యమకాలంకారము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

యమకము లేదా యమకాలంకారము : రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ అర్థభేదముగల అక్షరముల సమూహమును మరల మరల ప్రయోగింపబడినచో దానిని యమకాలంకారము అంటారు.

లక్షణం: "పౌనరుక్త్యేన ద్వయో ర్వ్యంజన యుగ్మాయోః"


ఉదాహరణలు[మార్చు]

  • ఉదాహరణ 1 : ఓ హారికా ! జో హారికా. ఇక్కడ హారికా అనే అక్షరాలున్న పదాలు రెండు సార్లు ప్రయోగించబడ్డాయి. మొదటి 'హారికా' అనేది పేరు కాగా, రెండవ జో హారికాలో 'జోహారు + ఇక' అని అర్ధ భేదం ఉంది.
  • ఉదాహరణ 2 : మనసుభద్రమయ్యె మనసుభద్రకు. మనసుభద్ర రెండు సార్లు వచ్చింది. మనసు+భద్రము, మన+సుభద్ర అనే అర్ధభేదం ఉంది.
  • ఉదాహరణ 3 : పురమునందు నంతిపురమునందు.
  • ఉదాహరణ 4 : ప్రతి వారికి ఒక ప్రతి ఉచితం.
  • ఉదాహరణ 5 : యమనియమం.
  • ఉదాహరణ 6 : రంగా దయాపరంగా.