వాడుకరి:S.sai lakshmi/ప్రయోగశల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

క కా కి కీ కు కూ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః

గ గా గి గీ గు గూ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః

చ చా చి చీ చు చూ చె చే చౌ చం చః
ఛ ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛె ఛే ఛృ ఛౄ ఛం ఛః

ఆలయాలు[మార్చు]

a నేటితరం వారిపై, ఆధునిక యువత పైనే
నాకు విశ్వాసం, వారి నుండే నా
కార్యనిర్వాహకులు రాగలరు. సింహాల వలె
వారు సమస్యలన్నింటిని పరిష్కరిస్తారు.
స్వామి వివేకానంద