వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 25

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనువదించేటప్పుడు ఇబ్బంది

అనువాదం చేసేటప్పుడు ఒక ఆంగ్లపదానికి సరైన తెలుగు మాట ఎంత ఆలోచించినా తట్టడంలేదు

ఏమీ ఫరవాలేదు. ఆ పదాన్ని అలా ఇంగ్లీషులోనే వదిలెయ్యండి. ఎవరైనా సరైన పదాన్ని పెట్టవచ్చు. లేదా మరో రోజు మీకే తట్టవచ్చు.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా