వాడుకరి:Himapushpa

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Brasil Educação logo.svg
Wikipedia-logo-lt.png
Wikipedia-logo-lt.png
Rose flower with dews.jpg

Rose flower.jpg

Rose flower.jpg

kbn collegekbn college Himapushpa నా పేరు '''''హిమపుష్ప

నేను డీగ్రీ చదువుతున్నాను.


విష్వక్సేనుడు


దేవస్థానము


స్త్రీ


క్లిష్టం


కౄరుడు


త్రినడాడ్


విజ్ఞఆనము


రాజ్‌కుమార్


నెస్తలు[మార్చు]

అభిరుచులు[మార్చు]

సినీమస్[మార్చు]

కన్‌ఫ్యూషియస్

2

2

== పెర్లు: ==

ఇంటి పెర్లు:[మార్చు]

పుర్థి పెర్లు:[మార్చు]

కలసల:[మార్చు]
వురు:[మార్చు]

నాకు ఇంక ఎక్కువగా వికిపెడియ గురించి థెలుల్సుస్కొవలని వుంది.


నెను కె బె ఎన్ కలసల లొ చ్దువుథునాను.

http://kbncollege.info/


                                  తిరుపతి'' పాఠ్యం

తిరుపతి అనెధి ఒక గొప్ప ప్రదెసం. ఎందుకంటె ఈ ప్రదెహ్సం లొ సక్షథు శ్రీవెంకతెశ్వరస్వమి వెలిసి వున్నరు. ఈ యుగం లొ ఈ దెవుడి కి చాలా ప్రసిధి వుంది.


ఈ ధెవలయం లొ డెవుది ని ఎన్నొ రకాల పుష్పలథొ పుజిస్తరు. ప్రథి రొజు ఈ స్వమి వారిని వెలధి మంధి భ్హక్థులు దర్సించుకుంటారు. ఎన్నొ రకల పుష్పలు అనగా:

Aster Tataricus.JPG

tirupati templeనా పెరు అకుల.హిమపుష్ప. నెను కకరపర్థి భవనరయన కలసల లొ చదువుథునాను. ఈవల నెను చల విషయలు వికిపెదిఅ గురించి థెలుసుకున్నను. ఎధి నకు చాలా వుపయొగ పడుథుంది. ఎందుకంటే నెను ఎప్పతి వరకు వికిపెడియ అని విన్నను కని ఎపతి వరకు దని గురించి ఎమి థెలిధు. కభ్భ్భాటి ఎవల నెను చల విషయలు థెలుసుకున్నను. నెను మా స్నెహిథులథొ కలిసి ఈ వికిపెదియ వొర్క్షొప్ కి వచ్చను. నాకు ఎవల ఎంత గనొ సంథొషం గ వుంది. ఈవల నెను అదైథె నెర్చుకుననొ అధి నకు చల్ వుపయొగకరం గ వుంది. Wikipedia-logo-lt.png

Wikipedia-logo-lt.png