మూస:Geobox/type/river

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Metric values[మార్చు]

{{Geobox|River
<!-- *** Heading *** -->
| name = 
| native_name = 
| other_name = 
| category = 
<!-- *** Names **** --> 
| etymology = 
| nickname = 
<!-- *** Image *** -->
| image = 
| image_caption =
| image_size =
<!-- *** Country *** -->
| country = 
| state = 
| region = 
| district = 
| municipality = 
<!-- *** Family *** -->
| parent =
| tributary_left =
| tributary_right = 
| city = 
| landmark = 
<!-- *** River locations *** -->
| source = 
| source_location = 
| source_region = 
| source_country =
| source_elevation = 
| source_lat_d = 
| source_lat_m = 
| source_lat_s = 
| source_lat_NS =
| source_long_d = 
| source_long_m = 
| source_long_s = 
| source_long_EW =

| source1 = 
| source1_location = 
| source1_region = 
| source1_country =
| source1_elevation = 
| source1_lat_d = 
| source1_lat_m = 
| source1_lat_s = 
| source1_lat_NS =
| source1_long_d = 
| source1_long_m = 
| source1_long_s = 
| source1_long_EW =

| source_confluence = 
| source_confluence_location = 
| source_confluence_region = 
| source_confluence_country =
| source_confluence_elevation = 
| source_confluence_lat_d = 
| source_confluence_lat_m = 
| source_confluence_lat_s = 
| source_confluence_lat_NS =
| source_confluence_long_d = 
| source_confluence_long_m = 
| source_confluence_long_s = 
| source_confluence_long_EW =

| mouth = 
| mouth_location = 
| mouth_region = 
| mouth_country =
| mouth_elevation = 
| mouth_lat_d = 
| mouth_lat_m = 
| mouth_lat_s = 
| mouth_lat_NS =
| mouth_long_d = 
| mouth_long_m = 
| mouth_long_s = 
| mouth_long_EW =
<!-- *** Dimensions *** -->
| length =
| width = 
| depth = 
| volume =
| watershed = 
| discharge = 
| discharge_location = 
| discharge_max =
| discharge_min =
<!-- *** Free fields *** -->
| free = | free_type = 
<!-- *** Maps *** -->
| map =
| map_caption = 
| map_background = 
| map_locator =
| map_locator_x =
| map_locator_y = 
<!-- *** Website *** --> 
| website =
| commons =
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes =
}}

Imperial values[మార్చు]

{{Geobox|River
<!-- *** Heading *** -->
| name = 
| native_name = 
| other_name = 
| category = 
<!-- *** Names **** --> 
| etymology = 
| nickname = 
<!-- *** Image *** -->
| image = 
| image_caption =
| image_size =
<!-- *** Country *** -->
| country = 
| state = 
| region = 
| district = 
| municipality = 
<!-- *** Family *** -->
| parent =
| tributary_left =
| tributary_right = 
| city = 
| landmark = 
| river =
<!-- *** River locations *** -->
| source = 
| source_location = 
| source_region = 
| source_country =
| source_elevation_imperial = 
| source_lat_d = 
| source_lat_m = 
| source_lat_s = 
| source_lat_NS =
| source_long_d = 
| source_long_m = 
| source_long_s = 
| source_long_EW =

| source1 = 
| source1_location = 
| source1_region = 
| source1_country =
| source1_elevation_imperial = 
| source1_lat_d = 
| source1_lat_m = 
| source1_lat_s = 
| source1_lat_NS =
| source1_long_d = 
| source1_long_m = 
| source1_long_s = 
| source1_long_EW =

| source_confluence = 
| source_confluence_location =
| source_confluence_region = 
| source_confluence_country =
| source_confluence_elevation_imperial = 
| source_confluence_lat_d = 
| source_confluence_lat_m = 
| source_confluence_lat_s = 
| source_confluence_lat_NS =
| source_confluence_long_d = 
| source_confluence_long_m = 
| source_confluence_long_s = 
| source_confluence_long_EW =

| mouth = 
| mouth_location = 
| mouth_region = 
| mouth_country =
| mouth_elevation_imperial = 
| mouth_lat_d = 
| mouth_lat_m = 
| mouth_lat_s = 
| mouth_lat_NS =
| mouth_long_d = 
| mouth_long_m = 
| mouth_long_s = 
| mouth_long_EW =
<!-- *** Dimensions *** -->
| length_imperial = | length_orientation = 
| width_imperial = | width_orientation = 
| depth_imperial = 
| volume_imperial =
| watershed_imperial = 
| discharge_imperial =  
| discharge_location = 
| discharge_max_imperial =
| discharge_min_imperial =
<!-- *** Free fields *** -->
| free = | free_type = 
<!-- *** Maps *** -->
| map =
| map_caption = 
| map_background = 
| map_locator =
| map_locator_x =
| map_locator_y = 
<!-- *** Website *** --> 
| website =
| commons =
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes =
}}