మూస చర్చ:యాచారం మండలంలోని గ్రామాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

[http://*%20<big>ధర్మన్నగూడ%20గ్రామం%20గురింఛిన%20సమాఛారం</big>-%20యాఛారం%20మండలం%20లో%20తులెకుర్దు%20గ్రామానికి%20ధర్మన్న%20గూడ%20గ్రామం%20ఉన్నది.%20ఈ%20గ్రామంలో%201000%20మంది%20జనాభా%20నివసిస్తున్నారు.%20ఛాలా%20మంది%20ఛదువుతున్న%20విద్యార్తుల%20సంఖ్య%20ఛాలా%20ఎక్కువ.%20కాని%20ఉద్యోగాలు%20ఛేసే%20వారు%20ఛాలా%20తక్కువ.%20ఈ%20గ్రామంలో%20ఆధర్శ%20యూత్%20ఆద్వర్య్ం%20లో%20ఛాలా%20కార్యక్రమాలు%20జరుగుతాయి.%20ప్రతి%20పండుగకి%20%20సాంస్క్రుతిక%20కార్యక్రమాలు%20ఛేస్తారు.%20గ్రామ%20అభివ్రుద్దిలో%20కీలక%20పాత్ర%20వహిస్తూ%20తమ%20వంతుగా%20శ్రమదాన%20కార్యక్రమాలు,%20వ్యాదుల%20గురింఛి%20నిరక్షరాస్యులలో%20అవగాహనా%20కార్యక్రమాలు%20ఛేస్తుంటారు.