వాడుకరి:K.Venkataramana/రంగులు/G-M

వికీపీడియా నుండి
< వాడుకరి:K.Venkataramana(వాడుకరి:Kvr.lohith/రంగులు/G-M నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

Colors in alphabetical order G-M[మార్చు]

Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Gainsboro #DCDCDC 86% 86% 86% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 86% 0% 86%
  Gamboge #E49B0F 89% 61% 6% &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039° 88% 48% 93% 89%
  Gamboge orange (brown) #996600 60% 40% 0% &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040° 100% 30% 100% 60%
  Generic viridian #007F66 0% 50% 40% &&&&&&&&&&&&0168.&&&&&0168° 100% 25% 100% 50%
  Ghost white #F8F8FF 97% 97% 100% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 100% 99% 3% 100%
  Giants orange #FE5A1D 100% 35% 11% &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016° 99% 55% 89% 100%
  Grussrel #B06500 69% 40% 0% &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034° 100% 35% 100% 69%
  Glaucous #6082B6 38% 51% 71% &&&&&&&&&&&&0216.&&&&&0216° 37% 55% 47% 71%
  Glitter #E6E8FA 90% 91% 98% &&&&&&&&&&&&0234.&&&&&0234° 67% 94% 8% 98%
  GO green #00AB66 0% 67% 40% &&&&&&&&&&&&0156.&&&&&0156° 100% 34% 100% 67%
  Gold (metallic) #D4AF37 83% 69% 22% &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046° 65% 52% 74% 83%
  Gold (web) (Golden) #FFD700 100% 84% 0% &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051° 100% 50% 100% 100%
  Gold Fusion #85754E 52% 46% 31% &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043° 26% 41% 41% 52%
  Golden brown #996515 60% 40% 8% &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036° 76% 34% 86% 60%
  Golden poppy #FCC200 99% 76% 0% &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046° 100% 49% 100% 99%
  Golden yellow #FFDF00 100% 87% 0% &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052° 100% 50% 100% 100%
  Goldenrod #DAA520 85% 65% 13% &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043° 74% 49% 85% 85%
  Granny Smith Apple #A8E4A0 66% 89% 63% &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113° 56% 76% 30% 89%
  Grape #6F2DA8 44% 18% 66% &&&&&&&&&&&&0272.&&&&&0272° 58% 42% 73% 66%
  Gray #808080 50% 50% 50% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 50% 0% 50%
  Gray (HTML/CSS gray) #808080 50% 50% 50% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 50% 0% 50%
  Gray (X11 gray) #BEBEBE 75% 75% 75% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 75% 0% 75%
  Gray-asparagus #465945 27% 35% 27% &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117° 13% 31% 22% 35%
  Gray-blue #8C92AC 55% 57% 67% &&&&&&&&&&&&0229.&&&&&0229° 16% 61% 19% 67%
  Green (Color Wheel) (X11 green) #00FF00 0% 100% 0% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 100% 50% 100% 100%
  Green (Crayola) #1CAC78 11% 67% 47% &&&&&&&&&&&&0158.&&&&&0158° 72% 39% 84% 67%
  Green (HTML/CSS color) #008000 0% 50% 0% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 100% 25% 100% 50%
  Green (Munsell) #00A877 0% 66% 47% &&&&&&&&&&&&0163.&&&&&0163° 100% 33% 100% 66%
  Green (NCS) #009F6B 0% 62% 42% &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160° 100% 31% 100% 62%
  Green (Pantone) #00AD43 0% 68% 26% &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143° 100% 34% 100% 68%
  Green (pigment) #00A550 0% 65% 31% &&&&&&&&&&&&0149.&&&&&0149° 100% 32% 100% 65%
  Green (RYB) #66B032 40% 69% 20% &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095° 56% 44% 72% 69%
  Green-blue #1164B4 7% 39% 71% &&&&&&&&&&&&0209.&&&&&0209° 83% 39% 91% 71%
  Green-cyan #009966 0% 60% 40% &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160° 100% 30% 100% 60%
  Green-yellow #ADFF2F 68% 100% 18% &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084° 100% 59% 82% 100%
  Grizzly #885818 53% 35% 9% &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034° 70% 31% 82% 53%
  Grullo #A99A86 66% 60% 53% &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034° 17% 59% 21% 66%
  Guppie green #00FF7F 0% 100% 50% &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150° 100% 50% 100% 100%
  Halayà úbe #663854 40% 22% 33% &&&&&&&&&&&&0323.&&&&&0323° 29% 31% 45% 40%
  Han blue #446CCF 27% 42% 81% &&&&&&&&&&&&0223.&&&&&0223° 59% 54% 67% 81%
  Han purple #5218FA 32% 9% 98% &&&&&&&&&&&&0255.&&&&&0255° 96% 54% 90% 98%
  Hansa yellow #E9D66B 91% 84% 42% &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051° 74% 67% 54% 91%
  Harlequin #3FFF00 25% 100% 0% &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105° 100% 50% 100% 100%
  Harlequin green #46CB18 27% 80% 9% &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105° 79% 45% 88% 80%
  Harvard crimson #C90016 79% 0% 9% &&&&&&&&&&&&0353.&&&&&0353° 100% 39% 100% 79%
  Harvest gold #DA9100 85% 57% 0% &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040° 100% 43% 100% 85%
  Heart Gold #808000 50% 50% 0% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 100% 25% 100% 50%
  Heliotrope #DF73FF 87% 45% 100% &&&&&&&&&&&&0286.&&&&&0286° 100% 73% 55% 100%
  Heliotrope gray #AA98A9 67% 60% 66% &&&&&&&&&&&&0303.&&&&&0303° 10% 63% 11% 67%
  Heliotrope magenta #AA00BB 67% 0% 73% &&&&&&&&&&&&0295.&&&&&0295° 100% 37% 100% 73%
  Hollywood cerise #F400A1 96% 0% 63% &&&&&&&&&&&&0320.&&&&&0320° 100% 48% 100% 96%
  Honeydew #F0FFF0 94% 100% 94% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 100% 97% 6% 100%
  Honolulu blue #006DB0 0% 43% 69% &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203° 100% 35% 100% 69%
  Hooker's green #49796B 29% 47% 42% &&&&&&&&&&&&0163.&&&&&0163° 25% 38% 40% 47%
  Hot magenta #FF1DCE 100% 11% 81% &&&&&&&&&&&&0313.&&&&&0313° 100% 56% 89% 100%
  Hot pink #FF69B4 100% 41% 71% &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330° 100% 71% 59% 100%
  Hunter green #355E3B 21% 37% 23% &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129° 28% 29% 44% 37%
  Iceberg #71A6D2 44% 65% 82% &&&&&&&&&&&&0207.&&&&&0207° 52% 63% 46% 82%
  Icterine #FCF75E 99% 97% 37% &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058° 96% 68% 63% 99%
  Illuminating Emerald #319177 19% 57% 47% &&&&&&&&&&&&0164.&&&&&0164° 49% 38% 66% 57%
  Imperial #602F6B 38% 18% 42% &&&&&&&&&&&&0289.&&&&&0289° 39% 30% 56% 42%
  Imperial blue #002395 0% 14% 58% &&&&&&&&&&&&0226.&&&&&0226° 100% 29% 100% 58%
  Imperial purple #66023C 40% 1% 24% &&&&&&&&&&&&0325.&&&&&0325° 96% 20% 98% 40%
  Imperial red #ED2939 93% 16% 22% &&&&&&&&&&&&0355.&&&&&0355° 84% 55% 83% 93%
  Inchworm #B2EC5D 70% 93% 36% &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084° 79% 65% 61% 93%
  Independence #4C516D 30% 32% 43% &&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231° 18% 36% 30% 43%
  India green #138808 7% 53% 3% &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115° 89% 28% 94% 53%
  Indian red #CD5C5C 80% 36% 36% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 53% 58% 55% 80%
  Indian yellow #E3A857 89% 66% 34% &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035° 71% 62% 62% 89%
  Indigo #6F00FF 44% 0% 100% &&&&&&&&&&&&0266.&&&&&0266° 100% 50% 100% 100%
  Indigo dye #091F92 4% 12% 57% &&&&&&&&&&&&0230.&&&&&0230° 88% 30% 94% 57%
  Indigo (web) #4B0082 29% 0% 51% &&&&&&&&&&&&0275.&&&&&0275° 100% 25% 100% 51%
  International Klein Blue #002FA7 0% 18% 65% &&&&&&&&&&&&0223.&&&&&0223° 100% 33% 100% 65%
  International orange (aerospace) #FF4F00 100% 31% 0% &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019° 100% 50% 100% 100%
  International orange (engineering) #BA160C 73% 9% 5% &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&0 88% 39% 94% 73%
  International orange (Golden Gate Bridge) #C0362C 75% 21% 17% &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&0 63% 46% 77% 75%
  Iris #5A4FCF 35% 31% 81% &&&&&&&&&&&&0245.&&&&&0245° 57% 56% 62% 81%
  Irresistible #B3446C 70% 27% 42% &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338° 45% 48% 62% 70%
  Isabelline #F4F0EC 96% 94% 93% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 27% 94% 3% 96%
  Islamic green #009000 0% 56% 0% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 100% 28% 100% 56%
  Italian sky blue #B2FFFF 70% 100% 100% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 100% 85% 30% 100%
  Ivory #FFFFF0 100% 100% 94% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 100% 97% 6% 100%
  Jade #00A86B 0% 66% 42% &&&&&&&&&&&&0158.&&&&&0158° 100% 33% 100% 66%
  Japanese carmine #9D2933 62% 16% 20% &&&&&&&&&&&&0355.&&&&&0355° 59% 39% 74% 62%
  Japanese indigo #264348 15% 26% 28% &&&&&&&&&&&&0189.&&&&&0189° 31% 22% 47% 28%
  Japanese violet #5B3256 36% 20% 34% &&&&&&&&&&&&0307.&&&&&0307° 29% 28% 45% 36%
  Jasmine #F8DE7E 97% 87% 49% &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047° 90% 73% 49% 97%
  Jasper #D73B3E 84% 23% 24% &&&&&&&&&&&&0359.&&&&&0359° 66% 54% 73% 84%
  Jazzberry jam #A50B5E 65% 4% 37% &&&&&&&&&&&&0328.&&&&&0328° 88% 35% 93% 65%
  Jelly Bean #DA614E 85% 38% 31% &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&0 65% 58% 64% 85%
  Jet #343434 20% 20% 20% —° 0% 20% 0% 20%
  Jonquil #F4CA16 96% 79% 9% &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049° 91% 52% 91% 96%
  Jordy blue #8AB9F1 54% 73% 95% &&&&&&&&&&&&0213.&&&&&0213° 79% 74% 43% 95%
  June bud #BDDA57 74% 85% 34% &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073° 64% 60% 60% 85%
  Jungle green #29AB87 16% 67% 53% &&&&&&&&&&&&0163.&&&&&0163° 61% 42% 76% 67%
  Kelly green #4CBB17 30% 73% 9% &&&&&&&&&&&&0101.&&&&&0101° 78% 41% 88% 73%
  Kenyan copper #7C1C05 49% 11% 2% &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012° 92% 25% 96% 49%
  Keppel #3AB09E 23% 69% 62% &&&&&&&&&&&&0171.&&&&&0171° 50% 46% 67% 69%
  Jawad/Chicken Color (HTML/CSS) (Khaki) #C3B091 76% 69% 57% &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037° 29% 67% 26% 76%
  Khaki (X11) (Light khaki) #F0E68C 94% 90% 55% &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054° 77% 75% 42% 94%
  Kobe #882D17 53% 18% 9% &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012° 71% 31% 83% 53%
  Kobi #E79FC4 91% 62% 77% &&&&&&&&&&&&0329.&&&&&0329° 60% 76% 31% 91%
  Kombu green #354230 21% 26% 19% &&&&&&&&&&&&0103.&&&&&0103° 16% 22% 27% 26%
  KU Crimson #E8000D 91% 0% 5% &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357° 100% 45% 100% 91%
  La Salle Green #087830 3% 47% 19% &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0141° 88% 25% 93% 47%
  Languid lavender #D6CADD 84% 79% 87% &&&&&&&&&&&&0278.&&&&&0278° 22% 83% 9% 87%
  Lapis lazuli #26619C 15% 38% 61% &&&&&&&&&&&&0210.&&&&&0210° 61% 38% 76% 61%
  Laser Lemon #FFFF66 100% 100% 40% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 100% 70% 60% 100%
  Laurel green #A9BA9D 66% 73% 62% &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095° 17% 67% 16% 73%
  Lava #CF1020 81% 6% 13% &&&&&&&&&&&&0355.&&&&&0355° 86% 44% 92% 81%
  Lavender (floral) #B57EDC 71% 49% 86% &&&&&&&&&&&&0275.&&&&&0275° 57% 68% 43% 86%
  Lavender (web) #E6E6FA 90% 90% 98% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 67% 94% 8% 98%
  Lavender blue #CCCCFF 80% 80% 100% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 100% 90% 20% 100%
  Lavender blush #FFF0F5 100% 94% 96% &&&&&&&&&&&&0340.&&&&&0340° 100% 97% 6% 100%
  Lavender gray #C4C3D0 77% 76% 82% &&&&&&&&&&&&0245.&&&&&0245° 12% 79% 6% 82%
  Lavender indigo #9457EB 58% 34% 92% &&&&&&&&&&&&0265.&&&&&0265° 79% 63% 63% 92%
  Lavender magenta #EE82EE 93% 51% 93% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 76% 72% 45% 93%
  Lavender mist #E6E6FA 90% 90% 98% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 67% 94% 8% 98%
  Lavender pink #FBAED2 98% 68% 82% &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332° 91% 83% 31% 98%
  Lavender purple #967BB6 59% 48% 71% &&&&&&&&&&&&0267.&&&&&0267° 29% 60% 32% 71%
  Lavender rose #FBA0E3 98% 63% 89% &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316° 92% 81% 36% 98%
  Lawn green #7CFC00 49% 99% 0% &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090° 100% 49% 100% 99%
  Lemon #FFF700 100% 97% 0% &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058° 100% 50% 100% 100%
  Lemon chiffon #FFFACD 100% 98% 80% &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054° 100% 90% 20% 100%
  Lemon curry #CCA01D 80% 63% 11% &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045° 75% 46% 86% 80%
  Lemon glacier #FDFF00 99% 100% 0% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 100% 50% 100% 100%
  Lemon lime #E3FF00 89% 100% 0% &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067° 100% 50% 100% 100%
  Lemon meringue #F6EABE 96% 92% 75% &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047° 76% 85% 23% 96%
  Lemon yellow #FFF44F 100% 96% 31% &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056° 100% 65% 69% 100%
  Lenurple #BA93D8 73% 58% 85% &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274° 47% 71% 32% 85%
  Licorice #1A1110 10% 7% 6% &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&0 24% 8% 38% 10%
  Liberty #545AA7 33% 35% 65% &&&&&&&&&&&&0236.&&&&&0236° 33% 49% 50% 65%
  Light apricot #FDD5B1 99% 84% 69% &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028° 95% 84% 30% 99%
  Light blue #ADD8E6 68% 85% 90% &&&&&&&&&&&&0195.&&&&&0195° 53% 79% 25% 90%
  Light brilliant red #fe2e2e 100% 18% 18% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 99% 59% 82% 100%
  Light brown #B5651D 71% 40% 11% &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028° 72% 41% 84% 71%
  Light carmine pink #E66771 90% 40% 44% &&&&&&&&&&&&0355.&&&&&0355° 72% 65% 55% 90%
  Light cobalt blue #88ACE0 53% 67% 88% &&&&&&&&&&&&0215.&&&&&0215° 59% 71% 39% 88%
  Light coral #F08080 94% 50% 50% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 79% 72% 47% 94%
  Light cornflower blue #93CCEA 58% 80% 92% &&&&&&&&&&&&0201.&&&&&0201° 67% 75% 37% 92%
  Light crimson #F56991 96% 41% 57% &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343° 88% 69% 57% 96%
  Light cyan #E0FFFF 88% 100% 100% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 100% 94% 12% 100%
  Light deep pink #FF5CCD 100% 36% 80% &&&&&&&&&&&&0318.&&&&&0318° 100% 68% 64% 100%
  Light French beige #C8AD7F 78% 68% 50% &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038° 40% 64% 37% 78%
  Light fuchsia pink #F984EF 98% 52% 94% &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305° 91% 75% 47% 98%
  Light goldenrod yellow #FAFAD2 98% 98% 82% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 80% 90% 16% 98%
  Light gray #D3D3D3 83% 83% 83% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 83% 0% 83%
  Light grayish magenta #CC99CC 80% 60% 80% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 33% 70% 25% 80%
  Light green #90EE90 56% 93% 56% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 73% 75% 39% 93%
  Light hot pink #FFB3DE 100% 70% 87% &&&&&&&&&&&&0326.&&&&&0326° 100% 85% 30% 100%
  Light khaki #F0E68C 94% 90% 55% &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054° 77% 75% 42% 94%
  Light medium orchid #D39BCB 83% 61% 80% &&&&&&&&&&&&0309.&&&&&0309° 39% 72% 27% 83%
  Light moss green #ADDFAD 68% 87% 68% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 44% 78% 22% 87%
  Light orchid #E6A8D7 90% 66% 84% &&&&&&&&&&&&0315.&&&&&0315° 55% 78% 27% 90%
  Light pastel purple #B19CD9 69% 61% 85% &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0261° 45% 73% 28% 85%
  Light pink #FFB6C1 100% 71% 76% &&&&&&&&&&&&0351.&&&&&0351° 100% 86% 29% 100%
  Light red ochre #E97451 91% 45% 32% &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014° 78% 62% 65% 91%
  Light salmon #FFA07A 100% 63% 48% &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017° 100% 74% 52% 100%
  Light salmon pink #FF9999 100% 60% 60% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 100% 80% 40% 100%
  Light sea green #20B2AA 13% 70% 67% &&&&&&&&&&&&0177.&&&&&0177° 70% 41% 82% 70%
  Light sky blue #87CEFA 53% 81% 98% &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203° 92% 75% 46% 98%
  Light slate gray #778899 47% 53% 60% &&&&&&&&&&&&0210.&&&&&0210° 14% 53% 22% 60%
  Light steel blue #B0C4DE 69% 77% 87% &&&&&&&&&&&&0214.&&&&&0214° 41% 78% 21% 87%
  Light taupe #B38B6D 70% 55% 43% &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026° 32% 56% 39% 70%
  Light Thulian pink #E68FAC 90% 56% 67% &&&&&&&&&&&&0340.&&&&&0340° 64% 73% 38% 90%
  Light yellow #FFFFE0 100% 100% 88% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 100% 94% 12% 100%
  Lilac #C8A2C8 78% 64% 78% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 26% 71% 19% 78%
  Lime (color wheel) #BFFF00 75% 100% 0% &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075° 100% 50% 100% 100%
  Lime (web) (X11 green) #00FF00 0% 100% 0% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 100% 50% 100% 100%
  Lime green #32CD32 20% 80% 20% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 61% 50% 76% 80%
  Limerick #9DC209 62% 76% 4% &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072° 91% 40% 95% 76%
  Lincoln green #195905 10% 35% 2% &&&&&&&&&&&&0106.&&&&&0106° 89% 18% 94% 35%
  Linen #FAF0E6 98% 94% 90% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 67% 94% 8% 98%
  Lion #C19A6B 76% 60% 42% &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033° 41% 59% 45% 76%
  Liseran Purple #DE6FA1 87% 44% 63% &&&&&&&&&&&&0333.&&&&&0333° 63% 65% 50% 87%
  Little boy blue #6CA0DC 42% 63% 86% &&&&&&&&&&&&0212.&&&&&0212° 62% 64% 51% 86%
  Liver #674C47 40% 30% 28% &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&0 18% 34% 31% 40%
  Liver (dogs) #B86D29 72% 43% 16% &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029° 64% 44% 78% 72%
  Liver (organ) #6C2E1F 42% 18% 12% &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012° 55% 27% 71% 42%
  Liver chestnut #987456 60% 45% 34% &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027° 28% 47% 43% 60%
  Livid #6699CC 40% 60% 80% &&&&&&&&&&&&0210.&&&&&0210° 50% 60% 50% 80%
  Lumber #FFE4CD 100% 89% 80% &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028° 100% 90% 20% 100%
  Lust #E62020 90% 13% 13% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 80% 51% 86% 90%
  Magenta #FF00FF 100% 0% 100% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 100% 50% 100% 100%
  Magenta (Crayola) #FF55A3 100% 33% 64% &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332° 100% 67% 67% 100%
  Magenta (dye) #CA1F7B 79% 12% 48% &&&&&&&&&&&&0328.&&&&&0328° 73% 46% 85% 79%
  Magenta (Pantone) #D0417E 82% 25% 49% &&&&&&&&&&&&0334.&&&&&0334° 60% 54% 69% 82%
  Magenta (process) #FF0090 100% 0% 56% &&&&&&&&&&&&0326.&&&&&0326° 100% 50% 100% 100%
  Magenta haze #9F4576 62% 27% 46% &&&&&&&&&&&&0327.&&&&&0327° 39% 45% 57% 62%
  Magenta-pink #CC338B 80% 20% 55% &&&&&&&&&&&&0325.&&&&&0325° 60% 50% 75% 80%
  Magic mint #AAF0D1 67% 94% 82% &&&&&&&&&&&&0153.&&&&&0153° 70% 80% 29% 94%
  Magnolia #F8F4FF 97% 96% 100% &&&&&&&&&&&&0262.&&&&&0262° 100% 98% 4% 100%
  Mahogany #C04000 75% 25% 0% &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020° 100% 38% 100% 75%
  Maize #FBEC5D 98% 93% 36% &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054° 95% 67% 63% 98%
  Majorelle Blue #6050DC 38% 31% 86% &&&&&&&&&&&&0247.&&&&&0247° 67% 59% 64% 86%
  Malachite #0BDA51 4% 85% 32% &&&&&&&&&&&&0140.&&&&&0140° 90% 45% 95% 85%
  Manatee #979AAA 59% 60% 67% &&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231° 10% 63% 11% 67%
  Mango Tango #FF8243 100% 51% 26% &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020° 100% 63% 74% 100%
  Mantis #74C365 45% 76% 40% &&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110° 44% 58% 48% 76%
  Mardi Gras #880085 53% 0% 52% &&&&&&&&&&&&0301.&&&&&0301° 100% 27% 100% 53%
  Maroon (Crayola) #C32148 76% 13% 28% &&&&&&&&&&&&0346.&&&&&0346° 71% 45% 83% 76%
  Maroon (HTML/CSS) #800000 50% 0% 0% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 100% 25% 100% 50%
  Maroon (X11) #B03060 69% 19% 38% &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338° 57% 44% 73% 69%
  Mauve #E0B0FF 88% 69% 100% &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276° 100% 85% 31% 100%
  Mauve taupe #915F6D 57% 37% 43% &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343° 21% 47% 34% 57%
  Mauvelous #EF98AA 94% 60% 67% &&&&&&&&&&&&0348.&&&&&0348° 73% 77% 36% 94%
  May green #4C9141 30% 57% 25% &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112° 38% 41% 55% 57%
  Maya blue #73C2FB 45% 76% 98% &&&&&&&&&&&&0205.&&&&&0205° 94% 72% 54% 98%
  Meat brown #E5B73B 90% 72% 23% &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044° 77% 56% 74% 90%
  Medium aquamarine #66DDAA 40% 87% 67% &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154° 64% 63% 54% 87%
  Medium blue #0000CD 0% 0% 80% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 100% 40% 100% 80%
  Medium candy apple red #E2062C 89% 2% 17% &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350° 95% 45% 97% 89%
  Medium carmine #AF4035 69% 25% 21% &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&0 54% 45% 70% 69%
  Medium champagne #F3E5AB 95% 90% 67% &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048° 75% 81% 30% 95%
  Medium electric blue #035096 1% 31% 59% &&&&&&&&&&&&0209.&&&&&0209° 96% 30% 98% 59%
  Medium jungle green #1C352D 11% 21% 18% &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161° 31% 16% 47% 21%
  Medium lavender magenta #DDA0DD 87% 63% 87% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 47% 75% 28% 87%
  Medium orchid #BA55D3 73% 33% 83% &&&&&&&&&&&&0288.&&&&&0288° 59% 58% 60% 83%
  Medium Persian blue #0067A5 0% 40% 65% &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203° 100% 32% 100% 65%
  Medium purple #9370DB 58% 44% 86% &&&&&&&&&&&&0260.&&&&&0260° 60% 65% 49% 86%
  Medium red-violet #BB3385 73% 20% 52% &&&&&&&&&&&&0324.&&&&&0324° 57% 47% 73% 73%
  Medium ruby #AA4069 67% 25% 41% &&&&&&&&&&&&0337.&&&&&0337° 45% 46% 62% 67%
  Medium sea green #3CB371 24% 70% 44% &&&&&&&&&&&&0147.&&&&&0147° 50% 47% 66% 70%
  Medium sky blue #80DAEB 50% 85% 92% &&&&&&&&&&&&0190.&&&&&0190° 73% 71% 46% 92%
  Medium slate blue #7B68EE 48% 41% 93% &&&&&&&&&&&&0249.&&&&&0249° 80% 67% 56% 93%
  Medium spring bud #C9DC87 79% 86% 53% &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073° 55% 70% 39% 86%
  Medium spring green #00FA9A 0% 98% 60% &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0157° 100% 49% 100% 98%
  Medium taupe #674C47 40% 30% 28% &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&0 18% 34% 31% 40%
  Medium turquoise #48D1CC 28% 82% 80% &&&&&&&&&&&&0178.&&&&&0178° 60% 55% 66% 82%
  Medium Tuscan red #79443B 47% 27% 23% &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&0 34% 35% 51% 47%
  Medium vermilion #D9603B 85% 38% 23% &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014° 68% 54% 73% 85%
  Medium violet-red #C71585 78% 8% 52% &&&&&&&&&&&&0322.&&&&&0322° 81% 43% 89% 78%
  Mellow apricot #F8B878 97% 72% 47% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 90% 72% 52% 97%
  Mellow yellow #F8DE7E 97% 87% 49% &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047° 90% 73% 49% 97%
  Melon #FDBCB4 99% 74% 71% &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&0 95% 85% 29% 99%
  Metallic Seaweed #0A7E8C 4% 49% 55% &&&&&&&&&&&&0186.&&&&&0186° 87% 29% 93% 55%
  Metallic Sunburst #9C7C38 61% 49% 22% &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041° 47% 42% 64% 61%
  Mexican pink #E4007C 89% 0% 49% &&&&&&&&&&&&0327.&&&&&0327° 100% 45% 100% 89%
  Midnight blue #191970 10% 10% 44% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 64% 27% 78% 44%
  Midnight green (eagle green) #004953 0% 29% 33% &&&&&&&&&&&&0187.&&&&&0187° 100% 16% 100% 33%
  Mikado yellow #FFC40C 100% 77% 5% &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045° 100% 52% 95% 100%
  Mindaro #E3F988 89% 98% 53% &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072° 90% 75% 45% 98%
  Mint #3EB489 24% 71% 54% &&&&&&&&&&&&0158.&&&&&0158° 49% 47% 66% 71%
  Mint cream #F5FFFA 96% 100% 98% &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150° 100% 98% 4% 100%
  Mint green #98FF98 60% 100% 60% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 100% 80% 40% 100%
  Misty rose #FFE4E1 100% 89% 88% &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&0 100% 94% 12% 100%
  Moccasin #FAEBD7 98% 92% 84% &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034° 78% 91% 14% 98%
  Mode beige #967117 59% 44% 9% &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043° 73% 34% 85% 59%
  Moonstone blue #73A9C2 45% 66% 76% &&&&&&&&&&&&0199.&&&&&0199° 39% 61% 41% 76%
  Mordant red 19 #AE0C00 68% 5% 0% &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&0 100% 34% 100% 68%
  Moss green #8A9A5B 54% 60% 36% &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075° 26% 48% 41% 60%
  Mountain Meadow #30BA8F 19% 73% 56% &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161° 59% 46% 74% 73%
  Mountbatten pink #997A8D 60% 48% 55% &&&&&&&&&&&&0323.&&&&&0323° 13% 54% 20% 60%
  MSU Green #18453B 9% 27% 23% &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167° 48% 18% 65% 27%
  Mughal green #306030 19% 38% 19% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 33% 28% 50% 38%
  Mulberry #C54B8C 77% 29% 55% &&&&&&&&&&&&0328.&&&&&0328° 51% 53% 62% 77%
  Mustard #FFDB58 100% 86% 35% &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047° 100% 67% 65% 100%
  Myrtle green #317873 19% 47% 45% &&&&&&&&&&&&0176.&&&&&0176° 42% 33% 59% 47%