వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు ప్రముఖులు/APPTemplateBase.txt

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు ప్రముఖులు/గణాంకాలు
<noinclude>{{/header}}
</noinclude>{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! colspan="2" rowspan="2" | తెలుగు ప్రముఖుల<br>వ్యాసాలు !! colspan="6" | ముఖ్యత
|-
!{{అతిముఖ్యం-తరగతి}} !! {{చాలాముఖ్యం-తరగతి}} !! {{కొంచెంముఖ్యం-తరగతి}} !! {{తక్కువముఖ్యం-తరగతి}} !! {{లేని-తరగతి}} !! '''ముత్తం''' 
|-
! rowspan="9" | నాణ్యత
|-
! {{విశేషవ్యాసం-తరగతి|వర్గం=విశేషవ్యాసం-తరగతి తెలుగు ప్రముఖుల వ్యాసాలు|విశేషవ్యాసం}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{విశేషంఅయ్యేది-తరగతి|వర్గం=విశేషంఅయ్యే-తరగతి తెలుగు ప్రముఖుల వ్యాసాలు|విశేషంఅయ్యే}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{మంచివ్యాసం-తరగతి|వర్గం=మంచివ్యాసం-తరగతి తెలుగు ప్రముఖుల వ్యాసాలు|మంచివ్యాసం}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{మంచిఅయ్యేది-తరగతి|వర్గం=మంచిఅయ్యే-తరగతి తెలుగు ప్రముఖుల వ్యాసాలు|మంచిఅయ్యే}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{ఆరంభ-తరగతి|వర్గం=ఆరంభ-తరగతి తెలుగు ప్రముఖుల వ్యాసాలు|ఆరంభ}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{మొలక-తరగతి|వర్గం=మొలక-తరగతి తెలుగు ప్రముఖుల వ్యాసాలు|మొలక}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{విలువకట్టని-తరగతి|వర్గం=ఇంకా విలువకట్టని తెలుగు ప్రముఖుల వ్యాసాలు|విలువకట్టని}}
| . || . || . || . || . || '''$$''' 
|-
! '''మొత్తం'''
| '''$$''' || '''$$''' || '''$$''' || '''$$''' || '''$$''' || '''$$''' 
|-
|}<noinclude>
{{/doc}}
</noinclude>