వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/భారతదేశం/గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


గమనిక: ఈ పేజీని అప్పుడప్పుడూ బాటు ద్వారా మారుస్తారు. అలా మారుస్తున్నప్పుడు, అప్పటి వరకు ఈ పేజీలో ఉన్న సమాచారాన్ని మొత్తం తొలగించేసి కొత్త సమాచారాన్ని నింపుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ పేజీలో ఎటువంటి మార్పులు చేసినా అవి కొన్ని గంటలలోనే తొలగించబడతాయని గమనించండి.భారతదేశ
వ్యాసాలు
ముఖ్యత
అతిముఖ్యం చాలా ముఖ్యం కొంచెంముఖ్యం తక్కువముఖ్యం తెలీదు ముత్తం
నాణ్యత
విశేషవ్యాసం విశేషవ్యాసం 2 2 0 0 0 4
విశేషంఅయ్యేది 0 0 0 0 0 0
మంచివ్యాసం మంచివ్యాసం 1 2 1 0 1 5
మంచిఅయ్యేది 3 5 2 0 19 29
ఆరంభ 4 10 5 0 74 93
మొలక 0 3 1 0 3569 3573
విలువకట్టని . . . . . 198
మొత్తం 10 22 9 0 3663 3902

ఈ గణాంకాలకు కావలిసిన వర్గాలు[మార్చు]

విశేషవ్యాసం

వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

విశేషంఅయ్యే

వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

మంచివ్యాసం

వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

మంచిఅయ్యే

వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

ఆరంభ

వర్గం:ఆరంభ-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

మొలకలు

వర్గం:మొలక-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

విలువకట్టని

మొత్తం - వర్గం:ఇంకా విలువకట్టని భారతదేశ వ్యాసాలు