లేవియ కాండము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


లేవీయ కాండం రచయిత మోషే. ఇది క్రీ.పూ. 1446-1406 లో రాయబడింది. ఇందులో పవిత్రుడైన దేవుడు పాపాల్ని క్షమించే విధానం, పవిత్ర అర్పణలు, యాజకుని పవిత్ర చర్య, పవిత్ర ప్రవర్తన కోసం చట్టాలు, పవిత్రమైన పండుగలు, మహోత్సవాలు, పవిత్ర ప్రవర్తనకు, అపవిత్ర ప్రవర్తనకు ప్రతిఫలాలు, మొదలగు విషయాలు చెప్పబడినవి.