వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/జీవ శాస్త్రము/గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


గమనిక: ఈ పేజీని అప్పుడప్పుడూ బాటు ద్వారా మారుస్తారు. అలా మారుస్తున్నప్పుడు, అప్పటి వరకు ఈ పేజీలో ఉన్న సమాచారాన్ని మొత్తం తొలగించేసి, బాటు, కొత్త సమాచారాన్ని నింపుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ పేజీలో ఎటువంటి మార్పులు చేసినా అవి కొన్ని గంటలలోనే తొలగించబడతాయని గమనించండి.జీవ శాస్త్రము
వ్యాసాలు
ముఖ్యత
అతిముఖ్యం చాలా ముఖ్యం కొంచెంముఖ్యం తక్కువముఖ్యం తెలీదు ముత్తం
నాణ్యత
విశేషవ్యాసం విశేషవ్యాసం 0 0 0 0 0 0
విశేషంఅయ్యేది 0 0 0 0 0 0
మంచివ్యాసం మంచివ్యాసం 0 0 0 0 1 1
మంచిఅయ్యేది 0 1 0 0 10 11
ఆరంభ 0 1 0 0 50 51
మొలక 0 0 0 0 88 88
విలువకట్టని . . . . . 128
మొత్తం 0 2 0 0 149 279

ఈ గణాంకాలకు కావలిసిన వర్గాలు[మార్చు]

విశేషవ్యాసం

వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు

విశేషంఅయ్యే

వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు

మంచివ్యాసం

వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు

మంచిఅయ్యే

వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు

ఆరంభ

వర్గం:ఆరంభ-తరగతి అతిముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు

మొలకలు

వర్గం:మొలక-తరగతి అతిముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు

విలువకట్టని

మొత్తం - వర్గం:ఇంకా విలువకట్టని జీవ శాస్త్రము వ్యాసాలు