మూస:Rail gauge color legend

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
color RGB {{RailGauge}} inch dec note image key
  #EFFFC6
(239,255,198)
3 మీ (9 అడుగులు 10 18 అం) 3,000 mమీ. (118.11 అం.) Rail gauge world key.PNG
  #DCEBA3
(220,235,163)
2,140 మిమీ (7 అడుగులు 14 అం) Brunel gauge 2,140 mమీ. (84.25 అం.)
  #BBDF94
(187,223,148)
1,676 మిమీ (5 అడుగులు 6 అం) Indian gauge
  #83DC76
(131,220,118)
1,668 మిమీ (5 అడుగులు 5 2132 అం) Iberian gauge 1,668 mమీ. (65.67 అం.)
  #5ABF56
(90,191,86)
1,600 మిమీ (5 అడుగులు 3 అం) Irish gauge
  #148A37
(20,138,55)
1,524 మిమీ (5 అడుగులు)
  #305C31
(48,92,49)
1,520 మిమీ (4 అడుగులు 11 2732 అం) Russian gauge 1,520 mమీ. (59.84 అం.)
  #568DD0
(86,141,208)
1,435 మిమీ (4 అడుగులు 8 12 అం) standard gauge 1,435 mమీ. (56.50 అం.)
  #3E3D97
(62,61,151)
1,372 మిమీ (4 అడుగులు 6 అం) 1,372 mమీ. (54.02 అం.)
  #6A51B7
(106,81,183)
1,067 మిమీ (3 అడుగులు 6 అం) Cape gauge
  #A467CF
(164,103,207)
1,050 మిమీ (3 అడుగులు 5 1132 అం) 1,050 mమీ. (41.34 అం.)
  #C55E8D
(197,94,141)
1,000 మిమీ (3 అడుగులు 3 38 అం) metre gauge 1,000 mమీ. (39.37 అం.)
  #BB0F15
(187,15,21)
950 మిమీ (3 అడుగులు 1 38 అం) 950 mమీ. (37.40 అం.)
  #E1392F
(225,57,47)
914 మిమీ (3 అడుగులు)
  #E65000
(230,80,0)
762 మిమీ (2 అడుగులు 6 అం)
  #FF8A37
(255,138,55)
750 మిమీ (2 అడుగులు 5 12 అం) 750 mమీ. (29.53 అం.)
  #CDD54B
(205,213,75)
610 మిమీ (2 అడుగులు)
  #E5C4A1
(229,196,161)
600 మిమీ (1 అడుగులు 11 58 అం) 600 mమీ. (23.62 అం.)
Usage
Track gauge.svg
Rail gauge world.png
Template documentation[create]