వికీపీడియా:WikiProject Chemicals/Elements coloring scheme

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Based on PyMOL color sheme, with modifications in the transition metals, lanthanides and actinides.
1 H
rgb(220,220,220);

He
rgb(206,255,255);
2 Li
rgb(185,116,232);
Be
rgb(146,194,029);
  B
rgb(232,164,164);
C
rgb(000,000,000);
N
rgb(000,000,255);
O
rgb(255,000,000);
F
rgb(135,194,194);
Ne
rgb(167,232,244);
3 Na
rgb(161,086,229);
Mg
rgb(104,174,029);
  Al
rgb(191,166,166);
Si
rgb(229,190,152);
P
rgb(232,116,034);
S
rgb(228,197,064);
Cl
rgb(029,191,029);
Ar
rgb(128,209,227);
4 K
rgb(143,064,212);
Ca
rgb(046,154,029);
4* Ga
rgb(183,140,143);
Ge
rgb(102,143,143);
As
rgb(189,128,180);
Se
rgb(210,156,051);
Br
rgb(166,041,041);
Kr
rgb(092,184,209);
5 Rb
rgb(112,046,176);
Sr
rgb(029,134,029);
5* In
rgb(175,116,115);
Sn
rgb(095,115,120);
Sb
rgb(148,099,140);
Te
rgb(192,112,038);
I
rgb(148,022,148);
Xe
rgb(066,158,176);
6 Cs
rgb(087,023,143);
Ba
rgb(029,114,029);
6* Tl
rgb(166,084,077);
Pb
rgb(087,089,097);
Bi
rgb(108,069,096);
Po
rgb(171,092,026);
At
rgb(117,079,069);
Rn
rgb(066,130,150);
7 Fr
rgb(066,015,102);
Ra
rgb(019,094,019);
7* Uut
rgb(157,056,044);
Fl
rgb(072,074,079);
Uup
rgb(067,039,054);
Lv
rgb(151,060,013);
Uus
rgb(097,059,049);
Uuo
rgb(053,103,120);

4* Transition metals Sc
rgb(218,218,218);
Ti
rgb(190,193,198);
V
rgb(166,166,171);
Cr
rgb(138,153,199);
Mn
rgb(156,122,199);
Fe
rgb(244,102,051);
Co
rgb(229,137,152);
Ni
rgb(073,191,073);
  Cu
rgb(200,128,051);
Zn
rgb(125,128,176);
 

5* Transition metals Y
rgb(112,194,194);
Zr
rgb(126,191,191);
Nb
rgb(115,194,201);
Mo
rgb(084,181,181);
Tc
rgb(059,158,158);
Ru
rgb(036,143,143);
Rh
rgb(021,125,140);
Pd
rgb(020,105,105);
  Ag
rgb(192,192,192);
Cd
rgb(232,197,129);
 

6* Transition metals * Hf
rgb(070,176,232);
Ta
rgb(070,150,232);
W
rgb(033,148,214);
Re
rgb(038,125,171);
Os
rgb(038,102,150);
Ir
rgb(023,084,135);
Pt
rgb(208,208,224);
  Au
rgb(232,190,034);
Hg
rgb(184,184,208);
 

7* Transition metals ** Rf
rgb(255,146,185);
Db
rgb(246,126,166);
Sg
rgb(239,106,149);
Bh
rgb(232,091,137);
Hs
rgb(225,076,125);
Mt
rgb(218,061,113);
Ds
rgb(211,046,101);
  Rg
rgb(211,053,095);
Cn
rgb(196,196,212);
 

Lanthanides  La
rgb(101,192,232);
Ce
rgb(232,232,180);
Pr
rgb(164,194,150);
Nd
rgb(134,194,150);
Pm
rgb(114,194,150);
Sm
rgb(074,194,150);
Eu
rgb(044,194,150);
Gd
rgb(014,194,150);
  Tb
rgb(014,194,134);
Dy
rgb(014,194,118);
Ho
rgb(014,194,102);
Er
rgb(014,194,090);
Tm
rgb(014,180,070);
Yb
rgb(014,170,035);
Lu
rgb(014,160,010);

** Actinides  Ac
rgb(102,156,229);
Th
rgb(034,168,232);
Pa
rgb(034,146,232);
U
rgb(034,129,232);
Np
rgb(034,116,232);
Pu
rgb(034,097,232);
Am
rgb(079,086,229);
Cm
rgb(120,092,227);
  Bk
rgb(138,079,227);
Cf
rgb(138,054,212);
Es
rgb(138,032,212);
Fm
rgb(130,031,186);
Md
rgb(122,027,166);
No
rgb(114,020,146);
Lr
rgb(106,010,126);