మూస:Infobox Musician Awards

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

To create a new field, use Template:Infobox musician awards/new.

{{Infobox musician awards
| name = The Beatles
| image = The Fabs.JPG
| image_size = 220px
| alt = Four men in four separate photos; only their heads are shown
| caption = The Beatles in 1964

| awards = 0
| nominations = 0

| AmericanW = 0
| AmericanN = 0
| APRAW = 0
| APRAN = 0
| ARIAW = 0
| ARIAN = 0
| BETW = 0
| BETN = 0
| BETHHW = 0
| BETHHN = 0
| BillboardW = 0
| BillboardN = 0
| BRITW = 0
| BRITN = 0
| CMTMAW = 0
| CMTMAN = 0
| ECHOW = 0
| ECHON = 0
| GrammyW = 0
| GrammyN = 0
| IvorW = 0
| IvorN = 0
| JW = 0
| JN = 0
| JackW = 0
| JackN = 0
| JunoW = 0
| JunoN = 0
| VMALAW = 0
| VMALAN = 0
| MeteorW = 0
| MeteorN = 0
| MOBOW = 0
| MOBON = 0
| MOJOW = 0
| MOJON = 0
| MTVAfricaW = 0
| MTVAfricaN = 0
| MTVAsiaW = 0
| MTVAsiaN = 0
| MTVAustraliaW = 0
| MTVAustraliaN = 0
| MTVEuropeW = 0
| MTVEuropeN = 0
| MTVVideoW = 0
| MTVVideoN = 0
| MTVBrasilW = 0
| MTVBrasilN = 0
| MTVJapanW = 0
| MTVJapanN = 0
| MuchMusicW = 0
| MuchMusicN = 0
| MVPAW = 0
| MVPAN = 0
| NAACPW = 0
| NAACPN = 0
| NickAustraliaW = 0
| NickAustraliaN = 0
| NickW = 0
| NickN = 0
| NMEW = 0
| NMEN = 0
| NRJW = 0
| NRJN = 0
| PeoplesW = 0
| PeoplesN = 0
| PLUGW = 0
| PLUGN = 0
| PolarisW = 0
| PolarisN = 0
| RadioW = 0
| RadioN = 0
| QW = 0
| QN = 0
| ShortlistW = 0
| ShortlistN = 0
| SoulW = 0
| SoulN = 0
| TeenW = 0
| TeenN = 0
| TMFW = 0
| TMFN = 0
| WorldW = 0
| WorldN = 0

| award1 = Custom award 1
| award1W = 0
| award1N = 0
| award2 = Custom award 2
| award2W = 0
| award2N = 0
| award3 = Custom award 3
| award3W = 0
| award3N = 0
| award4 = Custom award 4
| award4W = 0
| award4N = 0
| award5 = Custom award 5
| award5W = 0
| award5N = 0
| award6 = Custom award 6
| award6W = 0
| award6N = 0
| award7 = Custom award 7
| award7W = 0
| award7N = 0
| award8 = Custom award 8
| award8W = 0
| award8N = 0
| award9 = Custom award 9
| award9W = 0
| award9N = 0
| award10 = Custom award 10
| award10W = 0
| award10N = 0
| award11 = Custom award 11
| award11W = 0
| award11N = 0
| award12 = Custom award 12
| award12W = 0
| award12N = 0
| award13 = Custom award 13
| award13W = 0
| award13N = 0
| award14 = Custom award 14
| award14W = 0
| award14N = 0
}}
మూస:Infobox musician awards

See also[మార్చు]