తెలుగు భాషలో వ్యతిరేకార్థాలు

వికీపీడియా నుండి
(వ్యతిరేక పదం నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు భాషలో వ్వతిరేకార్థాల పుట్టుక పలు విధాలు.

ఒక పదము పూర్తిగా మారి వ్యతిరేకార్థమునిచ్చుట[మార్చు]

 • అందముx.వికారము
 • అమృతముxవిషము
 • ఆదిxఅంతము
 • ఉపక్రమముxఉప సంహారము
 • కలిమిxలేమి
 • ఖర్చుxపొదుపు
 • గెలుపుxఓటమి
 • చీకటిxవెలుగు
 • జననముxమరణము
 • తమస్సుxఉషస్సు
 • తీపిxచేదు
 • దారిద్ర్యముxఐశ్వర్యము

 • దోషముxగుణము
 • ద్రవ్యముxఘనము
 • నాందీxభరత వాక్యము
 • పండితుడుxపామరుడు
 • పాపముxపుణ్యము
 • ప్రత్యక్షముxఅంతర్ధానము
 • ప్రవేశముxనిష్క్రమణ
 • మంచిxచెడు
 • మడిxమైల
 • మేలుxకీడు
 • మోదము xఖేదము
 • రహస్యముxబహిరంగము

 • లఘువుxగురువు
 • లాభముxనష్టము
 • వక్తxశ్రోత
 • వ్యష్టిxసమష్టి
 • వికసించుxముకుళించు
 • శీతముxఉష్ణము
 • స్వర్గముxనరకము
 • స్వాగతముxవీడ్కోలు
 • సుఖము xదుఃఖము
 • హ్రస్వముxదీర్ఘము

పదము కొంచెము మారి వచ్చిన వ్యతిరేకార్థములు[మార్చు]

 • ఆరోహణ xఅవరోహణ
 • ఇహలోకముxపరలోకము
 • ఉచ్ఛ్వాసముxనిశ్వాసము
 • ఉపకారముxఅపకారము
 • కృతజ్ఞతxకృతఘ్నత
 • పురోగమనముxతిరోగమనము
 • ప్రత్యక్షముxపరోక్షము

 • సంకోచముxవ్యాకోచము
 • తృణముxఫణము
 • అతివృష్టిxఅనావృష్టి
 • స్వాధీనముxపరాధీనము
 • శేషముxనిశ్శేషము
 • షరతుxభేషరతు
 • హాజరిxగైరుహాజరు

 • కారణముxనిష్కారణము
 • సత్కార్యముxదుష్కార్యము
 • సత్ఫలితముxదుష్ఫలితము
 • అనుకూలముxప్రతికూలము
 • కనిష్ఠముxగరిష్ఠము

హల్లుకు ముందు "న" శబ్దము "అ" గా మారి వ్యతిరేకార్థము[మార్చు]

"న" అక్షరము సామాన్యంగా వ్యతిరేకార్థాన్ని సూచిస్తుంది. హల్లుకు ముందు శబ్దము గా మారి వ్యతిరేకార్థము: న+ప్రతిష్ఠ = అప్రతిష్ఠ.

 • క్రమముxఅక్రమము
 • కారణముxఅకారణము
 • కృత్యము xఅకృత్యము
 • ఖండముxఅఖండము
 • చేతనముxఅచేతనము
 • జీర్ణముxఅజీర్ణము
 • జ్ఞానముxఅజ్ఞానము
 • ధర్మముxఅధర్మము
 • దృశ్యముxఅదృశ్యము
 • ధైర్యముx అధైర్యము
 • ద్వితీయముxఅద్వితీయము

 • నాగరికతxఅనాగరికత
 • పరాజితxఅపరాజిత
 • పరిచితుడుxఅపరిచితుడు
 • పరిమితముxఅపరిమితము
 • పవిత్రతxఅపవిత్రత
 • శోకముxఅశోకము
 • సంపూర్ణముxఅసంపూర్ణము
 • సంభవముxఅసంభవము
 • సమగ్రము xఅసమగ్రము
 • సమర్థత.xఅసమర్థత
 • సహజముxఅసహజము

 • సహనముxఅసహనము
 • సత్యముxఅసత్యము
 • స్పష్టముxఅస్పష్టము
 • స్వస్థతxఅస్వస్థత
 • సాధారణముxఅసాధారణము
 • సామాన్యముxఅసామాన్యము
 • స్థిరముxఅస్థిరము
 • సురులుxఅసురులు
 • హింసxఅహింస

అచ్చులకు ముందు న ' శబ్దము అన్ గా మారి వ్యతిరేకార్థములు[మార్చు]

న+ఏక = (అన్ + ఏక) = అనేక

 • అంగీకారముxఅనంగీకారము
 • అల్పము xఅనల్పము
 • అధికారిxఅనధికారి
 • అంతముxఅనంతము
 • అవసరముxఅనవసరము
 • ఆర్థముxఅనర్థము

 • అఘముxఅనఘము
 • అర్హతxఅనర్హత
 • అసూయxఅనసూయ
 • ఆచారముxఅనాచారము
 • ఆచ్ఛాదముxఅనాచ్ఛాదము
 • ఇష్టముxఅనిష్టము, అయిష్టము

 • ఉచితముxఅనుచితము
 • ఉదాత్తముxఅనుదాత్తము
 • ఉపమxఅనుపమ
 • ఉక్తముxఅనుక్తము
 • ఔచిత్యముxఅనౌచిత్యము
 • ఐక్యతxఅనైక్యత

'అప అనే ఉపసర్గ చేరి వతిరేకార్థము వచ్చునవి:[మార్చు]

 • కీర్తి xఅపకీర్తి
 • ఖ్యాతిxఅపఖ్యాతి
 • భ్రంశముxఅపభ్రంశము

 • జయముxఅపజయము
 • నమ్మకముxఅపనమ్మకము
 • ప్రథxఅపప్రథ

 • శకునముxఅపశకునము
 • స్వరముxఅపస్వరము
 • హాస్యముxఅపహాస్యము

అవ " అనే ఉప సర్గ చేరి వ్యతిరేకార్థము వచ్చుట[మార్చు]

 • గుణముxఅవగుణము
 • మానముxఅవమానము
 • లక్షణముxఅవలక్షణము

దుర్ అనే ఉపసర్గ చేరి వ్యతిరేకార్థములు వచ్చుట[మార్చు]

 • అదృష్టముxదురదృష్టము
 • ముహూర్తముxదుర్ముహూర్తము
 • సద్గుణముxదుర్గుణము
 • సన్మార్గముxదుర్మార్గము

నిర్ అనే ఉపసర్గ చేరి వ్యతిరేకార్థములు వచ్చుట[మార్చు]

 • ఆటంకముxనిరాటంకము
 • ఆడంబరముxనిరాడంబరము
 • ఆధారము xనిరాధారము
 • అపరాధిxనిరపరాధి
 • ఆశxనిరాశ
 • ఆశ్రయముxనిరాశ్రయము

 • ఉత్సాహముxనిరుత్సాహము
 • ఉపమానముxనిరుపమానము
 • గుణముxనిర్గుణము
 • దయxనిర్దయ
 • దోషిxనిర్దోషీ
 • భయముxనిర్భయము

 • వచనముxనిర్వచనము
 • వికారముxనిర్వికారము
 • విఘ్నముxనిర్విఘ్నము
 • వీర్యముxనిర్వీర్యము

ని అనే ఉపసర్గ చేరి వ్యతిరేకార్థము వచ్చుట.[మార్చు]

 • గర్వి xనిగర్వి

సు స్థానంలో దుర్ చేరి వ్యతిరేకార్థములు వచ్చుట[మార్చు]

 • సుగంధముxదుర్గంధము
 • సదాచారముxదురాచారము
 • సుదినముxదుర్దినము
 • సద్బుద్ధిxదుర్బుద్ధి
 • సుభిక్షముxదుర్భిక్షము
 • సుమతిxదుర్మతి

మొదటి అక్షరం స్థానంలో వి చేరి వ్యతిరేకార్థములు వచ్చుట[మార్చు]

 • ఆకర్షణxవికర్షణ
 • ప్రకృతి xవికృతి
 • సంయోగముxవియోగము
 • సజాతిxవిజాతి
 • సఫలముxవిఫలము
 • కయ్యముxవియ్యము
 • సరసముxవిరసము
 • స్వదేశముxవిదేశము
 • సుముఖముxవిముఖము

అదనంగా వి చేరి వ్యతిరేకార్థము వచ్చుట[మార్చు]

 • స్మరించుxవిస్మరించు
 • స్మృతిxవిస్మృతి
 • రక్తిxవిరక్తి

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

యితర లింకులు[మార్చు]