మూస:Infobox unit

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
{{{name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
ప్రమాణం యొక్క సమాచారం
ప్రమాణ వ్యవస్థ{{{standard}}}
ఏ బౌతికరాశికి ప్రమాణం{{{quantity}}}
గుర్తు{{{symbol}}} or {{{symbol2}}} 
Named after{{{namedafter}}}
{{{extralabel}}}{{{extradata}}}
ప్రమాణాల మధ్య సంబంధాలు
1 {{{symbol}}} in ...... is equal to ...
   {{{units1}}}   {{{inunits1}}}
   {{{units2}}}   {{{inunits2}}}
   ......   ......
   {{{units6}}}   {{{inunits6}}}
Unit conversions (imperial)
1 imp {{{symbol}}} in ...... is equal to ...
   {{{units_imp1}}}   {{{inunits_imp1}}}
   {{{units_imp2}}}   {{{inunits_imp2}}}
   ......   ......
   {{{units_imp6}}}   {{{inunits_imp6}}}
Unit conversions (US)
1 US {{{symbol}}} in ...... is equal to ...
   {{{units_us1}}}   {{{inunits_us1}}}
   {{{units_us2}}}   {{{inunits_us2}}}
   ......   ......
   {{{units_us6}}}   {{{inunits_us6}}}

Syntax and parameters[మార్చు]

{{Infobox unit
| bgcolor   = 
| name     = 
| image    = 
| caption   = 
| standard   = 
| quantity   = 
| symbol    = 
| symbol2   = 
| namedafter  = 
| extralabel  = 
| extradata  = 
| units1    = 
| inunits1   = 
<!--...-->
| units6    = 
| inunits6   = 
| units_imp1  = 
| inunits_imp1 = 
<!--...-->
| units_imp6  = 
| inunits_imp6 = 
| units_us1  = 
| inunits_us1 = 
<!--...-->
| units_us6  = 
| inunits_us6 = 
}}
Parameter Description
bgcolor The colour of the background of the table
name The name of the unit (defaults to {{PAGENAME}}). Capitalize the name as if it appeared in the middle of a sentence, for example, "watt" rather than "Watt".
image The image for the infobox (use full wikicode)
caption A caption for the image
standard The unit system (system of measurement) of which the unit is a part (e.g. SI)
quantity The type of quantity of which it is a unit
symbol The symbol used for the unit
symbol2 A secondary, alternative symbol for the unit
namedafter The person after which the unit is named
extraheader
extralabel
extradata
extraheader2
extralabel2
extradata2
Miscellaneous (e.g., a unit conversion if only one is given)
inunitsN Conversions: the unit expressed in {{{unitsN}}}, where N can be 1 to 6
inunits_impN Imperial conversions: the unit expressed in {{{units_impN}}}, where N can be 1 to 6
inunits_usN U.S. conversions: the unit expressed in {{{units_usN}}}, where N can be 1 to 6

Examples[మార్చు]

Coulomb[మార్చు]

coulomb
ప్రమాణ వ్యవస్థSI derived unit
ఏ బౌతికరాశికి ప్రమాణంelectric charge
గుర్తుC 
Named afterCharles-Augustin de Coulomb
ప్రమాణాల మధ్య సంబంధాలు
1 C in ...... is equal to ...
   SI base units   1 As
   CGS units   2997924580 statC
   Natural units   6.242×1018 e
{{Infobox unit
| name = coulomb
| standard = [[SI derived unit]]
| quantity = [[electric charge]]
| symbol = C
| namedafter = [[Charles-Augustin de Coulomb]]
| units1 = [[SI base unit]]s
| inunits1 = 1 [[Ampere|A]] [[Second|s]]
| units2 = [[CGS unit]]s
| inunits2 = {{gaps|2|997|924|580}} [[Statcoulomb|statC]]
| units3 = [[Natural units#Natural units (particle physics)|natural units]]
| inunits3 = {{val|6.242|e=18}} [[Elementary charge|''e'']]
}}

Kilogram[మార్చు]

kilogram
CGKilogram.jpg
A computer-generated image of the IPK (International Prototype Kilogram). The IPK is the kilogram. It sits next to an inch-based ruler for scale.
ప్రమాణం యొక్క సమాచారం
ప్రమాణ వ్యవస్థSI base unit
ఏ బౌతికరాశికి ప్రమాణంmass
గుర్తుkg 
ప్రమాణాల మధ్య సంబంధాలు
1 kg in ...... is equal to ...
   U.S. customary    2.205 pounds
   Natural units    4.59×107 Planck masses
{{Infobox unit
| name = kilogram
| image = [[File:CGKilogram.jpg|300px]]
| caption = {{longitem|A computer-generated image of the IPK [...] }}
| standard = [[SI base unit]]
| quantity = [[mass]]
| symbol = kg
| units1 = [[United States customary units|U.S. customary]]
| inunits1 = ≈{{thin space}}{{val|2.205}} [[Pound (mass)|pounds]]
| units2 = [[natural units]]
| inunits2 = ≈{{thin space}}{{val|4.59|e=7|u=[[Planck mass]]es}}
}}

Hertz[మార్చు]

hertz
ప్రమాణ వ్యవస్థSI derived unit
ఏ బౌతికరాశికి ప్రమాణంfrequency
గుర్తుHz 
Named afterHeinrich Hertz
In SI base units1 Hz = 1/s
{{Infobox unit
| name = hertz 
| standard = [[SI derived unit]]
| quantity = [[frequency]]
| symbol = Hz
| namedafter = [[Heinrich Hertz]]
| extralabel = In [[SI base unit]]s
| extradata = 1 Hz = 1/[[Second|s]]
}}
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Infobox_unit&oldid=3182848" నుండి వెలికితీశారు