వాడుకరి:వెంగల నారాయణ రావు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హరికిన్ పట్టపు దేవి, పుణ్యముల ప్రోవు, అర్థంబు పెన్నిక్క చం

దురు తోబుట్టువు, భారతీ గిరిసుతల్ తోనాడు పూబోణి, తా

మరలందుండెడి ముద్దరాలు, జగముల్ మన్నించునిల్లాలు, భా

సురతన్ లేములు వాపు తల్లి, సిరి ఇచ్చున్ నిత్య కల్యాణముల్.

- బమ్మెర పోతన