వైదిక గణితము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వైదిక గణితము (ఆంగ్లం: Vedic Mathematics) అనగా హిందూ పవిత్ర గ్రంథాలైన వేదాల నుంచి 1911, 1918 సంవత్సరాల మధ్య స్వామి భారతీ క్రిష్ణ తీర్థ (1884-1960) చే తిరిగి కనుగొనబడ్డ పదహారు ముఖ్య గణిత సూత్రాల సంకలనం. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు శ్రద్ధతో వేదాలను అభ్యసించడం ద్వారా ఈ సూత్రాలను కనుగొన్నట్టు ఈయన పేర్కొన్నాడు.

సూత్రాలు[మార్చు]

 1. ఏకాధికేన పూర్వేణ : By one more than the one before
 2. నిఖిలం : All from 9 and the last from 10
 3. ఊర్థ్వ తిర్యగ్భ్యాం : Vertically and Cross-wise
 4. పరావర్త్య యోజయేత్ : Transpose and Apply
 5. శూన్యం సామ్యసముచ్చయే : If the Samuccaya is the Same it is Zero
 6. శూన్యమన్యత్ : If One is in Ratio the Other is Zero
 7. సంకలన వ్యాకలనాభ్యాం : By Addition and by Subtraction
 8. పూరణపూరణాభ్యాం : By the Completion or Non-Completion
 9. చలన కలనాభ్యాం : Differential Calculus
 10. యవాదునమ్ : By the Deficiency
 11. వ్యాస్తి సమస్తి : Specific and General
 12. శేషన్యంకేన చరమేణ : The Remainders by the Last Digit
 13. సోపాంత్యద్వయమంత్యం : The Ultimate and Twice the Penultimate
 14. ఏకాన్యునేన పూర్వేణ : By One Less than the One Before
 15. గుణిత సముచ్చయ:The Product of the Sums
 16. గుణక సముచ్చయ:All the Multipliers

ఉప సూత్రాలు[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]