వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -96

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142- 143 - 144- 145- 146


అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
63001 మహాభారతతత్త్వకథనము తృతీయ భాగము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కాండ్రేగుల జగన్నాధరావు గోపాలరావు, రాజమండ్రి 1950 534 1.12
63002 మహాభారతతత్త్వకథనము చతుర్థ భాగము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి భట్లవిల్లి గ్రామస్థాపిత శ్రీశారదా ముద్రాణాలయము 1951 850 2.00
63003 మహాభారతతత్త్వకథనము పంచమ భాగము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి భట్లవిల్లి గ్రామస్థాపిత శ్రీశారదా ముద్రాణాలయము 1952 1104 2.00
63004 మహాభారతతత్త్వకథనము షష్ఠమ భాగము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి భట్లవిల్లి గ్రామస్థాపిత శ్రీశారదా ముద్రాణాలయము 1954 1482 3.00
63005 రామోపాఖ్యానము తద్విమర్శనము పెండ్యాల వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి పెండ్యాల వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, పిఠాపురము ... 91 1.00
63006 సాహిత్యసౌందర్య దర్శనము ... ... ... 767 5.00
63007 బాణుని కాదంబరి దాని వైశిష్ట్యము వేదము వేంకటరామన్ వి.ఆర్. సంయుక్త, నెల్లూరు 1980 304 32.00
63008 వసుచరిత్ర విమర్శనము వజ్ఝల చినసీతారామస్వామిశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1927 162 1.00
63009 నైషధ కావ్యశిల్పము చిలుకూరి లక్ష్మీపతిశాస్త్రి నవోదయా ఏజన్సీస్, రాజమండ్రి ... 926 25.00
63010 ఆంధ్రప్రసన్న రాఘవివమర్శనము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి కలారత్నాకరంబను ముద్రాక్షరశాలయందు, చెన్నపురి 1898 332 2.00
63011 మను చరిత్రము వెంపరాల సూర్యనారాయణశాస్త్రి వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1968 802 16.00
63012 వసుచరిత్రము తేవ ప్పెరుమాళ్లయ్య ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అన్డ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1920 667 25.00
63013 ఆముక్తమాల్యద వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి కే.వి. కృష్ణ ముద్రాక్షరశాలయందు, మద్రాసు 1927 722 8.00
63014 పాండురంగ మాహాత్మ్యము బులుసు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1952 366 6.50
63015 ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము వెంపరాల సూర్యనారాయణశాస్త్రి వేంకట్రామ గ్రంథమాల, విజయవాడ 1962 388 8.00
63016 పారిజాతాపహరణము నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్య ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి 1929 356 3.00
63017 శృంగారనైషధము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి జ్యోతిష్మతీ ముద్రాక్షరశాలయందు 1913 751 6.00
63018 పండితారాధ్య చరిత్ర చిలుకూరి నారాయణరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 283 45.00
63019 చేమకూర వేంకట కవి విజయవిలాసము తాపీ ధర్మారావు విశిష్ట రచనలు, హైదరాబాద్ 1968 672 20.00
63020 విజయ విలాసము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి ... ... 224 2.00
63021 జ్యోతిష ప్రథమ శిక్ష ... ... ... 48 1.00
63022 సారంగధర చరిత్ర పిశుపాటి భరద్వాజ శర్మ ... ... 520 5.00
63023 వాల్మీకి చరిత్రము రఘునాథ భూపాలుడు శ్రీ రామవిలాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1919 58 0.50
63024 జైమినిభారతము సముఖము వేంకటకృష్ణప్పనాయక శ్రీ సుజనరంజనీముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరము 1928 328 0.50
63025 నృసింహపురాణము వేలూరి శివరామశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1960 245 2.50
63026 నృసింహపురాణము వేలూరి శివరామశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1960 242 3.00
63027 శ్రీ ఘటికాచల మాహాత్మ్యము కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 146 4.00
63028 భోజరాజీయము అనంతామాత్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1952 224 4.00
63029 హరవిలాసము ... ... ... 207 2.00
63030 హరిశ్చంద్రనలోపాఖ్యానము సటీకము రామరాజభూషణ వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1953 246 5.00
63031 శ్రీకాళహస్తి స్థలపురాణే ... ... ... 903 3.00
63032 శ్రీ శివలీలార్ణవము చివుకుల వేంకటరమణ శాస్త్రి చివుకుల వేంకటరమణశాస్త్రి, ఇందుకూరుపేట 1981 426 20.00
63033 శాసనపద్యమంజరి ద్వితీయ భాగము జయంతి రామయ్యపంతులు ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తు, కాకినాడముద్రాక్షరశాల 1937 37 0.50
63034 శ్రీమద్భాగవతదర్శనము ఆర్.ఏ.మంగాదేవి ఆర్.ఏ. మంగాదేవి, చెన్నై 1999 40 10.00
63035 నిర్వచనాంధ్ర మహాభాగవతము స్కంధాష్టకము ప్రథమ సంపుటం బులుసు వేంకటేశ్వరులు బి.వి. అండ్ సన్స్, కాకినాడ 1968 736 10.00
63036 చమ్పూభాగవతమ్ క. విశ్వనాథశాస్త్రి పే. వేంకటేశ్వరేణ ముద్రాక్షర 1908 97 1.50
63037 శ్రీమదాంధ్రవచన భాగవతము శతఘంటము వేంకటరంగశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1911 362 2.00
63038 బృందావన భాగవతము సిద్ధేశ్వరానందభారతీస్వామి స్వయంసిద్ధకాళీపీఠము, గుంటూరు 2006 172 50.00
63039 శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు సంధ్యావందనం లక్ష్మీదేవి సంధ్యావందనం సంస్కార సందేశం, సికింద్రాబాద్ 2006 90 10.00
63040 భాగవతామృతము అమృతవాక్కుల శేషకుమార్ ... 2001 92 50.00
63041 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము కవిత్రయ ప్రణీతము విశ్వ అండ్ కో., మద్రాసు ... 946 6.00
63042 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము మున్నంగి లక్ష్మీనరసింహశర్మ వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1936 416 2.00
63043 హరివంశము వేలూరి శివరామశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి ... 530 9.00
63044 జైమినిభారతము సముఖము వేంకటకృష్ణప్పనాయక సదానందనిలయముద్రాక్షరశాలయందు, చెన్నపట్టణము 1916 326 2.00
63045 భాస్కర రామాయణము మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1949 671 5.00
63046 నిర్వచనోత్తర రామాయణము తిక్కనామాత్య వేమూరు వేంకటకృష్ణమసెట్టి అండ్ సన్సు, చెన్నపురి 1898 130 0.25
63047 ఉత్తర రామాయణము కంకంటిపాపరాజు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1927 382 2.00
63048 శ్రీ ఆంజనేయచరిత్ర అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీహనుమ దాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు 1987 219 2.00
63049 సీతాచరితము జొన్నవిత్తుల యజ్ఞనారాయణశాస్త్రి జొన్నవిత్తుల యజ్ఞనారాయణశాస్త్రి, హైదరాబాద్ 2002 50 15.00
63050 ధనకుధర స్తోత్ర రామాయణము ధనకుధరం సీతారామానుజాచార్యులు ధనకుధరం సీతారామానుజాచార్యులు, గుంటూరు ... 98 5.00
63051 రామాయణ సుధాలహరి ... ... ... 120 10.00
63052 శ్రీ సుందరకాండము దివాకరుని వేంకట సుబ్బారావు శ్రీ వేంకటేశ్వర జ్యోతిష గ్రంథమాల, మద్రాసు 1976 336 12.00
63053 శ్రీ గాయత్త్రీ రామాయణము చదలువాడ జయరామశాస్త్రి చదలువాడ జయరామశాస్త్రి అండ్ సన్స్, నెల్లూరు 1966 22 1.00
63054 మొల్లరామాయణము, సౌభాగ్యకామేశ్వరి, జయంతి, కవి చౌడప్పశతకము, చంద్రరేఖా విలాపము ఆతుకూరి మొల్ల యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1946 102 2.00
63055 Ramayana 363 100.00
63056 నారద గాన రామాయణము స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, హైదరాబాద్ 2005 63 20.00
63057 Yoga Vasishta Sara T.N. Venkataraman, Tiruvannamalai 1981 29 2.00
63058 వన్దే వాల్మీకి కోకిలమ్ మొదటి భాగము హరి లక్ష్మీనరసింహ శర్మ వేదశాస్త్ర రక్షణ పరిషత్తు, విజయవాడ 1986 428 45.00
63059 పావని సుందర గాన సుధ పంతుల లక్ష్మీనారాయణరావు విశాఖ సాహితి ప్రచురణ 1992 196 2.00
63060 గణపతి రామాయణసుధ బాలకాండ చర్ల గణపతిశాస్త్రి చర్ల గణపతిశాస్త్రి, వాల్తేరు 1982 233 15.00
63061 గణపతి రామాయణసుధ అయోధ్యకాండ చర్ల గణపతిశాస్త్రి చర్ల గణపతిశాస్త్రి, వాల్తేరు 1982 475 25.00
63062 Katamaraju Katha Veturi Prabhakara Sastri Government Oriental Manuscripts Library Madras 1953 232 20.00
63063 చొక్కనాథ చరిత్ర పచ్చకప్పురపు తిరువేంగళాచార్యులు Government Press, Madras 1954 365 5.00
63064 Bobbili Yuddhakatha M. Somasekhara Sarma Government Oriental Manuscripts Library Madras 1956 114 2.14
63065 Saivacarasangrahamu of Tirumalanatha G.J. Somayaji Government Oriental Manuscripts Library Madras 1951 71 1.00
63066 సకలనీతికథానిధానము టి. చంద్రశేఖరన్ Government Oriental Manuscripts Library Madras 1951 296 5.00
63067 Khadgalaksana Siromani N. Venkata Rao Government Oriental Manuscripts Library Madras 1950 30 2.00
63068 భానుకవి పంచతంత్ర టి. చంద్రశేఖరన్ Government Oriental Manuscripts Library Madras 1951 132 2.00
63069 Hydaru Charitra N. Venkataramanayya Government Oriental Manuscripts Library Madras 1956 135 5.00
63070 Kumara Ramuni Katha N. Venkataramanayya Government Oriental Manuscripts Library Madras 1952 84 5.00
63071 భారతీయ సంస్కృతి, చారిత్రక కాశీక్షేత్రము కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... ... 63 2.00
63072 భారతీయ సమాజము పై ఆంగ్లవిద్యాప్రభావం, వాల్మీకి రామాయణ విమర్శనము, మహాభారత విమర్శనము కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1972 117 5.00
63073 నాగలింగము చరిత్ర, రెడ్డిరాజుల కాలము, స్వర్ణయుగము, చరిత్రకెక్కిన వెలమలు, మహాత్మా జేససు, నాగార్జునుని చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1974 109 10.00
63074 సాయపనేనివారి చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1976 80 5.00
63075 సూర్యదేవర రాజన్యచరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... ... 94 2.00
63076 శ్రీ మేడూరి నాగేశ్వరరావు కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1960 32 0.50
63077 A History of medicine surgery and alchemy in India కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ Andhra Pradesh Government, Guntur 1966 56 2.00
63078 రాయభట్టు వీరరాఘవ రాజకవి రచనలు మొదటి భాగము కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ Andhra Pradesh Government, Guntur 1966 80 2.00
63079 Indira Gandhism, The Real Culture of India కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ Andhra Pradesh Government, Guntur 1976 28 3.00
63080 వ్యాసావళి 3వ భాగము కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ Andhra Pradesh Government, Guntur ... 40 2.00
63081 అల్లూరి సీతారామరాజు హత్యనుగూర్చి తెల్పుజాబులు ప్రాచీనయోగులు కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1980 16 2.00
63082 Ithihasa Parisodhaka Mala 39 3.00
63083 చారిత్రక దృక్పథములో శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1978 52 5.00
63084 Saint Vemana's Wisdom on a par with that of the upanishadic seers and value of history కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1980 16 1.00
63085 Srimathi Indira Gandhi కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1966 40 1.00
63086 రాజతరంగిణి ద్వితీయ భాగము, జపాన్ దేశ చరిత్రము, శ్రీ మనువసు ప్రకాశికానుబంధము, విక్రమాంకదేవ చరిత్రము, శుక్రనీతిసారమ్ కొచ్చెర్లకోట రామచంద్రవేంకటకృష్ణరావు శ్రీసరస్వతీముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1906 500 10.00
63087 The Sankalpa Suryodaya of Nigamantadesika శ్రీషన్నిగమాన్తదేశక వాగీశ్వరీముద్రాశాలాయాం 1901 327 2.00
63088 చింతామణి ... ... ... 120 2.00
63089 ఆరామము ఉన్నం జ్యోతివాసు ఉన్నం జ్యోతివాసు, వేములపాడు 2012 117 75.00
63090 సారస్వత వ్యాసములు కోరాడ రామకృష్ణయ్య మదరాసు విశ్వవిద్యాలయం, మదరాసు 1935 111 0.35
63091 వాఙ్మయవ్యాసములు ... ... ... 161 1.00
63092 కవితా సంస్థానము వేదాంతం వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి మారుతి రామా అండ్ కో., బెజవాడ .. 107 2.00
63093 కవికోకిల గ్రంథావళి ... కవికోకిల గ్రంథమాల, నెల్లూరు ... 272 6.00
63094 చందు వరదాయి ... శ్రీ వేంకటేశ్వర హిందీ సాహిత్య పరిషత్తు, తిరుపతి ... 303 3.00
63095 కల, ధరణికోటవారి ధార్‌ష్ట్యమ్, భాగవతుల సంజీవరాయకవి శ్రీ రామ ప్రెస్సు 1936 150 2.00
63096 ఉత్తర హరివంశము ... ... 1946 140 2.00
63097 మూడు గుప్పిళ్ళు కాండూరి సీతారామచంద్రమూర్తి ... 2010 64 58.00
63098 శ్రీ రామ వ్యాసాలు చల్లా శ్రీరామ చంద్రమూర్తి కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయము, వారణాసి 2011 128 80.00
63099 సాహిత్యకిర్మీరం చేకూరి రామారావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్2002 2002 248 125.00
63100 సర్దేశాయి తిరుమలరావు నాగసూరి వేణుగోపాల్, కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ అబ్జక్రియేషన్స్ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 2013 264 150.00
63101 అభ్యుదయ యాభైఏళ్ళ అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమ పత్రాలు ఏటుకూరి ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, హైదరాబాద్ 1988 204 13.00
63102 ఆధునికాంధ్ర కవితా ధోరణులు గుడిపెళ్ళి అనిత తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 48 72.00
63103 అర్ధశతాబ్ది అక్షర ఉద్యమం పరకాల పట్టాభి రామారావు సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 236 100.00
63104 శ్రీశ్రీ విశ్వం 60 ... సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ ... 180 100.00
63105 శ్రీ ప్రసన్నామృతాఖ్యోయంగ్రంథః మదనం తార్యవర్యేణ సరస్వతీనిలయాఖ్య స్వకీయముద్రాక్షరశాలాయాం 1877 434 1.00
63106 పిళ్ళైలోకాచార్యర్, ముముక్షుప్పడి, మణవాళమామునికళ్ ... ... ... 149 1.00
63107 శ్రీకృష్ణమిశ్రీయ దశాభుక్తినిర్ణము వెల్లాల సీతారామయ్య యన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నపట్టణము 1949 295 1.50
63108 శ్రీమచ్చిదమ్బర మాహాత్మ్యమ్ వేఙ్కట రాయశాస్త్రి కలారత్నాకర ముద్రాక్షరశాలాయాం, చెన్నపురి ... 134 0.10
63109 సఙ్కల్పసూర్యోదయః భారద్వాజ శ్రీనివాసాచార్య శ్రీసుదర్శన ముద్రాక్షరశాలాయాం 1904 393 3.00
63110 ఉపదేశరత్మమాలై పిళ్లైలోకఞ్జయ్యరరుళిచ్చెయ్‌ శ్రీనికేతనముద్రాక్షరశాలయాం, చెన్నపురి 1877 148 0.25
63111 తైత్తిరీయసంహితాయాం, శ్రీరుద్రనమక చమకాఖ్యప్రశ్నద్వయమ్ విద్యారణ్యముని వసుతమీ నామ్నిముద్రాయంత్రే, మదరాస్ 1892 134 0.10
63112 శ్రీమద్భాష్యార్థసఙ్గ్రహమ్ ఈచ్చంబాడి శ్రీనివాస స్వామియాల్ వర్తమానతరంగిణీ అచ్చు క్కూడత్తిల్, చెన్నపురి ... 304 0.25
63113 గణేష. 1 Ganesh Anant Pai India Book House pvt Ltd 2004 32 30.00
63114 గణేష. 2 Ananta Vinayaka V. Balamohandas Vasantha Mohana Foundation 2011 226 200.00
63115 గణేష. 3 24kt Gold Collection The Art of Jewellery 2007 6 10.00
63116 గణేష. 4 Pure 24kt Gold Foil Collection The Art of Jewellery 2010 34 30.00
63117 గణేష. 5 Pure 24kt Gold Foil Collection The Art of Jewellery 2009 22 10.00
63118 గణేష. 6 Fine'Dor 24kt Vol 11 issue 09 The Art of Jewellery 2012 20 20.00
63119 గణేష. 7 Momentz Redefining Lifestyle The Art of Jewellery 2012 6 10.00
63120 గణేష. 8 శ్రీగణేశ ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2004 240 64.00
63121 గణేష. 9 Lord Ganesha Sadguru Sant Keshavadas Vishwa Dharma Publications 1988 186 100.00
63122 గణేష. 10 గణపతి మ. శ్రీధరమూర్తి విక్టరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 102 20.00
63123 గణేష. 11 నీలాపనిందాపహరణము రాఘవాచార్యసూరి శ్రీ ఆకుండి వ్యాసమూర్తిశాస్త్రులు 1955 14 0.25
63124 గణేష. 12 వినాయకకథా చర్ల భాష్యకారశాస్త్రి ... ... 25 0.10
63125 గణేష. 13 శ్రీమహాగణేశతత్త్వ వైభవము కూచిభట్ల మల్లికార్జునశాస్త్రి, చింతలపాటి నరసింహదీక్షితశర్మ భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్తు, గుంటూరు 1995 383 70.00
63126 గణేష. 14 గణపతి మహిమలు ... భక్తి స్పెషల్ 2011 99 1.00
63127 గణేష. 15 గణపతీయమ్ ఏ.యల్.యన్. రావు ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2003 224 40.00
63128 గణేష. 16 శ్రీ గణపతిస్వామి పాటలు ... ... ... 28 2.00
63129 గణేష. 17 గణపతి మ. శ్రీధరమూర్తి విక్టరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 102 10.00
63130 గణేష. 18 గణపతి మ. శ్రీధరమూర్తి విక్టరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 102 10.00
63131 గణేష. 19 శుభారంభం స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, హైదరాబాద్ 1997 37 10.00
63132 గణేష. 20 శ్రీ వినాయక వ్రతకల్పము ... క్రేన్ బెటల్ నట్ పౌడర్ వర్క్స్ ... 16 10.00
63133 గణేష. 21 కావ్యగణపతి అష్టోత్తరం కపిలవాయి లింగమూర్తి కపిలవాయి లింగమూర్తి, కర్నూలు 1998 96 40.00
63134 గణేష. 22 గణేష్ యాత్రా దర్శిని భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 88 10.00
63135 గణేష. 23 Sri Ganesha Srikant Integral Books, Kerala 2004 144 100.00
63136 గణేష. 24 108 Names of Ganesha 1997 108 50.00
63137 గణేష. 25 కన్నడ గణేష్ పుస్తకం ... భక్తినిధి వ్యాసమాల, బెంగళూరు ... 20 10.00
63138 గణేష. 26 శ్రీమద్ గణేష గీత ఎన్.ఎస్. దక్షిణామూర్తి భక్తినిధి వ్యాసమాల, బెంగళూరు 2009 97 50.00
63139 గణేష. 27 Shree Ashtavinayaka Darshan Ms. Hemangi P. Rele Pratap Prakashan, Pratap Rele 1998 76 20.00
63140 గణేష. 28 Hymn to Ganesha Sri Kuppa Venkata Krishna Murthy Institute of Scientific Research on Vedas 2007 58 50.00
63141 గణేష. 29 వినాయకవ్రతకల్పము ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., 1941 62 2.00
63142 గణేష. 30 గణపతి సహస్రనామసోత్రమ్ ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1996 80 7.50
63143 గణేష. 31 శ్రీ గణపతి తత్త్వము, స్తోత్రములు ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 86 10.00
63144 గణేష. 32 శ్రీ గణేశ స్తోత్రావళి మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ ... 64 10.00
63145 గణేష. 33 Lord Ganesha G. Kishore Diamond Pocket Books Pvt 47 5.00
63146 గణేష. 34 Legends of Lord Ganesha Sushama Bhoothalingam India Book House pvt Ltd 1978 58 1.49
63147 గణేష. 35 Akshara Ganapathi Kundalini pathi G.L.N. Shastry The World Teacher Trust, Guntur 2000 35 10.00
63148 గణేష. 36 అక్షరగణపతి కుండలినీపతి జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1995 24 10.00
63149 గణేష. 37 బహురూపి గణపతి ఎస్. శ్రీవత్సవటి, గౌరి, జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి కనుపర్తి రాధాకృష్ణ, బద్వేలు 2014 28 30.00
63150 గణేష. 38 శ్రీ గణపతినే మ్రొక్కెదన్ పురాణపండ శ్రీనివాస్ రచయిత, రాజమండ్రి ... 45 20.00
63151 గణేష. 39 శ్రీ గణపతి పూజ యామవరం రామశర్మ శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2000 175 27.00
63152 గణేష. 40 సమగ్ర శ్రీవినాయక పూజ విధానము అల్లాడ అప్పారావు ఇన్నోవేటరీ ఇంప్రషన్స్, హైదరాబాద్ ... 67 20.00
63153 గణేష. 41 గణేశ నవరాత్రోత్సవములు ... ... 2008 60 20.00
63154 గణేష. 42 గణేష్ యాత్రా దర్శిని భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 88 20.00
63155 గణేష. 43 శ్రీగణేశారాధన ఆదిపూడి వేంకటశివ సాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 220 54.00
63156 గణేష. 44 శ్రీ గణేశోపాసన రెండవ భాగము ఆదిపూడి వేంకటశివ సాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 248 54.00
63157 గణేష. 45 శైవతత్త్వమూర్తులు గరిమెళ్ళ వీరరాఘవులు ... 1972 81 2.00
63158 గణేష. 46 ఆదిత్యహృదయము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1988 80 4.00
63159 గణేష. 47 ఆదిత్యహృదయము ఏలూరి సీతారామ్ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 2001 88 8.00
63160 గణేష. 48 మనోనిగ్రహోపాయములు ఐ.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు శ్రీ రామనామక్షేత్రము, గుంటూరు 1994 41 2.00
63161 గణేష. 49 ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రము ... ... 2012 12 2.00
63162 గణేష. 50 ఆదిత్యస్తోత్ర రత్నమ్ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ ఋషిపీఠం ప్రచురణలు ... 32 10.00
63163 సూర్య. 1 The Sun Walter Robert Corti The Odyssey Press, New York 1964 46 10.00
63164 సూర్య. 2 ఆదిత్యసుప్రభాతమ్ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు, హైదరాబాద్ 2001 40 1.00
63165 సూర్య. 3 శ్రీసూర్య సహస్రనామ స్తోత్రమ్ జి.సి.యస్. మూర్తి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 80 15.00
63166 సూర్య. 4 శ్రీ సూర్య పూజా విధానము ... ... ... 60 10.00
63167 సూర్య. 5 శ్రీశైలప్రభ ... ... ... 10 1.00
63168 సూర్య. 6 भगवान् सूर्य ... गिताप्रेस, गोरखपुर ... 54 10.00
63169 సూర్య. 7 సూర్యస్తుతులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 20 10.00
63170 సూర్య. 8 సూర్యస్తుతులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1998 20 10.00
63171 సూర్య. 9 శ్రీ సూర్యారాధన కోట రవికుమార్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 78 10.00
63172 సూర్య. 10 శ్రీ ఆదిత్య హృదయము స్వామి ప్రసన్నాత్మానంద సరస్వతీ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2010 38 14.00
63173 సూర్య. 11 శ్రీ సూర్యక్షేత్ర మాహాత్మ్యము శ్రియానందనాథుఁడు, ఈశ్వరసత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 90 50.00
63174 సూర్య. 12 సూర్యారాధన ఐ.ఎల్.ఎన్. చంద్రశేఖర్ భక్తి స్పెషల్ ... 31 2.00
63175 సూర్య. 13 అరుణమంత్రార్థప్రకాశిక చల్లా లక్ష్మీనృసింహశాస్త్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహప్రెస్, మచిలీపట్టణం 1985 184 6.00
63176 సూర్య. 14 శ్రీ సూర్య పురాణము బ్రహ్మశ్రీ వేమూరి జగన్నాథశర్మ శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 128 40.00
63177 సూర్య. 15 శ్రీ మదాదిత్య ప్రభావ సుధార్ణవమ్ మల్లవరపు సుబ్బయ్యశర్మ శ్రీ బండా బలరామరెడ్డి 1955 88 0.50
63178 సూర్య. 16 सूर्य ग्रहण महात्म्य ... धार्मिक पुस्तक भण्डार ... 96 2.00
63179 సూర్య. 17 Soorya Srikant Integral Books, Kerala 1996 144 15.00
63180 సూర్య. 18 సర్వగత అవతార నిత్య సందర్శనము మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ ... 2004 316 55.00
63181 సూర్య. 19 శ్రీ సూర్యనారాయణ దండకము .. ... ... 10 2.00
63182 సూర్య. 20 శ్రీమదాదిత్యతత్త్వ వైభవము వేదాంతం సంపత్కుమారాచార్యులు భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్తు, గుంటూరు 2015 732 250.00
63183 సూర్య. 21 Surya Chikitsa Acharya Satyanand Diamond Pocket Books Pvt 1998 128 60.00
63184 సూర్య. 22 सुयौदयः ... ... ... 120 2.00
63185 సూర్య. 23 Surya Namaskaram Saroj Educational Enterprises, chennai 2000 8 10.00
63186 సూర్య. 24 సూర్యోపాసనా సర్వస్వము ధర్మాల రామమూర్తి ధర్మాల వెంకటేశ్వరరావు, హైదరాబాద్ 1995 270 15.00
63187 సూర్య. 25 అర్ష విజ్ఞాన సరస్వతీ వైభవము పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం, విజయవాడ ... 52 5.00
63188 సూర్య. 26 వాగ్దేవీస్తుతిః భోజరాజ వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు, గుంటూరు ... 8 1.00
63189 సరస్వతీ. 1 శ్రీ సరస్వతీ కళ్యాణము వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతార్ రచయిత, గుంటూరు 1992 52 2.00
63190 సరస్వతీ. 2 సరస్వతీ సూక్తము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1999 64 15.00
63191 సరస్వతీ. 3 నవరాత్రి మహిమ సరస్వతీ వ్రతము ... తి.తి.దే., తిరుపతి ... 14 0.25
63192 సరస్వతీ. 4 శ్రీ శారదాలహరి గంగవరపు శేషాద్రి ... ... 42 2.00
63193 సరస్వతీ. 5 వాగ్దేవీస్తుతిః భోజరాజ రావి కృష్ణకుమారీ, చీరాల 2006 60 10.00
63194 సరస్వతీ. 6 శ్రీ వాసర సరస్వతీ వైభవము వేముగంటి నరసింహాచార్యులు శ్రీ వాసవీ ఆఫ్ సెట్ ప్రింటర్స్, సిద్ధిపేట ... 22 5.00
63195 సరస్వతీ. 7 సరస్వతీసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 2003 132 2.00
63196 సరస్వతీ. 8 సరస్వతీ సామ్రాజ్యము జమ్ములమడక మాధవరాయశర్మ తెన్నేటి విశ్వనాథ షష్ఠిపూర్తి ప్రచురణము 1956 67 2.00
63197 సరస్వతీ. 9 సరస్వతీదేవి తత్త్వము, స్తోత్రములు ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 89 10.00
63198 సరస్వతీ. 10 Tottvaloka The Splendour of Truth R.T. Ramachandran 1992 88 10.00
63199 సరస్వతీ. 11 Glory of The Mother Central Chinmaya Mission Trust, Bombay 1991 105 10.00
63200 సరస్వతీ. 12 భారతీ వైభవం పాతూరి సీతారామాంజనేయులు తి.తి.దే., తిరుపతి ... 48 3.00
63201 సరస్వతీ. 13 Mahasaraswati Prema Nandakumar Kalai Arangam, Chennai 2002 62 90.00
63202 సరస్వతీ. 14 శ్రీ సరస్వతీ వైభవమ్ కొడకండ్ల వేంకటేశ్వరశర్మ శ్రీ సరస్వతీ దేవస్థానము, వాసర 1990 73 10.00
63203 సరస్వతీ. 15 Sarasvati R.L. Kashyap 2002 32 10.00
63204 సరస్వతీ. 16 Saraswati Chitralekha Singh Crest Publishing House, New Dehi 1999 89 75.00
63205 సరస్వతీ. 17 సరస్వతీ స్తోత్ర కదంబమ్ మాడుగుల నాగఫణిశర్మ అవధాన సరస్వతీ పీఠమ్, హైదరాబాద్ 2015 56 20.00
63206 సరస్వతీ. 18 శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేంద్ర సరస్వతీ కీర్తనలు మండలీక వెంకట శాస్త్రి శ్రీ నారాయణ శంకర భగవత్పాద సరస్వతి 2007 96 40.00
63207 సరస్వతీ. 19 జయ భారతి పురాణపండ శ్రీనివాస్ శ్రీ సరస్వతీ దేవి దేవాలయము, అవంతీపురం ... 104 21.00
63208 సరస్వతీ. 20 వాణీ విలాసము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ చింతలపాటి సోమయాజి శర్మ 2009 159 50.00
63209 గాయత్రి. 1 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ ప్రథమ భాగం ఆకుల వెంకటేశ్వరరావు గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ 1993 244 18.00
63210 గాయత్రి. 2 గాయత్రి చిత్రావళి పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్ట్ 2014 55 25.00
63211 గాయత్రి. 3 గాయత్రి ఐ.కె. తైమిని శ్రీ కృష్ణదివ్యజ్ఞాన సమాజము, గుంటూరు 2008 143 100.00
63212 గాయత్రి. 4 శ్రీ గాయత్రీ శతకం అయినాల మల్లేశ్వరరావు తెనాలి రామకృష్ణ అకాడమీ, తెనాలి 2008 29 20.00
63213 గాయత్రి. 5 వేదమాత శ్రీ గాయత్రి ప్రతాపగిరి మాణిక్యశర్మ ... 1989 77 15.00
63214 గాయత్రి. 6 శ్రీ గాయత్రీ శంకర భాష్యము చిదానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1989 191 20.00
63215 గాయత్రి. 7 గాయత్రీ బ్రహ్మ విద్య కోటంరాజు సత్యనారాయణశర్మ గీతా మందిరం, బాపట్ల 2006 157 20.00
63216 గాయత్రి. 8 గాయత్రీ మహాత్మ్యము ... గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ 2000 22 2.00
63217 గాయత్రి. 9 గాయత్రీ హవన విధి మఱియు దీపయజ్ఞం ... గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ ... 32 2.50
63218 గాయత్రి. 10 గాయత్రీ హవనవిధి ... యుగనిర్మాణ యోజన, గుంటూరు ... 48 4.00
63219 గాయత్రి. 11 శ్రీ గాయత్రీ దండకము యడవల్లి పూర్ణయ్య సిద్ధాన్తి ... 1977 48 2.00
63220 గాయత్రి. 12 గాయత్రీ మంత్రము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 2003 38 10.00
63221 గాయత్రి. 13 గాయత్రీ ఉపనిషత్ ధవళ అనంత పద్మనాభ శర్మ ... ... 12 1.00
63222 గాయత్రి. 14 గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము ... గాయత్రీ శక్తి పీఠం, నారాకోడూరు ... 32 2.00
63223 గాయత్రి. 15 గాయత్రీ మన్త్రము ... శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, వ్యాసాశ్రమము 2004 48 5.00
63224 గాయత్రి. 16 గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము ... గాయత్రీ శక్తి పీఠం, నారాకోడూరు 2006 32 3.00
63225 గాయత్రి. 17 గాయత్రీ చాలీసా ... ... 2009 12 2.00
63226 గాయత్రి. 18 గాయత్రీ ఉపాసన ... ... ... 32 3.00
63227 గాయత్రి. 19 అఖండ గాయత్రీ జపయజ్ఞము ... గాయత్రీస్వామి ... 30 10.00
63228 గాయత్రి. 20 శ్రీ దశావతార స్తోత్రము కాశీ కృష్ణమాచార్యులు లలితా అండ్ కో., ఏలూరు 1964 8 0.25
63229 విష్ణు. 1 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్, నామావళి ... జమిలి సారంగపాణి, క్రిష్ణవేణి 2001 63 20.00
63230 విష్ణు. 2 Mahavishnu And His Various Forms Swami Harshananda Ramakrishna Math, Bangalore 2000 48 6.00
63231 విష్ణు. 3 Jayadeva's Dasavatara Stotra Ramakrishna Math, Bangalore 1981 28 2.00
63232 విష్ణు. 4 కూర్మావతారము ... ... ... 38 2.00
63233 విష్ణు. 5 శ్రీ దశావతార స్తోత్రము వాదిరాజస్వామి శ్రీ గురురాజ సేవాసమితి ప్రచురణము ... 18 0.50
63234 విష్ణు. 6 దశావతారముల పాట బద్దిరెడ్డి కోటేశ్వరరావు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల, బెజవాడ 1925 8 0.25
63235 విష్ణు. 7 శ్రీహరి విలాసము దంగేటి అప్పారావుగుప్త రచయిత, మాడుగుల 1974 133 2.00
63236 విష్ణు. 8 కూర్మావతారము ... ... ... 102 2.00
63237 విష్ణు. 9 శ్రీ మహావిష్ణువు అవతార కథలు కుర్నూతల పెద హనుమంతరావు కుర్నూతల పెద హనుమంతరావు 1964 48 0.60
63238 విష్ణు. 10 శ్రీ మహావిష్ణు వైభవమ్ ... ... ... 72 10.00
63239 విష్ణు. 11 పుష్పాంజలి ... రామకృష్ణ సేవాసమితి, బాపట్ల 1984 104 4.00
63240 విష్ణు. 12 శ్రీ విష్ణు స్తోత్రములు ... ... ... 10 2.00
63241 విష్ణు. 13 దశావతారములు స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, హైదరాబాద్ 1994 58 10.00
63242 విష్ణు. 14 విష్ణూపదశావతారస్తవము తిరుమల రామాచార్య దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి దీపాల రాధాకృష్ణమూర్తి దంపతులు 2014 48 36.00
63243 విష్ణు. 15 దశావతారములు అన్నంగి వేంకట శేషలక్ష్మి దీప్తి, హైదరాబాద్ ... 72 15.00
63244 విష్ణు. 16 దశావతారముల కీర్తనలు బద్దిరెడ్డి కోటేశ్వరరావు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1928 8 1.00
63245 విష్ణు. 17 పురాణాలు కుల వ్యవస్థ దశావతారాలు విజయ భారతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2008 76 15.00
63246 విష్ణు. 18 బాలల బొమ్మల దశావతారాలు సన్నిధానం నరసింహశర్మ రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 106 36.00
63247 విష్ణు. 19 Dasha Avatara Anant Pai H.G. Mirchandani fo India Book 87 1.00
63248 విష్ణు. 20 Dasha Avatara India Book House pvt Ltd 1997 87 15.00
63249 విష్ణు. 21 చామంతి ... త్రివేణి సమ్మేళనము, రాజమండ్రి ... 30 10.00
63250 విష్ణు. 22 దశావతారములు ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2006 22 10.00
63251 విష్ణు. 23 Dasavatara (The Ten Incarnations of lord Vishnu) National Museum, New Delhi 2009 50 130.00
63252 లక్ష్మీనరసింహ. 1 శ్రీ నారసింహ పూజావిధానము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు ... ... 32 2.00
63253 లక్ష్మీనరసింహ. 2 శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... శ్రీరామా బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1976 207 1.50
63254 లక్ష్మీనరసింహ. 3 శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్తోత్రమ్ ... Jamili Saranga Pani 2002 40 2.00
63255 లక్ష్మీనరసింహ. 4 శ్రీలక్ష్మీనారసింహ పూజా విధానము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు అబ్బరాజు తిమ్మరుసు, చిలకలూరిపేట ... 24 2.00
63256 లక్ష్మీనరసింహ. 5 శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ మూలమంత్ర సంపుటిత పురుషసూక్త విధానపూజా కల్పము ... దుర్గాసేవాసమితి, కల్వకుర్తి 2000 15 5.00
63257 లక్ష్మీనరసింహ. 6 శ్రీ ఘటికాచల శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్తోత్ర రత్నావళి ... ... ... 56 2.00
63258 లక్ష్మీనరసింహ. 7 భజగోవిందమ్, లక్ష్మీనృసింహస్తోత్రము, హనుమాన్ చాలీసా శంకరాచార్యులు, తులసీదాసు, తుమ్మల సీతారామమూర్తి ... ... 26 2.00
63259 లక్ష్మీనరసింహ. 8 లక్ష్మీనృసింహ స్తోత్రరత్నావళి ... సింహాచల దేవస్థానము, సింహాచలం ... 71 2.00
63260 లక్ష్మీనరసింహ. 9 శ్రీరామానందలహరి వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ రావినూతల నాగభూషణ దాసుఁడు, అంగలకుదురు 1969 42 0.50
63261 లక్ష్మీనరసింహ. 10 లక్ష్మీనృసింహ స్తోత్రము బీ.వీ.యస్. శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1997 32 5.00
63262 లక్ష్మీనరసింహ. 11 సింహాచల చందనోత్సవము ఆర్.వి.వి. గోపాలాచార్యులు ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 48 30.00
63263 లక్ష్మీనరసింహ. 12 నరసింహశతకము పండిత పరిష్కృతం శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 100 8.00
63264 లక్ష్మీనరసింహ. 13 శ్రీ లక్ష్మీనృసింహస్తుతి ఇలపావులూరి శ్రీనివాసరావు మున్నంగి పున్నయ్య పంతులు 1982 14 1.00
63265 లక్ష్మీనరసింహ. 14 లక్ష్మీనరసింహ పురాణము యామిజాల పద్మనాభస్వామి తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 132 10.00
63266 లక్ష్మీనరసింహ. 15 శ్రీ మట్టపల్లి లక్ష్మీనరసింహ నక్షత్రమాల వి.ఏ. కుమారస్వామి ... 2005 25 10.00
63267 లక్ష్మీనరసింహ. 16 శ్రీలక్ష్మీనృసింహ స్తోత్రము జగద్గురు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య ... 2008 32 15.00
63268 లక్ష్మీనరసింహ. 17 శంకర చైతన్యం స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, హైదరాబాద్ 1994 95 15.00
63269 లక్ష్మీనరసింహ. 18 శ్రీ నృసింహప్రియ ... శ్రీ అహోబిల క్షేత్రము, అబోబిలం 1991 68 10.00
63270 లక్ష్మీనరసింహ. 19 Nrisimhapriya 2004 89 25.00
63271 లక్ష్మీనరసింహ. 20 The Splendor of Sri Nava Narasimha of Ahobila Kshetram Acharya Ranga Komanduri 2000 43 200.00
63272 లక్ష్మీనరసింహ. 21 Sri Ahobila Narasimha Swamy Temple P. Sitapati Government of Andhra Pradesh, Hyderabad 1982 44 25.00
63273 లక్ష్మీనరసింహ. 22 శ్రీ నృసింహప్రియ ... శ్రీ అహోబిల క్షేత్రము, అబోబిలం 1991 68 10.00
63274 లక్ష్మీనరసింహ. 23 శ్రీ నృసింహప్రియ ... శ్రీ అహోబిల క్షేత్రము, అబోబిలం 1994 64 10.00
63275 భగవద్గీత చారిత్రక పరిణామం డి.డి. కోశాంబి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 31 2.00
63276 Bhagavad Gita Brahmanandagiri Sri Vani Vilas press, Srirangam 1912 614 2.00
63277 గీతామృతము ... సచ్చిదానంద గీతాశ్రమము, పొన్నూరు ... 122 7.00
63278 భగవద్గీత మానవత వేదుల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రామచంద్రుల జీవానందశర్మ, గుంటూరు ... 16 1.00
63279 The Bhagavat Thakur Bhaktivinode 136 2.00
63280 భగవద్గీతా బైబిల్ ఖురాన్ ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి శ్రీ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 256 75.00
63281 భగవద్గీత వ్యక్తిత్వ వికాసం వెలువోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి వెలువోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి, గుంటూరు 2008 108 60.00
63282 శ్రీ గీతారాధన నిత్యపారాయణ గ్రంథము కె. కృష్ణమాచార్యులు మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2012 256 81.00
63283 గీతా మాధుర్యము మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2004 200 25.00
63284 శ్రీమద్రామాయణము అరణ్య కాండము పి.వి. గోవిందరావు పి.వి. గోవిందరావు, గుంటూరు 2003 46 10.00
63285 యోగవాసిష్ఠం ఉత్పత్తి ప్రకరణం ప్రథమ భాగం సముద్రాల లక్ష్మణయ్య ... 1998 286 15.00
63286 Problems of the Ramayana D.C. Sircar Government of Andhra Pradesh, Hyderabad 1979 35 1.00
63287 అవలోకనం (నగ్నముని కొయ్యగుర్రం కావ్యంపై బహుముఖీన వ్యాఖ్యల సంకలనం) నగ్నముని కొయ్యగుర్రం ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 89 50.00
63288 జలపాతం లంకా శివరామప్రసాద్ లంకా శివరామప్రసాద్ 2015 307 300.00
63289 రాగనర్తన గొట్టిపాటి నరసింహస్వామి వంశీ ప్రచురణలు, సాతులూరు, గుంటూరు 2001 118 70.00
63290 ఆసుపత్రి గీతం కె. శివారెడ్డి నవయుగ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1977 90 3.00
63291 చర్య కె. శివారెడ్డి నవయుగ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1975 96 3.00
63292 వృత్తలేఖిని కె. శివారెడ్డి ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2003 106 40.00
63293 రెండో ప్రతిపాదన ఇస్మాయిల్ కుసుమ బుక్స్, విజయవాడ 1997 62 20.00
63294 రాత్రి వచ్చిన రహస్యపు వాన ఇస్మాయిల్ ... 1987 74 10.00
63295 దేశదేశాల హైకూ పెన్నా శివరామకృష్ణ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2009 98 30.00
63296 అగ్నిశిఖలు మంచుజడులు కమ్మిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు అమర సాహితి, హైదరాబాద్ ... 64 2.00
63297 గుప్పెడు సూర్యుడు మరి కొన్ని కవితలు పద్మా సచ్‌దేవ్, ఎ. కృష్ణారావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2015 128 90.00
63298 లాల్‌బనో గులామీ ఛోడో బోలో వందేమాతరం ఎన్‌కె ఆర్ ఎస్ యు ప్రచురణ 1985 21 2.00
63299 పాతపాళీ తాపీ ధర్మారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 136 6.50
63300 మనుషులపై మిర్చీలు బత్తుల వీవీ అప్పారావు పెద్దూరి వెంకటదాస్ 2015 120 15.00
63301 పల్నాటి భారతము కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కె. పార్వతి, ప్రొద్దుటూరు 1996 197 100.00
63302 ఇదీ జీవితమంటె అయ్యగారి రామచంద్రరావు పి.ఎస్. శర్మ, రాజమండ్రి 1993 34 15.00
63303 ఇదీ జీవితమంటె అయ్యగారి రామచంద్రరావు పి.ఎస్. శర్మ, రాజమండ్రి 1993 34 15.00
63304 రసక్షేత్రం గూడపాటి కోటేశ్వరరావు అరుణానంద్, విజయవాడ 2015 80 25.00
63305 ఏకాంతసేవ వేంకటపార్వతీశ్వర కవులు ... ... 48 10.00
63306 వర్తమాన భారతం నిమ్మరాజు వెంకట కోటేశ్వరరావు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 572 216.00
63307 నిరుద్ధభారతము ... ... ... 15 2.00
63308 పురుషోత్తమచరిత్ర పోతరాజు పురుషోత్తమరావు శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 2015 240 150.00
63309 స్వగతం స్వఅనుభవం నూతక్కి వెంకటప్పయ్య ... 2003 77 10.00
63310 వీరభద్ర విజయము ... తెలుగు వార్త పత్రిక, గుంటూరు ... 28 2.00
63311 మావో కవితలు ఎన్. వేణుగోపాల్ విరసం ప్రచురణ 1993 95 20.00
63312 జన కవనం తెలకపల్లి రవి ఆహ్వానసంఘం, వరంగల్ 2005 176 50.00
63313 గమనం ... రంజని కుందుర్తి అవార్డు కవితలు 1994 84 10.00
63314 దారి రెక్కలు 3 యం.కె. సుగమ్ బాబు న్యూలైఫ్ ప్రజంటేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 87 60.00
63315 కొన్ని సమయాలు శ్రీకాంత్ ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2000 122 25.00
63316 నల్లగేటూ నందివర్ధనం చెట్టు శిఖామణి నందిని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 159 60.00
63317 ఉన్నిమువ్వల కాగడా యశశ్ర్శీ రంగనాయకి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2012 76 50.00
63318 తొలివలపు తుర్గెనీవ్ నవోదయ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1979 101 1.00
63319 మధుకన్య (రుబాయతులు) ఉమర్ ఖయామ్, ఫిట్జెరాల్డ్, కస్తూరి నరసింహమూర్తి ... 1963 15 1.00
63320 Rubaiyat of Omar Khayyam Fitzgerald Srinivas Publications, Vinukonda 148 80.00
63321 రుబాయీలు నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు ... 2011 40 50.00
63322 శ్రీమాలిక పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి దండమూడి విజయలక్ష్మి ... 20 2.00
63323 భజగోవిందమ్ ... ... ... 72 2.00
63324 భజగోవిందం స్వామి పరిపూర్ణానంద సరస్వతి శ్రీపీఠం, కాకినాడ ... 156 25.00
63325 శివానందలహరి హంస శలాక రఘునాథశర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, రాజమండ్రి 2003 102 30.00
63326 సౌందర్యలహరీ శివానందలహరీ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 64 10.00
63327 లోపలి మనిషి పి.వి. నరసింహారావు యం. శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 2011 160 350.00
63328 ఆద్యంతాలు మధ్యరాధ బుచ్చిబాబు యం. శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 138 2.00
63329 దివ్య జీవనము వేలూరి శివరామశాస్త్రి త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1948 138 1.00
63330 బద్దన్న సేనాని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, విజయవాడ 1979 232 8.00
63331 గురువులు అల్లం రాజయ్య చరిత ప్రచురణలు 1996 56 6.00
63332 మొగలి పూలు యర్రమిల్లి విజయలక్ష్మి శ్రీ విజయసాయి ప్రచురణలు 1994 145 25.00
63333 బానిసలు భగవానువాచ కేశవరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1974 133 2.00
63334 భక్తి కథలు జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2005 134 25.00
63335 పాపాఘ్ని వేంపల్లి గంగాధర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2015 152 110.00
63336 నేస్తం నీ గురుతు డి. నటరాజ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 134 75.00
63337 ఒంటరిగా లేం మనం ... మహిళా మార్గం ప్రచురణలు 1999 248 35.00
63338 కథావరణం విహారి, నాగసూరి వేణుగోపాల్ చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 220 120.00
63339 ఊరబావి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2010 200 108.00
63340 పేగు కాలిన వాసన కథలు ఎ.ఎన్. జగన్నాథశర్మ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 231 125.00
63341 రంగు రంగుల చీకటి కలువకొలను సదానంద విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1995 168 50.00
63342 రెక్కలున్న పిల్ల ఎస్. జయ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1998 124 30.00
63343 నాలుగు దృశ్యాలు ఆడెపు లక్ష్మీపతి కథలు ఆదిత్య పబ్లికేషన్స్, గోదావరిఖని 1997 207 40.00
63344 లియోసా సంపత్ కుమార్ ... 2000 154 75.00
63345 స్మృతి బి.ఎస్. రాములు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1998 159 60.00
63346 ఆరోహణ ఎమ్మెస్ సూర్యనారాయణ స్వీయ పబ్లికేషన్స్, పొదలాడ 1993 78 15.00
63347 నిరంతరం జీవన్ ... 1995 104 20.00
63348 బచ్చేదానీ గీతాంజలి గోదావరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 187 50.00
63349 క రాజు కథలు సింగీతం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2005 104 40.00
63350 క రాజు కథలు సింగీతం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2005 104 40.00
63351 విత్తనాలు మహాశ్వేతాదేవి జనసాహితి ప్రచురణ 1989 56 3.00
63352 ఐదుగురు లోఫర్లు నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1970 186 10.00
63353 స్వర్ణ సీమకు స్వాగతం మహేంద్ర ... ... 111 10.00
63354 థెరెసా పోలవరపు శ్రీహరిరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1956 246 2.50
63355 The God Father మూర్తి కె.వి.వి.ఎస్. Putnam & Sons 2015 240 150.00
63356 రాకాసి కోర మహాశ్వేతాదేవి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1982 170 6.00
63357 The Tales of Ivan Belkin B. Ramachandra Rao Visalandhra publishing House, Vijayawada 1959 188 2.00
63358 ప్రతిద్వంది సునీల్ గంగోపాధ్యాయ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 151 5.00
63359 మరణానంతరము శివరామ కారంత నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా, న్యూఢిల్లీ 1971 196 4.00
63360 నేను హరినారాయణ ఆప్టే, డి. వెంకట్రామయ్య నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా, న్యూఢిల్లీ 1973 187 3.00
63361 శనీచరి మహాశ్వేతాదేవి జనసాహితి ప్రచురణ 1999 144 35.00
63362 నవజీవనం టాల్ స్టాయ్, పురాణం కుమారరాఘవశాస్త్రి దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1955 550 4.50
63363 Pictures of Famous Composers, Musicians and Patrons P. SambaMoorthy The Indian Music Publishing House 2008 63 70.00
63364 తెలుగు నాటక రంగం నూతన ధోరణులు ప్రయోగాలు కందిమళ్ల సాంబశివరావు కాకతీయ ప్రచురణ, చిలకలూరిపేట 1995 569 200.00
63365 నాటక విశ్లేషణ కేతవరపు రామకోటిశాస్త్రి జిజ్ఞాస ప్రచురణ 1993 243 50.00
63366 మహాకవి గురజాడ ఎస్. గంగప్ప ఎస్. గంగప్ప, గుంటూరు 2015 71 50.00
63367 నాటకోపన్యాసములు రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1968 78 2.00
63368 భారతాభారతరూపకమర్యాదలు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, మదరాసు 1940 54 1.00
63369 ఆంధ్ర నాటక పద్యపఠనం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు అద్దేపల్లి నాగేశ్వరరావు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్ 1957 146 2.00
63370 The Laws And Practice of Sanskrit Drama Surendra Nath Shastri Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1961 556 25.00
63371 నెల్లూరు నాటకం ఈతకోట సుబ్బారావు ఈతకోట సుబ్బారావు, నెల్లూరు 2009 48 50.00
63372 ఇంటర్మీడియట్ రంగస్థలశాస్త్రం నాటకము దర్శకత్వము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ ... 260 10.00
63373 ఇంటర్మీడియట్ రంగస్థలశాస్త్రం ద్వితీయ భాగము ఎన్. రవీంద్రరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2002 222 35.00
63374 సంగీత రీతులు లోతులు కడవటిగంటి రోహిణీ ప్రసాద్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2014 212 150.00
63375 శ్రీ త్యాగరాజకృతి రామాయణము డి. శేషాద్రి ... 1980 32 1.25
63376 చదువుకున్న రైతు బిడ్డ గేరా ప్రేమయ్య గేరా ప్రేమయ్య, తెనాలి 1979 13 0.60
63377 నాజర్ బొబ్బిలి యుద్ధం నాజరు శ్రీ స్వరాజ్య పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 40 2.50
63378 రైతు ఏటుకూరి వేంకట నరసయ్య ఏటుకూరి వేంకట నరసయ్య కవితాప్రభాస 1942 60 25.00
63379 ఆంధ్రుల జానపద విజ్ఞానం ఆర్వీయస్. సుందరం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 532 70.00
63380 ??? ... ... ... 39 1.00
63381 పగటి వేషాలు ప్రదర్శనరీతులు గుఱ్ఱం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు భారతి 2006 308 350.00
63382 A Humble Tribute of Praise to Shri Sainath Zarine Taraporevala Sai Dhun Enterprises, Bombay 1987 165 2.00
63383 ప్రబోధ సూర్యోదయము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 2009 79 20.00
63384 జ్ఞాన సారము స్వామి తోజోమయానంద, పచ్చిపులుసు వెంకటేశ్వర్లు చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2002 37 10.00
63385 అద్వైతామృత వర్షిణి కంభంపాటి బాలకృష్ణ శర్మ ... 1990 115 2.00
63386 మహాన్యాస పూర్వక రుద్రార్చనాభిషేకవిధి పాతూరి సీతారామాంజనేయులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1995 204 45.00
63387 నా సద్గురువు జూలియన్ పీ. జాన్సన్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ 2012 279 100.00
63388 చివరితోడు ... భక్తి స్పెషల్ ... 100 10.00
63389 భాగవత సూక్తి రత్నాలు, వాల్మీకి వాణి, స్తోత్ర రత్నాలు, భక్తిస్తోత్రరత్నావళి ... భక్తి స్పెషల్ 2001 200 20.00
63390 మాఘ మాస మహిమలు, కార్తీక పురాణం, తులసి మహాత్మ్యం ... భక్తి స్పెషల్ 2001 200 20.00
63391 శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కళ్యాణం బొమ్మిడాల నారాయణమూర్తి బొమ్మిడాల నారాయణమూర్తి, గుంటూరు ... 88 10.00
63392 మీ కోసం పరిపూర్ణానంద సరస్వతీస్వామి అమృత వర్షిణీ పబ్లికేషన్స్ 2000 47 10.00
63393 దయాసముద్ర తరంగాలు కె. సురేష్ చందర్, తుమ్మలపల్లి హరిహరశర్మ జగద్గురు శంకరాచార్య మహాసంస్థానం 2010 48 20.00
63394 విశ్వధర్మ పరిషత్ ... విశ్వధర్మపరిషత్ సాహిత్య విభాగం 2003 17 5.00
63395 Memorable Moments K. Suresh Chandar జగద్గురు శంకరాచార్య మహాసంస్థానం 2010 50 25.00
63396 ఆధ్యాత్మిక ప్రపాఠములు స్వామి దేవాంద చిన్న స్వామి డివైన్ లైఫ్ సోసైటీ 2008 172 5.00
63397 పంచ సూక్తాలు ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 116 20.00
63398 మరణానంతరం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2006 51 10.00
63399 సాధన సుధ అనుభవానందస్వామి శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల 2002 162 2.00
63400 శ్రీ సంతాన వేణుగోపాలస్వామి మహాత్మ్యము చక్రవర్తుల శేషాచార్యులు ... ... 40 25.00
63401 శ్రీ త్రికూటాచల వైభవం మరో శ్రీశైలం కోటప్పకొండ ... త్రికోటేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానము 2014 40 10.00
63402 శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి ... 16 3.00
63403 బాల రామాయణం గాయత్రీ రామాయణంతో పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి ... 20 10.00
63404 చేజర్ల శ్రీ కపతోశ్వర స్వామివారి చరిత్ర చాగంటి చలమారెడ్డి చాగంటి చలమారెడ్డి 1999 30 2.00
63405 శ్రీ లలితాదేవి చరిత్ర సిద్ధేశ్వరానందభారతీస్వామి శ్రీ లలితాపీఠము, విశాఖపట్టణం ... 154 60.00
63406 అన్నవర రత్నాద్రి వైభవము పాలంకి పట్టాభిరామమూర్తి ... ... 24 2.00
63407 శ్రీ సాయి దర్శన్ ... సాయిప్రబోధ ప్రచార మాసపత్రిక 2008 62 2.00
63408 చిలుకూరు వెంకటేశ్వరస్వామి దివ్య మహిమలు శంకర్ సింగ్ ఠాకూర్ వరలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్ ... 32 10.00
63409 దర్శనీయ దేవాలయాలు (కర్ణాటక) వల్లూరుపల్లి లక్ష్మి చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2014 63 50.00
63410 శ్రీ సుందరేశ్వర స్వామి దివ్య లీలలు ... వరలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్ ... 32 10.00
63411 స్థల పురాణం శంకర్ సింగ్ ఠాకూర్ వరలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్ ... 32 9.00
63412 మూల విరాట్ ఆఖండ మహామృత్యంజయ శ్రీరామలింగేశ్వరస్వామి కావురి శ్రీనివాస్ ... 2006 60 25.00
63413 శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవస్వామివారి స్థల పురాణము ... ... ... 40 10.00
63414 మారికాపుర శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి వారి స్థల పురాణము మార్కండేయ మహర్షి ... 2003 38 2.00
63415 అమరావతి క్షేత్రము దీవి దీక్షితులు శ్రీ అమరేశ్వరస్వామి దేవస్థానము 2002 55 10.00
63416 శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి వారి చరిత్ర మోపిదేవి ... శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి వారి దేవస్ధానం ... 16 3.50
63417 శ్రీ రాజరాజేశ్వరస్వామి చరిత్రము ... శ్రీ రాజరాజేశ్వరస్వామి వారి దేవస్థానము, వేములవాడ 2004 20 2.00
63418 శ్రీ పట్టిసాచల స్థల పురాణం ర్యాలి సూర్యనారాయణమూర్తి ... ... 34 4.00
63419 శ్రీ చాళుక్య కుమారారామ భీమేశ్వర స్వామి దేవాలయం ... ... 2002 18 11.00
63420 శ్రీ కాళహస్తీశ్వర క్షేత్ర మాహాత్మ్యము అమరవాది శేషయ్య శ్రీరాజా పబ్లికేషన్స్, శ్రీకాళహస్తి ... 90 20.00
63421 శ్రీ కాణిపాక స్వయంభూ వరసిద్ధి వినాయక సుప్రభాతము చరిత్ర పణతుల రామేశ్వర శర్మ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక దేవస్థానము 2002 75 10.00
63422 తిరుమలగిరి దివ్యక్షేత్రం వక్కంతం సూర్యనారాయణరావు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానము, జగ్గయ్యపేట ... 28 2.00
63423 నూరేండ్ల వరకూ ఆరోగ్యంగా ఉండడమెలా ప్రొ. ధర్మవీర్, చలవాది సోమయ్య కోటమాంబ వేంకట సుబ్బయార్య గ్రంథమాల 2006 10 2.00
63424 శరీర దృఢత్వానికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి దీర్ఘాయువుకు సాధారణ వ్యాయామాలు చలవాది సోమయ్య కోటమాంబ వేంకట సుబ్బయార్య గ్రంథమాల 2005 65 10.00
63425 అమరావతీస్తూపము మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ కేసరీ ముద్రణాలయము, చెన్నపురి 1932 87 2.00
63426 విద్యారణ్య చరిత్ర పిశుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1978 75 2.00
63427 ప్రయాగ మాహాత్మ్యం చందూరి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం రాఖీ ప్రకాశన్, గయా ... 24 8.00
63428 శ్రీ ప్రయాగ క్షేత్ర మాహాత్మ్యము పొదిల రామలింగ శాస్త్రి లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ ... 135 2.00
63429 శ్రీ కాశీక్షేత్ర మహాత్మ్యము పొదిల రామలింగ శాస్త్రి లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ 2000 120 10.00
63430 శ్రీ గయా క్షేత్ర మాహాత్మ్యము పొదిల రామలింగ శాస్త్రి లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ 2000 96 10.00
63431 శ్రీ బదరీ క్షేత్ర మాహాత్మ్యము ఓరుగంటి వేంకటేశ్వరశర్మ లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ 2001 71 30.00
63432 శ్రీ కేదార క్షేత్ర మాహాత్మ్యము ఓరుగంటి వేంకటేశ్వరశర్మ లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ 2001 68 30.00
63433 నారాయణీ పతి కొత్త రామకోటయ్య కొత్త రామకోటయ్య, తెనాలి ... 30 2.00
63434 గరుడ దండకమ్ కె.వి. రాఘవాచార్య శ్రీమాలోల గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ ... 34 2.00
63435 తెలుగు వెలుగులు ... ... ... 40 10.00
63436 తెలుగు పద్యమూ మా నాన్న కోట పురుషోత్తం తెలుగు భాషోద్యమ సమితి, తిరుపతి 2006 99 50.00
63437 మన మంచి తెలుగు మలయశ్రీ నవ్య సాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2015 96 80.00
63438 తెలుగు భాష కొన్ని సంగతులు వి. చెంచయ్య విప్లవ రచయితల సంఘం, నెల్లూరు 2015 40 15.00
63439 శ్రీకాకుళం సందేశం ఆవిర్భావం ... తెలుగు భాషోద్యమ సమితి, తిరుపతి 2002 31 2.00
63440 తెలుగే ప్రాచీనం జి.వి. పూర్ణచంద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషాసంఘం, హైదరాబాద్ 2008 150 15.00
63441 శ్రీః వివాహసంస్కారము శ్రీశ్రీశ్రీ స్వామి అరుళానంద శ్రీ లలితానందాశ్రమము, వాడరేవు,చీరాల 164 30.00
63442 ముక్తిద్వారస్తవత్నాకరము శ్రీ మేళ్ళచెఱ్వు వేజ్ఞటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహనరావు,చీరాల 2015 32 1.00
63443 శతంక రాదాముకుంద శతకము శ్రీ సద్గురు సుబ్రాయమహాత్ములు ... 2015 59 1.00
63444 శతంక సంపగిమన్న శతకము రామస్వామి శాస్త్రులు&సన్స్ వావిళ్ళ ప్రెస్,చెన్నపురి 1920 24 1.00
63445 శతంక కుక్కుటేశ్వరశతకము కూచిమంచి తిమ్మకవి వావిళ్ళ ప్రెస్,చెన్నపురి 1919 46 1.00
63446 శతంక శ్రీ దత్తాత్రేయశతకము చిదంబర శాస్త్రి వాణీ ముద్రాక్షరశాల,గుంటూరు 1923 16 1.00
63447 శతంక కదిరి నృసింహ శతకము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు లక్ష్మీగణపతి ఆర్ట్పప్రింటర్స్,గుంటూరు 2011 42 25.00
63448 మన సంస్ర్కతి నిర్మాతల కథలు-1 యన్.యన్.కుమార్ శ్రీ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్,మాగల్లు 1989 55 4.50
63449 తాతా సుబ్బారాయశాస్తులు వారి జీవితచరిత్రము గంటి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి,నిడుదవోలు వేంకటరావు శ్రీకన్యకా పరమేశ్వరి ముద్రాక్షరశాల,విజయనగరం 1935 10 1.00
63450 మహాకవి దాసు శ్రీరాములు దాసు అచ్యుతరావు మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారకసమితి,హైదరాబాద్ 8 1.00
63451 kapilavai lingamurthy(broucher) ... ... ... ... 1.00
63452 కవికరాజు త్రిపురనేని ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విజ్ఞానవేదిక,తెనాలి 2014 48 50.00
63453 divine light Nadendla bhaskara rao kala jyothi process pvt.ltd,hyderabad 2010 145 100.00
63454 ఆత్మదర్శని నాదెండ్ల భాస్కరరావు లలిత పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2010 130 100.00
63455 సత్యదర్శని నాదెండ్ల భాస్కరరావు లలిత పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2011 130 2,011.00
63456 సమదర్శిని నాదెండ్ల భాస్కరరావు లలిత పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2012 215 150.00
63457 అంజలి శివల జగన్నాధరావు విజయ, మద్రాసు 1985 71 2.00
63458 ఇది ఒక సింహం కథ వసుంధర విజయ, మద్రాసు 1980 95 2.00
63459 కష్టమైనను ఇష్టమేనని వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63460 మనసున వెన్నెల అనూరాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63461 మనసా కవ్వించకే కాశీ విశ్వనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63462 మళ్ళీ తెల్లవారింది వాసిరెడ్డి సీతాదేవి ... ... 111 2.00
63463 తెర తొలిగింది వి. రతన్ ప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 95 2.00
63464 ఎప్పటికీ మీకేమీకాను వి. రతన్ ప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 107 2.00
63465 ఏడడుగులు పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63466 అరణి రాఘవ బాలకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63467 ముక్తిపర్వం పి. చంద్రశేఖర అజాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63468 పెళ్ళయ్యాక చూడు వసుంధర ... ... 111 2.00
63469 మనసులో మనసు వి. రాజారామమోహనరావు జ్యోతి 1979 103 2.00
63470 నెవర్ లీవ్ మీ దుర్గ జ్యోతి 1979 99 2.00
63471 ఆత్మీయం పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63472 హస్కీ బుస్కీ గుగ్లీ శీకా హల్వా సాయిరాం ఆకుండి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63473 సంసారంలో సిద్ధాంతాలు కాశీ విశ్వనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63474 ప్రేమ త్యాగం చీర్ల సీతాదేవి జ్యోతి 1978 115 2.00
63475 ఆయనే నా తోడు, నా ఒంటరి జీవితానికి పొన్నాడ విజయకుమార్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63476 వంశీరాగం రాధామహిబిందు తాడికొండ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63477 విపాస టి. రాఘవ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
63478 హృదయరథం పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 96 2.00
63479 పెళ్ళిచేసి చూడు వసుంధర జ్యోతి 1978 118 2.00
63480 నీటి కిరీటాలు వి.వి.బి. రామారావు జ్యోతి 1977 127 2.00
63481 కాశీయాత్ర చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు జ్యోతి 1980 120 4.00
63482 చీమ మనుషులు కె. చిరంజీవి జ్యోతి 1981 118 2.00
63483 మనసిచ్చి చూడు పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 107 2.00
63484 ఓ కథ ముగిసింది వివిన మూర్తి జ్యోతి 1979 127 2.00
63485 జీవనయాత్ర ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు జ్యోతి 1979 111 2.00
63486 ధర్మధార చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు జ్యోతి 1978 119 2.00
63487 పూర్ణిమ మోచర్ల జయశ్యామల స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 144 3.00
63488 మార్పు రావాలి అరిగే రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 107 2.00
63489 పునర్జన్మ వింధ్యవాసిని జ్యోతి 1977 73 2.00
63490 మానవత దాశరధి రంగాచార్య విజయ, మద్రాసు 1976 95 2.00
63491 చీకటి తెరలు కప్పగంతుల మల్లిఖార్జునరావు విజయ, మద్రాసు 1984 79 2.00
63492 అమానుషం అడుగు కదిపితే పుష్పాత్రినాథ్ విజయ, మద్రాసు 1985 62 2.00
63493 శిక్షపడని తప్పు ప్రణవి విజయ, మద్రాసు 1986 79 2.00
63494 కన్నీటిధారలో పన్నీటిజల్లు వడ్లమన్నాటి లక్ష్మీప్రసన్న స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 108 2.00
63495 సత్యం శివం సుందరం వీరభద్రరావ్ పమ్మి, యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 118 2.00
63496 ఒక సబల కథ కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 120 5.00
63497 మెరుపుల మరకలు గోపీచంద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 168 5.00
63498 లలాట లిఖితమ్ విజయ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 95 2.00
63499 పూజకు పనికిరాని పువ్వులు యస్. కాశీవిశ్వనాధ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 131 5.00
63500 మంచుబొమ్మ వి. రాజరామమోహనరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 108 2.00
63501 Novels. 1 The Twenty Seventh Wife Irving Wallace New American Library 1961 400 1.50
63502 Novels. 2 The Seventh Secret Irving Wallace Sphere Books Limited 1987 374 2.95
63503 Novels. 3 The Seven Minutes Irving Wallace New English Library 1986 511 3.50
63504 Novels. 4 The Three Sirens Irving Wallace New American Library 1964 543 2.00
63505 Novels. 5 The Word Irving Wallace Transworld Publishers Ltd., 1972 575 10.00
63506 Novels. 6 The Prize Irving Wallace New American Library 1962 704 5.00
63507 Novels. 7 The Gest of Honour Irving Wallace Sphere Books Limited 1989 249 12.00
63508 Novels. 8 The Plot Irving Wallace Pocket Books, New Yark 900 10.00
63509 Novels. 9 The Plot Irving Wallace New English Library 1981 799 2.50
63510 Novels. 10 The Miracle Irving Wallace New American Library 1984 415 4.95
63511 Novels. 11 The Two Irving Wallace and Amy Wallace Bantam Books, New York 1979 415 2.50
63512 Novels. 12 The Rigeon Irving Wallace 383 2.00
63513 Novels. 13 The Second Lady Irving Wallace Arrow Books Limited 1980 383 1.60
63514 Novels. 14 The Almighty Irving Wallace Sphere Books Limited 1987 372 1.95
63515 Novels. 15 The Golden Room Irving Wallace Sphere Books Limited 1989 240 2.99
63516 Novels. 16 The Golden Room Irving Wallace Sphere Books Limited 1989 240 2.99
63517 Novels. 17 The Guest of Honour Irving Wallace Sphere Books Limited 1989 249 3.50
63518 Novels. 18 The Celestial Bed Irving Wallace 1987 265 2.50
63519 Novels. 19 The Sins of Philip Fleming Irving Wallace Pan Books Ltd., London 1962 222 2.90
63520 Novels. 20 The Chapman Report Irving Wallace New American Library 1960 383 2.50
63521 Novels. 21 The Fabulous Showman Irving Wallace New American Library 1959 288 2.90
63522 Novels. 22 The Man Irving Wallace New American Library 1970 672 2.40
63523 Novels. 23 The R Document Irving Wallace Bantam Books, New York 1977 337 2.25
63524 Novels. 24 The Fan Club Irving Wallace Pocket Books, New Yark 1974 511 1.95
63525 Novels. 25 Holly Wood Wives Jackie Collins Rupa & Co., 605 30.00
63526 Novels. 26 Rock Star Jackie Collins Pocket Books, New Yark 1988 506 4.50
63527 Novels. 27 The Stud Jackie Collins Pan Books Ltd., London 1984 190 1.95
63528 Novels. 28 Holly wood Kids Jackie Collins Rupa & Co., 1995 583 100.00
63529 Novels. 29 Lady Boss Jackie Collins Rupa & Co., 1991 558 50.00
63530 Novels. 30 The World is Full of Divorced Women Jackie Collins Pan Books Ltd., London 1984 255 1.95
63531 Novels. 31 The Stud Jackie Collins New American Library 1978 153 2.00
63532 Novels. 32 The Love Killers Jackie Collins A Warner Communications Company 1982 189 2.95
63533 Novels. 33 Lovers & Gamblers Jackie Collins A Warner Communications Company 1982 591 3.95
63534 Novels. 34 American Star A Love Story Jackie Collins Pan Books Ltd., London 1993 568 4.25
63535 Novels. 35 Chances Jackie Collins Pan Books Ltd., London 1981 596 5.99
63536 Novels. 36 Chances Jackie Collins A Warner Communications Company 1982 809 4.95
63537 Novels. 37 Lucky Jackie Collins Rupa & Co., 1985 639 30.00
63538 Novels. 38 Fatal Cure Robin Cook Rupa & Co., 1994 447 80.00
63539 Novels. 39 Fever Robin Cook Rupa & Co., 365 15.00
63540 Novels. 40 Mind Bend Robin Cook New American Library 1985 351 4.95
63541 Novels. 41 Mortal Fear Robin Cook Rupa & Co., 1988 364 30.00
63542 Novels. 42 Sphinx Robin Cook New American Library 1981 311 3.50
63543 Novels. 43 Vital Signs Robin Cook Rupa & Co., 1991 396 50.00
63544 Novels. 44 Godplayer Robin Cook The Penguin Books, USA 1984 319 7.95
63545 Novels. 45 Chromo Some 6 Robin Cook Pan Books Ltd., London 1997 575 5.99
63546 Novels. 46 Crisi Robin Cook Pan Books Ltd., London 2006 532 6.99
63547 Novels. 47 Coma Robin Cook The Macmillan Co. of India Ltd 1977 305 12.50
63548 Novels. 48 Fatal Cure Robin Cook Rupa & Co., 1994 447 80.00
63549 Novels. 49 Toxin Robin Cook Pan Books Ltd., London 1998 436 5.99
63550 Novels. 50 Vector Robin Cook Berkley Books, New York 1999 395 7.99
63551 Novels. 51 Terminal Robin Cook Rupa & Co., 1993 445 70.00
63552 Novels. 52 The Year of the Intern Robin Cook New American Library 1972 211 4.95
63553 Novels. 53 The Godfather Mario Puzo Pan Books Ltd., London 1976 447 12.50
63554 Novels. 54 The Sicilian Mario Puzo Bantam Books, New York 1984 410 2.95
63555 Novels. 55 The Last Don Mario Puzo Heinemann, London 1996 482 14.95
63556 Novels. 56 The Godfather Mario Puzo New American Library 1978 444 6.99
63557 Novels. 57 Fools Die Mario Puzo 473 2.95
63558 Novels. 58 Fools Die Mario Puzo Pan Books Ltd., London 1979 442 4.95
63559 Novels. 59 The Godfather Papers and other confessions Mario Puzo Pan Books Ltd., London 1972 240 1.40
63560 Novels. 60 Mafia Papers Mario Puzo Doubleday & Company, New York 1976 256 1.95
63561 Novels. 61 The Fortunate Pilgrim Mario Puzo New American Library 1971 203 1.00
63562 Novels. 62 The Godfather Mario Puzo 1969 446 4.95
63563 Novels. 63 The Fourth K Mario Puzo Rupa & Co., 1994 500 80.00
63564 Novels. 64 The Godfather Mario Puzo The Macmillan Co. of India Ltd 1969 447 12.50
63565 Novels. 65 Circus Alistair MacLean St. Jame's Place, London 1975 223 1.20
63566 Novels. 66 Circus Alistair MacLean A fawcett Crest Book 1975 268 2.95
63567 Novels. 67 The Guns of Navarone Alistair MacLean Fontana Books 1974 255 1.50
63568 Novels. 68 Fear Is the Key Alistair MacLean Fawcett Gold Medal, New York 1961 255 2.95
63569 Novels. 69 Breakheart Pass Alistair MacLean St. Jame's Place, London 1974 192 1.70
63570 Novels. 70 The Lonely Sea Alistair MacLean Rupa & Co., 1986 222 20.00
63571 Novels. 71 Ice Station Zebra Alistair MacLean Fontana Books 1971 253 5.00
63572 Novels. 72 Hostage Tower by John Denis Alistair MacLean Fontana Books 1980 191 1.00
63573 Novels. 73 The Golden Rendezvous Alistair MacLean 223 2.00
63574 Novels. 74 The Golden Gate Alistair MacLean Rupa & Co., 1976 246 8.00
63575 Novels. 75 Fear Is the Key Alistair MacLean Fontana Books 224 1.95
63576 Novels. 76 Where Eagles Dare Alistair MacLean Fontana Books 1974 219 2.00
63577 Novels. 77 The Satan Bug Alistair MacLean Fontana Books 1962 222 1.75
63578 Novels. 78 Santorini Alistair MacLean Harper Collins Publishers 1994 220 6.95
63579 Novels. 79 H.M.S. Ulysses Alistair MacLean Fawcett Gold Medal, New York 1955 320 4.95
63580 Novels. 80 When Eight Bells Toll Alistair MacLean Fontana Books 1966 223 0.95
63581 Novels. 81 Goodbye California Alistair MacLean Rupa & Co., 1977 318 9.50
63582 Novels. 82 South By Java Head Alistair MacLean Fontana Books 1958 253 1.00
63583 Novels. 83 The Black Shrike Alistair MacLean A fawcett Crest Book 1970 223 1.95
63584 Novels. 84 Air Force One Is Down Alistair MacLean Fontana Books 1981 224 2.00
63585 Novels. 85 Force 10 from Navarone Alistair MacLean Fontana Books 1973 223 1.25
63586 Novels. 86 Force 10 from Navarone Alistair MacLean Fawcett Gold Medal, New York 1968 255 2.50
63587 Novels. 87 Athabasca Alistair MacLean Rupa & Co., 1980 252 12.00
63588 Novels. 88 River of Death Alistair MacLean Rupa & Co., 1981 192 12.00
63589 Novels. 89 Floodgate Alistair MacLean Rupa & Co., 1983 315 20.00
63590 Novels. 90 Seawitch Alistair MacLean Fontana Books 1977 192 2.00
63591 Novels. 91 Bear Island Alistair MacLean Fontana Books 1971 288 2.95
63592 Novels. 92 Night Without End Alistair MacLean A fawcett Crest Book 1960 224 2.00
63593 Novels. 93 Time of The Assassins Alistair MacLean Harper Collins Publishers 1991 288 40.00
63594 Novels. 94 The Way to Dusty Death Alistair MacLean Fontana Books 1973 190 1.50
63595 Novels. 95 Partisans Alistair MacLean Rupa & Co., 1982 224 12.00
63596 Novels. 96 Goodbye California Alistair MacLean Fontana Books 1980 252 2.00
63597 Novels. 97 Fear Is the Key Alistair MacLean Fontana Books 1961 224 2.00
63598 Novels. 98 Puppet on a Chain Alistair MacLean A fawcett Crest Book 1969 224 1.95
63599 Novels. 99 Santorini Alistair MacLean Fawcett Gold Medal, New York 1988 276 2.00
63600 Novels. 100 The Last Frontier Alistair MacLean Fontana Books 1977 253 1.75
63601 Novels. 101 San Andreas Alistair MacLean Rupa & Co., 1984 285 2.95
63602 Novels. 102 The Dark Crusader Alistair MacLean Fontana Books 1978 223 2.50
63603 Novels. 103 The Secret Ways Alistair MacLean A fawcett Crest Book 1959 256 1.25
63604 Novels. 104 ??? Alistair MacLean Fontana Books 190 1.50
63605 Novels. 105 Caravan to Vaccares Alistair MacLean Fontana Books 1970 189 1.00
63606 Novels. 106 The Guns of Navarone Alistair MacLean St. Jame's Place, London 1969 318 3.00
63607 Novels. 107 South By Java Head Alistair MacLean Fontana Books 1973 253 1.20
63608 Novels. 108 Avenger Frederick Forsyth Corgi Books 2003 346 3.99
63609 Novels. 109 The Deveil's Alternative Frederick Forsyth Arrow Books Limited 1988 478 2.90
63610 Novels. 110 The Dogs of War Frederick Forsyth Hutchison and Co. Ltd 1985 438 5.95
63611 Novels. 111 The Dogs of War Frederick Forsyth Corgi Books 1976 438 2.95
63612 Novels. 112 The Negotiator Frederick Forsyth Bantam Books, New York 1989 498 2.95
63613 Novels. 113 The Fist of God Frederick Forsyth Corgi Books 1994 623 3.50
63614 Novels. 114 The Shepherd Frederick Forsyth Corgi Books 1984 123 3.95
63615 Novels. 115 No Comebacks Frederick Forsyth Corgi Books 1987 331 7.95
63616 Novels. 116 No Comebacks Frederick Forsyth Corgi Books 1982 255 2.00
63617 Novels. 117 Icon Frederick Forsyth Corgi Books 1996 540 2.95
63618 Novels. 118 The Odessa File Frederick Forsyth Corgi Books 1972 316 2.00
63619 Novels. 119 The Odessa File Frederick Forsyth Corgi Books 1985 316 5.95
63620 Novels. 120 The Day of the Jackal Frederick Forsyth Corgi Books 1973 382 0.50
63621 Novels. 121 The Day of the Jackal Frederick Forsyth Corgi Books 1985 382 5.95
63622 Novels. 122 The Days of Slave War Frederick Forsyth Corgi Books 358 0.90
63623 Novels. 123 The Bigger they come A.A. Fair Pocket Books, New Yark 1963 186 2.00
63624 Novels. 124 Fish or Cut Bait A.A. Fair Pocket Books, New Yark 1964 159 1.00
63625 Novels. 125 Pass The Gravy A.A. Fair Pocket Books, New Yark 1964 179 2.00
63626 Novels. 126 Traps Need Fresh Bait A.A. Fair Corgi Books 1969 174 1.00
63627 Novels. 127 Owls Don't Blink A.A. Fair ... ... 224 2.00
63628 Novels. 128 Ice Cold Hands Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1964 181 1.00
63629 Novels. 129 The Case of the Daring Decoy Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 212 1.20
63630 Novels. 130 The Case of the Substitute Face Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1953 226 2.00
63631 Novels. 131 Up For Grabs A.A. Fair Corgi Books 1966 157 1.00
63632 Novels. 132 The Case of the Phantom Fortune Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1965 197 2.00
63633 Novels. 133 The Case of the Waylaid Wolf Erle Stanley Gardner William Morrow and Company 215 2.95
63634 Novels. 134 The Case of the Lucky Legs Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1959 230 2.00
63635 Novels. 135 The Case of the Beautiful Beggar Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 225 2.00
63636 Novels. 136 The Case of the Daring Divorcee Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1965 212 3.95
63637 Novels. 137 The Case of the Empty Tin Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1984 249 2.95
63638 Novels. 138 The Case of the Green Eyed Sister Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 200 2.95
63639 Novels. 139 The Case of the Negligent Nymph Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1982 215 1.95
63640 Novels. 140 The Case of the Backward Mule Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 198 1.00
63641 Novels. 141 The Case of the Troubled Trustee Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 182 1.95
63642 Novels. 142 The Case of the Buried Clock Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1969 231 2.95
63643 Novels. 143 The Case of the Stepdaughter's Secret Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1969 180 2.00
63644 Novels. 144 The Case of the Stuttering Bishop Erle Stanley Gardner Penguin Books 1955 186 1.00
63645 Novels. 145 The Case of the Crying Swallow Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1972 160 2.95
63646 Novels. 146 The Case of the Runaway Corpse Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1990 210 2.00
63647 Novels. 147 The Case of the Mythical Monkeys Erle Stanley Gardner Pan Books Ltd., London 1959 203 1.95
63648 Novels. 148 Two Clues Erle Stanley Gardner Penguin Books 1947 141 1.95
63649 Novels. 149 The D.A. Calls It Murder Erle Stanley Gardner Penguin Books 1955 191 1.95
63650 Novels. 150 The Case of the Lucky Loser Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1957 180 1.95
63651 Novels. 151 The Case of the Deadly Toy Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1959 213 2.95
63652 Novels. 152 The Case of the Forgotten Murder Erle Stanley Gardner Master Mind Books 2006 220 75.00
63653 Novels. 153 The Case of the Counterfeit Eye Erle Stanley Gardner Master Mind Books 2000 208 75.00
63654 Novels. 154 The D.A. Takes A Chance Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1954 201 1.00
63655 Novels. 155 The Case of the Horrified Heirs Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1966 196 2.00
63656 Novels. 156 The Case of the Drowsy Mosquito Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1966 241 2.50
63657 Novels. 157 The Case of the Long Legged Models Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 184 2.95
63658 Novels. 158 The Case of the Terrified Typist Erle Stanley Gardner Pan Books Ltd., London 1956 186 0.50
63659 Novels. 159 The Case of the Vagabond Virgin Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1984 223 2.50
63660 Novels. 160 The Case of the Howling Dog Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1987 216 10.00
63661 Novels. 161 The Case of the Lonely Heiress Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 216 2.50
63662 Novels. 162 The Case of the Reluctant Model Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 195 1.00
63663 Novels. 163 The Case of the Cautious Coquette Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 198 1.50
63664 Novels. 164 The Case of the Singing Skirt Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1961 198 1.00
63665 Novels. 165 The D.A. Calls It Murder Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1958 203 2.00
63666 Novels. 166 The Case of the Amorous Aunt Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1965 212 2.95
63667 Novels. 167 Some Slips Don't Show A.A. Fair Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1964 168 2.50
63668 Novels. 168 You Can Die Laughing A.A. Fair Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1964 165 1.95
63669 Novels. 169 The Case of the Glamorous Ghost Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1986 232 2.95
63670 Novels. 170 The Case of the Lazy Lover Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 212 2.95
63671 Novels. 171 The Case of the Calendar Girl Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 198 2.50
63672 Novels. 172 The Case of the Counterfeit Eye Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 201 2.95
63673 Novels. 173 The Case of the Dubious Bridegroom Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 215 2.95
63674 Novels. 174 The Case of the Fiery Fingers Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1960 214 1.95
63675 Novels. 175 The Case of the Sulky Girl Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 230 2.90
63676 Novels. 176 The Case of the Perjured Parrot Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 185 1.90
63677 Novels. 177 The Case of the Rolling Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1965 184 1.00
63678 Novels. 178 Fish or Cut Bait Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1970 189 1.00
63679 Novels. 179 The Case of the Queenly Contestant Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 179 1.50
63680 Novels. 180 The Case of the Careless Kitten Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 243 1.50
63681 Novels. 181 The Case of the Fan Dancer's Horse Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 194 1.50
63682 Novels. 182 The Case of the Shapely Shadow Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1962 178 1.50
63683 Novels. 183 The Case of the Foot Loose Doll Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1960 181 1.50
63684 Novels. 184 The Case of the Gilded Lily Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 180 1.00
63685 Novels. 185 The Case of the Smoking Chimney Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 179 1.50
63686 Novels. 186 The Case of the Mischievous Doll Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1962 176 1.50
63687 Novels. 187 The Case of the Duplicate Daughter Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1962 197 1.50
63688 Novels. 188 The Case of the Bigamous Spouse Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 166 1.50
63689 Novels. 189 The Case of the Green Eyed Sister Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 200 1.50
63690 Novels. 190 The Case of the Deadly Toy Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 198 1.50
63691 Novels. 191 The Case of the Fan Dancer's Horse Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 194 1.50
63692 Novels. 192 Beware The Curves Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1960 183 1.50
63693 Novels. 193 The Case of the Terrified Typist Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 181 1.50
63694 Novels. 194 The Case of the Sunbathers Diary Erle Stanley Gardner Ballantine Books, New York 1982 230 2.95
63695 Novels. 195 The Case of the Fenced In Woman Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1973 200 1.95
63696 Novels. 196 The Case of the Worried Waitress Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1967 175 1.50
63697 Novels. 197 The Case of the Waylaid Wolf Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1962 215 2.95
63698 Novels. 198 The Case of the Long Legged Models Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1963 184 1.50
63699 Novels. 199 The Case of the Calendar Girl Erle Stanley Gardner Pocket Books, New Yark 1960 198 2.92
63700 Novels. 200 The Bear Raid Ken Follet Coronet Books 1979 141 1.75
63701 Novels. 201 The Hammer of eden Ken Follet Pan Books Ltd., London 1998 551 5.95
63702 Novels. 202 Hornet Flight Ken Follet Pan Books Ltd., London 2002 582 6.99
63703 Novels. 203 The Modigliani Scandal Ken Follet Pan Books Ltd., London 1976 279 5.99
63704 Novels. 204 A Place Called Freedom Ken Follet Pan Books Ltd., London 1995 568 5.95
63705 Novels. 205 Whiteout Ken Follet Pan Books Ltd., London 2004 4.71 3.25
63706 Novels. 206 Triple Ken Follet Futura Publications Limited 1979 377 1.50
63707 Novels. 207 The Shakeout Ken Follet Coronet Books 1975 157 2.00
63708 Novels. 208 The Pillars of the Earth Ken Follet Pan Books Ltd., London 1990 1075 6.99
63709 Novels. 209 Eye of the Needle Ken Follet Pan Books Ltd., London 1978 322 2.25
63710 Novels. 210 The Third Twin Ken Follet Fawcett Gold Medal, New York 1997 468 9.99
63711 Novels. 211 Night Over Water Ken Follet Rupa & Co., 1991 404 60.00
63712 Novels. 212 The Third Twin Ken Follet Fawcett Gold Medal, New York 1996 469 2.00
63713 Novels. 213 Morning Noon & Night Sidney Sheldon 375 1.00
63714 Novels. 214 The Other Side of Midnight Sidney Sheldon Warner Books 1990 462 2.00
63715 Novels. 215 The Sands of Time Sidney Sheldon Rupa & Co., 1990 365 40.00
63716 Novels. 216 The Doomsday Conspiracy Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 1991 319 50.00
63717 Novels. 217 The Doomsday Conspiracy Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 1991 319 50.00
63718 Novels. 218 Tell Me Your Dreams Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 1998 354 4.99
63719 Novels. 219 Memories of Midnight Sidney Sheldon Warner Books 1991 404 40.00
63720 Novels. 220 The Doomsday Conspiracy Sidney Sheldon Warner Books 1991 319 50.00
63721 Novels. 221 The Other Side of Midnight Sidney Sheldon The Macmillan Co. of India Ltd 1979 462 15.00
63722 Novels. 222 Bloodline Sidney Sheldon Warner Books 1977 460 10.00
63723 Novels. 223 Catoplus Terror Sidney Sheldon 1983 252 2.00
63724 Novels. 224 Morning Noon & Night Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 1995 375 15.00
63725 Novels. 225 The Pavid Pavilion Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 439 25.00
63726 Novels. 226 A Stranger in The Mirror Sidney Sheldon The Macmillan Co. of India Ltd 1976 286 11.00
63727 Novels. 227 If Tomorrow Comes Sidney Sheldon 383 30.00
63728 Novels. 228 The Sky is Falling Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 2005 394 195.00
63729 Novels. 229 Tell Me Your Dreams Sidney Sheldon Warner Books 2000 325 10.99
63730 Novels. 230 The Sands of Time Sidney Sheldon Rupa & Co., 1990 365 40.00
63731 Novels. 231 The Other Side of Midnight Sidney Sheldon Dell Publishing Co., Inc 1973 459 10.00
63732 Novels. 232 The Naked Face Sidney Sheldon Pan Books Ltd., London 1970 174 9.00
63733 Novels. 233 Tell Me Your Dreams Sidney Sheldon Warner Books 354 4.99
63734 Novels. 234 Bloodline Sidney Sheldon Fontana Books 1990 409 14.99
63735 Novels. 235 Catoplus Terror Sidney Sheldon 1983 252 2.50
63736 Novels. 236 Rage of Angels Sidney Sheldon Fontana Books 1980 504 14.99
63737 Novels. 237 Tell Me Your Dreams Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 1998 354 4.99
63738 Novels. 238 The Best Laid Plans Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 1997 358 10.00
63739 Novels. 239 A Stranger in The Mirror Sidney Sheldon Pan Books Ltd., London 1976 286 2.95
63740 Novels. 240 If Tomorrow Comes Sidney Sheldon Rupa & Co., 1985 383 30.00
63741 Novels. 241 The Sands of Time Sidney Sheldon Rupa & Co., 1988 364 30.00
63742 Novels. 242 Master of the Game Sidney Sheldon Rupa & Co., 1982 494 22.00
63743 Novels. 243 Nothing Lasts Forever Sidney Sheldon Warner Books 1994 384 20.00
63744 Novels. 244 Morning Noon and Night Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 2007 375 195.00
63745 Novels. 245 The Stars Shine Down Sidney Sheldon Harper Collins Publishers 1992 370 70.00
63746 Novels. 246 Range of Angels Sidney Sheldon 504 1.95
63747 Novels. 247 Descent from Xanadu Harold Robbins 331 2.95
63748 Novels. 248 79 Park Avenue Harold Robbins New English Library 1961 271 10.00
63749 Novels. 249 Never Enough Harold Robbins A Tom Doherty Associates Book, New York 2002 407 201.00
63750 Novels. 250 The Lonely Lady Harold Robbins 421 2.00
63751 Novels. 251 Love Awaits Long Harold Robbins The New English Library, London 1978 431 6.00
63752 Novels. 252 The Carpet Baggers Harold Robbins New English Library 1963 633 15.00
63753 Novels. 253 The Adventurers Harold Robbins 780 10.00
63754 Novels. 254 Spellbinder Harold Robbins New English Library 1982 380 1.75
63755 Novels. 255 Sweet Summer Harold Robbins New English Library 1978 367 2.50
63756 Novels. 256 Her Onfidential Lovers Harold Robbins New English Library 477 2.50
63757 Novels. 257 The Inheritors Harold Robbins 373 2.00
63758 Novels. 258 The Stallion Harold Robbins 1988 364 25.00
63759 Novels. 259 The Pirate Harold Robbins 346 2.95
63760 Novels. 260 Blaze of Passion Harold Robbins Hamlyn Paper Backs 1979 374 2.75
63761 Novels. 261 79 Park Avenue Harold Robbins New English Library 1980 271 2.95
63762 Novels. 262 Never Love a Stranger Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1962 409 2.95
63763 Novels. 263 A Stone for Danny Fisher Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1968 386 3.95
63764 Novels. 264 The Predators Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1998 348 19.95
63765 Novels. 265 Tycoon Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1997 416 5.99
63766 Novels. 266 Where Love Has Gone Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1969 310 3.99
63767 Novels. 267 The Piranhas Harold Robbins New English Library 1991 233 2.95
63768 Novels. 268 The Story Teller Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1986 341 5.95
63769 Novels. 269 79 Park Avenue Harold Robbins Corgi Books 1965 316 5.00
63770 Novels. 270 Evie Harold Robbins Granada Publishing 1978 381 4.95
63771 Novels. 271 The Inheritors Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1971 373 2.00
63772 Novels. 272 The Carpetbaggers Harold Robbins New English Library 1980 633 1.75
63773 Novels. 273 Stiletto Harold Robbins 255 15.00
63774 Novels. 274 Dreams Die First Harold Robbins New English Library 1979 360 15.00
63775 Novels. 275 The Dream Merchants Harold Robbins New English Library 1981 479 1.95
63776 Novels. 276 Stiletto Harold Robbins A Mayflower Paperback 180 2.00
63777 Novels. 277 The Betsy Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1972 375 4.95
63778 Novels. 278 Memories of Anotherday Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1979 536 4.95
63779 Novels. 279 Descent from Xanadu Harold Robbins New English Library 1984 331 25.00
63780 Novels. 280 Never Leave me Harold Robbins New English Library 1975 192 7.50
63781 Novels. 281 Stiletto Harold Robbins New English Library 1979 255 2.95
63782 Novels. 282 The Story Teller Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1987 341 3.95
63783 Novels. 283 Tycoon Harold Robbins Pocket Books, New Yark 1997 416 4.95
63784 Novels. 284 Blue Sky Harold Robbins New English Library 1986 280 1.95
63785 Novels. 285 The Inheritors Harold Robbins New English Library 1980 382 1.75
63786 Novels. 286 Goodbye Janette Harold Robbins New English Library 1981 384 2.00
63787 Novels. 287 Never Leave me Harold Robbins 1954 219 2.50
63788 Novels. 288 Out For Yourself James Hadley Chase Corgi Books 190 1.90
63789 Novels. 289 More Deadly Than the Male James Hadley Chase Corgi Books 1981 238 2.00
63790 Novels. 290 You never know with women James Hadley Chase Corgi Books 157 2.00
63791 Novels. 291 Blondes' Requiem James Hadley Chase Eton Books, Inc. New york 1979 158 1.00
63792 Novels. 292 You're Lonely When You're Dead James Hadley Chase Corgi Books 1973 217 1.50
63793 Novels. 293 Just a Matter of Time James Hadley Chase Grafton Books 1972 158 2.00
63794 Novels. 294 Want to stay alive? James Hadley Chase Robert Hale & Company 1971 189 1.50
63795 Novels. 295 So What Happens to Me? James Hadley Chase Corgi Books 1980 192 3.70
63796 Novels. 296 The Guilty are Afraid James Hadley Chase Corgi Books 1974 202 7.00
63797 Novels. 297 There's Always a price Tag James Hadley Chase Pocket Books, New Yark 1973 190 1.00
63798 Novels. 298 Like a Hole in the Head James Hadley Chase Corgi Books 1980 157 2.50
63799 Novels. 299 In a Vain Shadow James Hadley Chase C. Nicholls & Company Ltd 1972 141 2.50
63800 Novels. 300 I'll Get You For This James Hadley Chase Eton Books, Inc. New york 1971 340 1.50
63801 Novels. 301 A Lotus for Miss Quon James Hadley Chase A Panther Book 1960 159 5.00
63802 Novels. 302 Lay Her Among the Lilies James Hadley Chase Corgi Books 1975 222 1.50
63803 Novels. 303 I Would Rather Stay Poor James Hadley Chase A Panther Book 1969 140 1.50
63804 Novels. 304 Have This One On Me James Hadley Chase Corgi Books 1986 184 1.75
63805 Novels. 305 You've Got It Coming James Hadley Chase Master Mind Books 2002 216 60.00
63806 Novels. 306 Tell it to the Birds James Hadley Chase Corgi Books 1980 160 3.70
63807 Novels. 307 An Ear to the Ground James Hadley Chase Corgi Books 1968 189 3.95
63808 Novels. 308 Mission to Siena James Hadley Chase A Panther Book 1981 172 1.53
63809 Novels. 309 Goldfish have no hiding place James Hadley Chase Robert Hale & Company 1974 189 1.50
63810 Novels. 310 There's Hippie on the Highway James Hadley Chase Corgi Books 1981 159 3.70
63811 Novels. 311 Mission to Venice James Hadley Chase A Panther Book 1980 175 1.50
63812 Novels. 312 The Joker in the Pack James Hadley Chase Corgi Books 1980 174 3.70
63813 Novels. 313 Eve James Hadley Chase Corgi Books 1975 223 1.50
63814 Novels. 314 Cade James Hadley Chase 157 1.00
63815 Novels. 315 Hit Them Where it Hurts James Hadley Chase Panther Books 1985 158 6.50
63816 Novels. 316 My Laugh Comes Last James Hadley Chase Corgi Books 1977 190 1.00
63817 Novels. 317 Not My Thing James Hadley Chase 189 1.50
63818 Novels. 318 The Killing is Easy James Hadley Chase A Panther Book 1978 190 1.75
63819 Novels. 319 Hand Me A Fig-Leaf James Hadley Chase Corgi Books 1982 175 0.90
63820 Novels. 320 The Dead Stay Dumb James Hadley Chase Corgi Books 1979 159 0.75
63821 Novels. 321 Trusted Like The Fox James Hadley Chase Corgi Books 1979 219 0.75
63822 Novels. 322 The World in My Pocket James Hadley Chase Corgi Books 1975 222 1.50
63823 Novels. 323 Like a Hole in the Head James Hadley Chase A Panther Book 1974 157 1.25
63824 Novels. 324 We'll Share A Double Fureral James Hadley Chase Corgi Books 1983 175 3.95
63825 Novels. 325 Have a Change of Scene James Hadley Chase Corgi Books 1974 190 7.00
63826 Novels. 326 I'll Bury My Dead James Hadley Chase Corgi Books 1979 206 1.00
63827 Novels. 327 You Must Be Kidding James Hadley Chase Corgi Books 1990 187 2.50
63828 Novels. 328 Just a Matter of Time James Hadley Chase A Panther Book 1972 158 2.00
63829 Novels. 329 This Way for a Shroud James Hadley Chase Grafton Books 190 1.00
63830 Novels. 330 Just The Way It Is James Hadley Chase Granada Publishing 1944 192 2.00
63831 Novels. 331 So What Happens to Me? James Hadley Chase Corgi Books 1975 192 1.50
63832 Novels. 332 Make The Corpse Walk James Hadley Chase A Panther Book 1956 157 1.00
63833 Novels. 333 Believed Violent James Hadley Chase Corgi Books 1980 184 3.50
63834 Novels. 334 Believe This You'll Believe Anything James Hadley Chase Corgi Books 1975 171 1.90
63835 Novels. 335 Lady Here's Your Wreath James Hadley Chase Corgi Books 1986 160 1.25
63836 Novels. 336 Get A Load of This James Hadley Chase Corgi Books 1989 191 1.25
63837 Novels. 337 Well Now, My Pretty James Hadley Chase A Panther Book 1967 158 2.00
63838 Novels. 338 One Bright Summer Morning James Hadley Chase A Panther Book 1963 186 2.00
63839 Novels. 339 The Flesh of the Orchid James Hadley Chase A Panther Book 1970 187 2.00
63840 Novels. 340 Not Safe to Be Free James Hadley Chase Corgi Books 1974 219 1.25
63841 Novels. 341 Tiger by the Tail James Hadley Chase Grafton Books 1988 201 1.25
63842 Novels. 342 Try This One For Size James Hadley Chase Corgi Books 1980 168 2.00
63843 Novels. 343 A Can of Worms James Hadley Chase Corgi Books 1979 190 1.25
63844 Novels. 344 Miss Shumway Waves A Wand James Hadley Chase Corgi Books 220 2.00
63845 Novels. 345 Miss Shumway Waves A Wand James Hadley Chase Corgi Books 1980 220 2.00
63846 Novels. 346 The Sucker Punch James Hadley Chase Corgi Books 1977 201 1.25
63847 Novels. 347 Just Another Sucker James Hadley Chase Corgi Books 1974 231 2.10
63848 Novels. 348 The Fast Buck James Hadley Chase Corgi Books 1979 224 2.50
63849 Novels. 349 Why Pick On Me? James Hadley Chase Master Mind Books 2002 184 60.00
63850 Novels. 350 What's Better Than Money? James Hadley Chase Granada Publishing 1960 155 2.25
63851 Novels. 351 An Ace Up My Sleeve James Hadley Chase Corgi Books 1986 172 1.75
63852 Novels. 352 He Won't Need It Now James Hadley Chase Corgi Books 173 1.10
63853 Novels. 353 A Coffin from Hong Kong James Hadley Chase Granada Publishing 1962 127 1.52
63854 Novels. 354 Twelve Chinks and a Woman James Hadley Chase Master Mind Books 2000 160 60.00
63855 Novels. 355 The Whiff of Money James Hadley Chase Corgi Books 1981 191 2.75
63856 Novels. 356 The Paw in the Bottle James Hadley Chase Corgi Books 1978 205 2.25
63857 Novels. 357 The Way the cookie Crumbles James Hadley Chase Corgi Books 1985 203 1.50
63858 Novels. 358 Double Shuffle James Hadley Chase Corgi Books 1974 221 1.10
63859 Novels. 359 Have a nice night James Hadley Chase Robert Hale & Company 1982 176 0.75
63860 Novels. 360 Knock, Knock! Who's There? James Hadley Chase Corgi Books 1975 237 7.00
63861 Novels. 361 He Lived Only For Revenge James Hadley Chase Robert Hale & Company 158 1.25
63862 Novels. 362 An Ace Up My Sleeve James Hadley Chase Corgi Books 1986 175 1.75
63863 Novels. 363 He Lived Only For Revenge James Hadley Chase Robert Hale & Company 158 2.00
63864 Novels. 364 The Soft Centre James Hadley Chase A Panther Book 1969 155 5.00
63865 Novels. 365 I Hold the Four Aces James Hadley Chase Corgi Books 1987 173 1.95
63866 Novels. 366 The Vulture is a Patient Bird James Hadley Chase Corgi Books 1974 174 1.50
63867 Novels. 367 I Would Rather Stay Poor James Hadley Chase Corgi Books 1974 223 1.10
63868 Novels. 368 Hit and Run James Hadley Chase Corgi Books 1978 190 1.90
63869 Novels. 369 This Is For Real James Hadley Chase A Panther Book 1973 203 1.10
63870 Novels. 370 Mallory James Hadley Chase Corgi Books 1986 188 1.75
63871 Novels. 371 The Doll's Bad News James Hadley Chase Corgi Books 1981 154 3.95
63872 Novels. 372 You Can Say that again James Hadley Chase Robert Hale & Company 1980 160 1.10
63873 Novels. 373 The Things Men Do James Hadley Chase A Panther Book 1970 156 1.10
63874 Novels. 374 Death With A Difference James Hadley Chase A Panther Book 1977 191 1.10
63875 Novels. 375 And Then It Happened James Hadley Chase Jarrolds Edition published 1947 191 1.95
63876 Novels. 376 Shock Treatment James Hadley Chase Corgi Books 1981 126 2.95
63877 Novels. 377 Safer Dead James Hadley Chase Corgi Books 1982 204 3.95
63878 Novels. 378 Strictly for Cash James Hadley Chase Corgi Books 1951 190 3.70
63879 Novels. 379 In a Vain Shadow James Hadley Chase Corgi Books 1951 187 1.10
63880 Novels. 380 You're Dead Without Money James Hadley Chase A Panther Book 1977 172 1.10
63881 Novels. 381 You Have Yourself A Deal James Hadley Chase Corgi Books 1980 157 3.16
63882 Novels. 382 Battle Cry Leon Uris Granada Publishing 1977 479 2.95
63883 Novels. 383 Topaz Leon Uris Corgi Books 1970 405 1.10
63884 Novels. 384 Mila 18 Leon Uris Corgi Books 1976 478 12.00
63885 Novels. 385 Trinity Leon Uris Corgi Books 1976 392 6.00
63886 Novels. 386 The Angry Hills Leon Uris Corgi Books 1976 189 7.00
63887 Novels. 387 Armageddon Leon Uris Corgi Books 1985 602 6.95
63888 Novels. 388 Exodus Leon Uris Corgi Books 1961 396 6.95
63889 Novels. 389 Mitla Pass Leon Uris Corgi Books 1988 492 2.95
63890 Novels. 390 Battle Cry Leon Uris 1967 475 2.00
63891 Novels. 391 Strong Medicine Arthur Hailey A Dell Book 1986 445 4.00
63892 Novels. 392 Airport Arthur Hailey The Macmillan Co. of India Ltd 1968 477 15.00
63893 Novels. 393 Flight Log Arthur Hailey 139 1.00
63894 Novels. 394 The final diagnosis Arthur Hailey The Macmillan Co. of India Ltd 1959 333 12.50
63895 Novels. 395 Detective Arthur Hailey Doubleday & Company, New York 1988 494 10.00
63896 Novels. 396 Flight into danger Arthur Hailey Pan Books Ltd., London 1981 139 1.00
63897 Novels. 397 A Flight To Remember Arthur Hailey Pan Books Ltd., London 1976 199 2.50
63898 Novels. 398 Hotel Arthur Hailey The Macmillan Co. of India Ltd 1965 412 15.00
63899 Novels. 399 Wheels Arthur Hailey Doubleday & Company, New York 1972 501 2.00
63900 Novels. 400 In High Places Arthur Hailey Doubleday & Company, New York 1971 376 6.00
63901 Novels. 401 Overload Arthur Hailey A National General Company 1979 106 6.00
63902 Novels. 402 The final diagnosis Arthur Hailey Pan Books Ltd., London 1976 333 13.00
63903 Novels. 403 The final diagnosis Arthur Hailey 1978 132 2.00
63904 Novels. 404 Strong Medicine Arthur Hailey Rupa & Co., 1984 429 25.00
63905 Novels. 405 The Moneychangers Arthur Hailey Doubleday & Company, New York 1975 472 2.00
63906 Novels. 406 The Evening News Arthur Hailey Corgi Books 1990 646 3.50
63907 Novels. 407 Flight into danger Arthur Hailey Pan Books Ltd., London 1972 138 0.50
63908 Novels. 408 The final diagnosis Arthur Hailey 475 4.00
63909 Novels. 409 Kane & Abel Jeffrey Archer 477 6.00
63910 Novels. 410 Kane & Abel Jeffrey Archer Fawcett Crest New York 1980 477 5.00
63911 Novels. 411 A Matter of Honour Jeffrey Archer Coronet Books 1986 350 2.00
63912 Novels. 412 Honour Among Thieves Jeffrey Archer Harper Collins Publishers 1993 419 90.00
63913 Novels. 413 Sons of Fortune Jeffrey Archer Pan Books Ltd., London 2002 516 5.99
63914 Novels. 414 The Eleventh Commandment Jeffery Archer Harper Collins Publishers 1998 341 1.15
63915 Novels. 415 The Fourth Estate Jeffery Archer 742 2.00
63916 Novels. 416 The Prodigal Daughter Jeffery Archer The Linden Press, New York 1982 464 10.00
63917 Novels. 417 Shadow Hunter Geoffrey Archer Arrow Books 1990 317 3.99
63918 Novels. 418 To Cut a Long Story Short Jeffery Archer Harper Collins Publishers 2000 272 25.00
63919 Novels. 419 False Impression Jeffery Archer Pan Books Ltd., London 2005 384 10.00
63920 Novels. 420 As The Crow Flies Jeffery Archer Coronet Books 1991 639 3.00
63921 Novels. 421 As The Crow Flies Jeffery Archer Pan Books Ltd., London 1991 736 6.99
63922 Novels. 422 First Among Equals Jeffery Archer 1984 438 4.95
63923 Novels. 423 Shall We Tell The President Jeffery Archer 1988 275 2.95
63924 Novels. 424 Cato'nine Tales Jeffery Archer Pan Books Ltd., London 2006 254 5.99
63925 Novels. 425 A Twist in the Tale Jeffery Archer Coronet Books 1988 221 2.95
63926 Novels. 426 The New Collected Short Stories Jeffery Archer Pan Books Ltd., London 2010 857 399.00
63927 Novels. 427 A Prisoner of Birth Jeffery Archer Pan Books Ltd., London 2008 530 300.00
63928 Novels. 428 A Prison Diary Volume Two Jeffery Archer Pan Books Ltd., London 2003 310 100.00
63929 Novels. 429 A Prison Diary Volume Three Jeffery Archer Pan Books Ltd., London 2004 477 300.00
63930 Novels. 430 Doctors Erich Segal Bantam Books, New York 1989 678 350.00
63931 Novels. 431 Doctors Erich Segal Bantam Books, New York 1989 678 100.00
63932 Novels. 432 The Class Erich Segal Bantam Books, New York 1988 531 10.00
63933 Novels. 433 Love Story Erich Segal India Book House Pvt. Ltd 1977 131 6.00
63934 Novels. 434 Man Woman and child Erich Segal Granada Publishing 1980 221 6.00
63935 Novels. 435 The Class Erich Segal Bantam Books, New York 1988 531 10.00
63936 Novels. 436 Man Woman and child Erich Segal Bantam Books, New York 1980 221 2.00
63937 Novels. 437 Dubai Robin Moore Corgi Books 1984 504 5.95
63938 Novels. 438 The Fifth Estate Robin Moore The Macmillan Co. of India Ltd 1974 500 1.00
63939 Novels. 439 The Set Up Robin Moore Coronet Books 1979 287 1.10
63940 Novels. 440 Court Martial Robin Moore Coronet Books 1973 414 4.00
63941 Novels. 441 The Street Lawyer John Grisham Century London 1998 344 10.00
63942 Novels. 442 The Testament John Grisham Arrow Books 1999 473 5.99
63943 Novels. 443 Bleachers John Grisham Arrow Books 2003 163 195.00
63944 Novels. 444 A Time to Kill John Grisham Doubleday & Company, New York 1989 515 10.00
63945 Novels. 445 The Pelican Brief John Grisham Doubleday & Company, New York 1992 436 10.00
63946 Novels. 446 The Brethren John Grisham Arrow Books 2000 366 195.00
63947 Novels. 447 The King of Torts John Grisham Arrow Books 2003 376 225.00
63948 Novels. 448 The Rainmaker John Grisham Doubleday & Company, New York 1995 598 10.00
63949 Novels. 449 The Chamber John Grisham 676 6.00
63950 Novels. 450 The Client John Grisham Doubleday & Company, New York 1993 566 200.00
63951 Novels. 451 The Pelican Brief John Grisham Doubleday & Company, New York 1992 436 100.00
63952 Novels. 452 The Love Machine Jacqueline Susann 1970 500 25.00
63953 Novels. 453 The Love Machine Jacqueline Susann Bantam Books, New York 1970 500 25.00
63954 Novels. 454 Once is not Enough Jacqueline Susann Corgi Books 1980 476 25.00
63955 Novels. 455 Every Night, Josephine Jacqueline Susann Corgi Books 1981 214 6.25
63956 Novels. 456 Once is not Enough Jacqueline Susann Corgi Books 1973 477 2.25
63957 Novels. 457 Valley of The Dolls Jacqueline Susann Corgi Books 1979 509 5.85
63958 Novels. 458 Susann's Dolores Jacqueline Susann Corgi Books 1976 201 10.00
63959 Novels. 459 The Hades Factor Robert Ludlum's Harper Collins Publishers 2000 432 100.00
63960 Novels. 460 The Altman Code Robert Ludlum Orion paper Back 2003 410 300.00
63961 Novels. 461 The Bourne Ultimatum Robert Ludlum Granada Publishing 1990 602 1.95
63962 Novels. 462 The Bourne Supremacy Robert Ludlum Bantam Books, New York 2007 646 100.00
63963 Novels. 463 The Bourne Identity Robert Ludlum Granada Publishing 1980 541 6.25
63964 Novels. 464 The Road To Omaha Robert Ludlum Harper Collins Publishers 1992 463 60.00
63965 Novels. 465 The Arctic Event Robert Ludlum Orion paper Back 2007 390 6.99
63966 Novels. 466 The Holcroft Covenant Robert Ludlum 500 25.00
63967 Novels. 467 The Tristan Betrayal Robert Ludlum St. Martin's Paperbakcs 2003 505 100.00
63968 Novels. 468 The Rhinemann Exchange Robert Ludlum Granada Publishing 1974 432 5.00
63969 Novels. 469 The Road to Gandolfo Robert Ludlum Granada Publishing 2000 315 5.95
63970 Novels. 470 The Chancellor Manuscript Robert Ludlum Bantam Books, New York 1978 438 15.00
63971 Novels. 471 The Prometheus Deception Robert Ludlum Orion paper Back 2000 509 300.00
63972 Novels. 472 The Road To Omaha Robert Ludlum Harper Collins Publishers 1992 463 70.00
63973 Novels. 473 The Road to Gandolfo Robert Ludlum Bantam Books, New York 1982 291 2.00
63974 Novels. 474 The Matarese Countdown Robert Ludlum 1998 566 100.00
63975 Novels. 475 The Parsifal Mosaic Robert Ludlum Bantam Books, New York 1982 630 15.00
63976 Novels. 476 The Icarus Agenda Robert Ludlum Rupa & Co., 1988 639 40.00
63977 Novels. 477 The Gemini Contenders Robert Ludlum Bantam Books, New York 1989 411 100.00
63978 Novels. 478 The Matarese Circle Robert Ludlum 1982 536 25.00
63979 Novels. 479 The Cassandra Compact Robert Ludlum St. Martin's Paperbakcs 2001 442 100.00
63980 Novels. 480 Cry Wolf Wilbur Smith Pan Books Ltd., London 1976 412 2.95
63981 Novels. 481 When the lion Feeds Wilbur Smith A Mandarin Paperback 1991 564 1.95
63982 Novels. 482 Palava Maa Wilbur Smith Seven 2001 816 100.00
63983 Novels. 483 Eagle in the sky Wilbur Smith Pan Books Ltd., London 1975 331 1.75
63984 Novels. 484 The Sunbird Wilbur Smith Pan Books Ltd., London 1972 540 1.95
63985 Novels. 485 The Dark of the sun Wilbur Smith Pan Books Ltd., London 1965 264 1.75
63986 Novels. 486 River God, Elephant Song Wilbur Smith Pan Books Ltd., London 1993 662 5.95
63987 Novels. 487 Gold Mine Wilbur Smith Bantam Books, New York 1970 323 2.00
63988 Novels. 488 Flight of the Falcon Wilbur Smith Fawcett Crest New York 1984 532 5.95
63989 Novels. 489 007 James Bond A Report O.F. Snelling The New American Library 1964 127 1.95
63990 Novels. 490 Gold Finger Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1965 222 1.95
63991 Novels. 491 The Man with the Golden Gun Ian Flaming The New American Library 1966 158 1.95
63992 Novels. 492 Gold Finger Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1975 222 1.75
63993 Novels. 493 Diamonds are forever Ian Flaming The New American Library 1956 159 1.25
63994 Novels. 494 The Man with the Golden Gun Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1973 190 1.25
63995 Novels. 495 You Only Live Twice Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1964 190 1.25
63996 Novels. 496 The Spy Who Loved Me Ian Flaming The New American Library 1962 143 1.25
63997 Novels. 497 For Your Eyes Only Ian Flaming A Marvel Illustrated Book 1981 158 1.95
63998 Novels. 498 Gold Finger Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1964 222 1.95
63999 Novels. 499 Casino Royale Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1964 188 2.00
64000 Novels. 500 Thunderball Ian Flaming Pan Books Ltd., London 1966 233 2.25