpostscript

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author-separatorauthor-separator

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
author-name-separatorauthor-name-separator

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
display-authorsdisplay-authors

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
lastauthoramplastauthoramp

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
scanscan

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
accessdaymonthaccessdaymonth

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
accessmonthdayaccessmonthday

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
accessdayaccessday

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
accessmonthaccessmonth

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
accessyearaccessyear

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Cite_wikisource&oldid=2331413" నుండి వెలికితీశారు