వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2007 35వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒక పవిత్ర ఖుర్‌ఆన్ గ్రంధం ముఖచిత్రం 'అల్-ఖుర్‌అన్ అల్-కరీమ్'అని అలంకారికంగా వ్రాసిన శీర్షికతో

ఖొరాన్ లేదా ఖురాన్ లేదా ఖుర్‌ఆన్, ఖొర్ఆన్, కొరాన్ (Qur'ān, القرآن ) ఇస్లాం మతము యొక్క పవిత్ర, మౌలిక గ్రంధము. అరబ్బీ భాషలో మూలముగా ఉన్న ఈ గ్రంధము అల్లాహ్ ప్రత్యక్ష వాణియేనని ఇది భగవంతునిచే మహమ్మదు ప్రవక్తకు తెలియజేయబడినదని ముసల్మానుల విశ్వాసము. ఇది మానవజాతికి భగవంతుడొసగిన చివరి సందేశము అని మహమ్మదీయుల విశ్వాసము.అరబ్బీ భాషలో 'ఖొరాన్' అనగా 'చదువుట','వల్లె వేయుట' అని అర్ధము. నేను మీదగ్గర రెండు వస్తువులు వదలిపెట్టి పోతున్నాను. ఈ రెండింటిని దృఢంగా పట్టుకొని ఆచరించేవారు ఎన్నటికీ దారి తప్పలేరు. వాటిలో ఒకటి దైవగ్రంధం (ఖుర్‌ఆన్). రెండవది నా ప్రవచనాలు, సంప్రదాయాలు (హదీస్) - మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం - ఆయనపై శాంతి సౌభాగ్యాలు వర్షించుగాక). ముసల్మానుల నమ్మకము ప్రకారము భగవంతుని సందేశములు మొట్టమొదటి ప్రవక్తయైన ఆదాము తో ప్రాంభింపబడి, షుహుఫ్ ఇ ఇబ్రాహిమ్,తోరాహ్ (మోషే ధర్మశాస్త్రము, పాతనిబంధన జబూర్ (దావీదు కీర్తనలు),ఇంజీల్ (క్రీస్తు సువార్త) , వంటివానితో కొనసాగింపబడి, చివరకు మహమ్మదు ప్రవక్తకు తెలుపజేయబడిన ఖొరాన్‌తో ముగిసినవి. పైన చెప్పిన గ్రంధాలలోని వివిధ సందేశాలను ఖుర్‌ఆన్ గుర్తిస్తుంది.యూదు, క్రైస్తవ గ్రంధాలలోని వివిధ ఘటనలు ఖొరాన్‌లో ప్రత్యక్షంగా గాని, పరోక్షంగా గాని, కొంత భేదాలతోగాని ప్రస్తావించబడ్డాయి.ఖుర్‌ఆన్ యొక్క సాధికారతను ఖొరానే స్పష్టంగా చెప్పింది. మిగిలిన విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలియజేశాము. దీనికి రక్షణకూడా నిశ్చయంగా మేమే అని.పూర్తివ్యాసం : పాతవి